Kvalitní odrůdy v kraji uspěly

Firma BOR, s. r. o., působí na českém trhu od roku 1993. Při své činnosti se opírá o silné zázemí svých mateřských společností: koncernu BayWa, který je v Německu jednou z nejvýznamnějších a největších firem na tamním zemědělském trhu, a dále rakouské RWA, jedné z největších firem v rakouském zemědělství. Původní nabídka krmiv a obchodu se zemědělskými komoditami byla během let výrazně rozšířena. V současné době firma zemědělcům nabízí v oblasti osiv kvalitní a výkonné odrůdy všech hlavních polních plodin, v oblasti pesticidů široký sortiment přípravků na ochranu rostlin a dále hnojiva od osvědčených dodavatelů.

Nabídku osiv firma každým rokem rozšiřuje o několik novinek. V poloprovozních pokusech potom sleduje výnosy, případně kvalitu jak nových, tak aktuálně nabízených odrůd. Tyto výsledky jsou dobrým vodítkem pro upřesnění rajonizace jednotlivých materiálů, jejich doporučení pro jednotlivé regiony u nás.

Ozimá pšenice v Humpolci

Pokusy pořádané pokusnou stanicí Výzkumného ústavu rostlinné výroby (VÚRV) mají v Humpolci dlouhou tradici. Předváděný sortiment plodin a odrůd je každý rok široký a výsledky pro pěstitele zajímavé. V letošním roce se konal již 21. ročník a pod vedením Ing. Václava Merunky bylo zaseto několik desítek odrůd ozimých a jarních obilovin. Tradičně největší zájem pěstitelů byl o nejrozsáhlejší část poloprovozních pokusů, o odrůdy ozimé pšenice.

Hewitt uspěl v loňském roce i letos

V pokusech bylo letos zařazeno 83 odrůd ozimé pšenice od třinácti osivářských firem. Odrůda Hewitt (kvalita C) dosáhla nadprůměrných výsledků jak v neošetřené, tak v ošetřené variantě pěstování (tabulka). Její výnos 12,12 t/ha v neošetřené variantě pěstování byl devátý nejlepší ze všech sledovaných odrůd. V ošetřené variantě pěstování dosáhl Hewitt výnosu 12,54 t/ha a umístil se v první dvacítce nejvýnosnějších odrůd. Nárůst výnosu u ošetřené varianty proti neošetřené je nízký (103,5 %), což potvrzuje velmi dobrý zdravotní stav odrůdy, která ani v extenzivnějších podmínkách pěstování nesníží výrazně svůj výnos. Výsledky Hewittu v loňském roce jen potvrdily jeho vysoký výnosový potenciál: ze všech 91 sledovaných pšenic dosáhl v neošetřené variantě nejvyššího výnosu – 13,19 t/ha, v ošetřené variantě potom obsadil výnosem 15,38 t/ha, pomyslné druhé místo. Nárůst výnosu u ošetřené varianty byl výraznější – 116,6 %, ovšem v podmínkách daného roku patřil k nejnižším hodnotám. Tato zdravá krmná pšenice se v podmínkách Kraje Vysočina ukázala po oba roky jako nadprůměrně výnosná.

Gordian – zdravý a plastický

Také odrůda Gordian v Humpolci uspěla. V letošním roce dosáhla v neošetřené variantě pěstování výnosu 11,61 t/ha a v ošetřené variantě pěstování potom výnosu 12,33 t/ha. Nárůst výnosu u ošetřené varianty patřil k nejnižším – 106,2 %. V roce 2014 byl výnos odrůdy Gordian v neošetřené variantě 12,65 t/ha a u ošetřené varianty došlo k nárůstu výnosu na 14,68 t/ha. Nárůst výnosu byl téměř shodný s odrůdou Hewitt – 116 % a také patřil k nejnižším v pokusu. V letošních podmínkách velmi suchého a horkého léta dokázal Gordian uspět v konkurenci mnoha odrůd, přestože jeho výrazně velký praporcový list mohl způsobit větší ztráty vody a ovlivnit tak snížení výnosu. Ovšem díky příznivému mechanismu práce s vodou tato odrůda překvapila a ke snížení výnosu nedocházelo. Její využití do horších podmínek pěstování je pro pěstitele výhodné.

Kukuřice v Nové Vsi u Chotěboře

V letošním roce byl v Nové Vsi u Chotěboře založen ve spolupráci s fi rmou ZD Nová Ves – Víska poloprovozní pokus třinácti hybridů kukuřice pro sklizeň na siláž. Jednalo se o ranější materiály s FAO od 180 do 260. Nejvyššího výnosu suché hmoty, 11,7 t/ha, dosáhl nový raný hybrid ES Asteroid, zajímavá novinka pro jaro 2016. V letošním suchém a nadprůměrně teplém roce se dále výborně osvědčily tradiční hybridy Luigi CS a ES Palazzo.

ES Asteroid – novinka 2016

Raný univerzální hybrid ES Asteroid (FAO S 250/Z 250) patří mezi materiály z nové generace šlechtění firmy Euralis. Tato evropská novinka byla registrovaná v loňském roce v Rakousku a v letošním roce v Německu. U nás je v současnosti zařazena druhým rokem v registračních pokusech ÚKZÚZ. Jedná se o zrnový hybrid s možností využití na siláž. Tento dvouliniový hybrid kombinuje vysoký výnosový potenciál a dobrou odolnost vůči stresovým podmínkách, hlavně suchu. Vyšší nepoléhavé rostliny mají vysoko nasazené palice a jsou velmi dobře olistěné. Zdravotní stav je na dobré úrovni, výhodou je vysoká odolnost vůči fuzáriím. Zrno typu koňský zub má vysoký obsah škrobu a na konci vegetace velmi dobře uvolňuje vodu. Kvalita, vysoké a stabilní výnosy a odolnost k horším podmínkám pěstování jsou hlavními parametry pro výběr nových odrůd. Pokusy založené v různých regionech poskytují informace k lepší orientaci v širokém sortimentu odrůd na současném trhu.

Ing. Anna Poubová BOR, s. r. o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *