Ošetřování trvalých travních porostů mulčováním

Trvalé travní porosty představují velice významnou část zemědělské půdy. Hrají nezastupitelnou roli v krajinných ekosystémech, kdy přispívají k retenci vody v krajině a pomáhají omezovat vodní a větrnou erozi. Svým celoročním pokryvem brání degradaci půdy a díky bohatému kořenovému systému trav udržují její správnou strukturu. TTP vytváří přirozené úkryty pro přežití celé řady živočichů, mezi nimi i užitečných organismů. Tím významně přispívají k ekologické stabilitě krajiny.

Podíl travních porostů v ČR tvoří nezanedbatelnou část užitné zemědělské půdy. Podle údajů ČSÚ činila v roce 2000 (od tohoto roku jsou výměry luk a pastviny vykazovány jen souhrnně) v ČR výměra trvalých travních porostů (TTP) 961 tis. ha, v roce 2010 již 986 tis. ha a pro roky 2011, 2012 a 2013 představovala výměra TTP 989, 992 a 994 tis. ha. V LFA bylo přitom podle evidence LPIS k 31. prosinci 2013 do kategorie travních porostů zařazeno celkem 378 tis. ha v horské oblasti, v ostatních méně příznivých oblastech 334 tis. ha a ve specifických oblastech 140 tis. ha, které představují celkem oprávněnou plochu 852 tis. ha. Z celkové plochy travních porostů evidovaných v LPIS představují plochy zařazené do LFA 85,9 %. Výměra přihlášených množitelských ploch trav na semeno v roce 2015 činila 9321,19 ha. Celková přihlášená plocha jetelovin v témže roce činila 11 963,37 ha. Do budoucna se předpokládá  mírný nárůst ploch TTP (především na úkor orné půdy), zejména díky podpoře agroenvironmentálních programů.*

 

Příspěvek byl zpracován za podpory MZe projektu NAZV QI111C016

 

Ing. Zdeněk Both

OSEVA, s.r.o. Zubří

Ing. Bronislava Hortová

Mgr. Jana Palicová, Ph.D.

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně

RNDr. Jan  Nedělník, Ph.D.

Ing. Miroslava Strejčková

Mgr. Tereza Sabolová

Zemědělský výzkum, spol. s r. o., Troubsko

 

Více si můžete přečíst ve Farmáři č. 5/2016.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *