Kritizují používání pesticidů

Integrované ochraně rostlin a reziduím pesticidů v potravinách byl věnován seminář, který proběhl v pondělí na půdě Senátu Parlamentu ČR.

Uspořádal ho Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, zastoupený senátorem Petrem Šilarem (KDU-ČSL). Druhým pořadatelem byla Asociace pro bezpečné potraviny, z. s., jejíž předsedou je David Palán, který působí také jako technický ředitel společnosti BIOPREPARÁTY, spol. s r. o. Tato společnost je i členem asociace, jak konstatoval Ing. arch. Martin Suchánek, ředitel společnosti Biopreparáty.
Asociace je přesvědčena, že ministerstvo zemědělství a Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský dostatečně neprosazují snižování objemu používaných pesticidů a jejich nahrazení jinými neškodlivými látkami. David Palán naznačil, že za tím stojí snaha chemických firem udržet prodeje pesticidů a obvinil je z používání nekalých obchodních praktik. Žádné konkrétní případy ale neuvedl. V tiskové zprávě také asociace naznačuje, že tuzemské potraviny nejsou dostatečně bezpečné, nicméně to nedokládá žádnými konkrétními čísly. Senátor Petr Šilar v souvislosti s přípravou novely zákona o rostlinolékařské péči v tiskové zprávě uvedl: „To samo o sobě ale v našem jídelníčku bezpečnější potraviny nezajistí. Pokud nechceme mít při konzumaci obavy o své zdraví, předně o tom musíme dát vědět. Pak už stačí, aby si spotřebitelé vybírali v prodejnách a obchodních řetězcích potraviny, které s chemickými postřiky do styku nepřišly. Zákazníci mohou sami jednoznačně rozhodnout, aby se používání prokazatelně škodlivých chemických přípravků na polích, sadech a zahrádkách stalo minulostí.“ Požaduje také využívání biologických preparátů v ochraně rostlin jako náhrady za syntetické pesticidy a zasazuje se za to, aby zemědělcům stát vracel větší podíl nákladů vynaložených na nechemické prostředky. Dotace by podle něj měla být čerpána i na obilniny.
Ing. Michal Hnízdil z ministerstva zemědělství citoval data Státní zemědělské a potravinářské inspekce, ze kterých vyplývá, že naprostá většina potravin na tuzemském trhu splňuje limity pro obsah reziduí pesticidů. Podle těchto údajů inspekce odebrala například v roce 2014 celkem 1564 vzorků potravin, u kterých nevyhovělo kvůli nadlimitnímu nálezu reziduí 38 vzorků, tedy 2,4 %. Podobný podíl se vyskytoval i v minulých letech. Konstatoval, že Národní akční plán ke snížení používání pesticidů (NAP), jehož hlavním cílem je snížení nepříznivého vlivu při jejich používání, projde v roce 2016 auditem Evropské komise a bude tedy zjevné, jak je plněn. Akční plán vychází se směrnice 2009/128/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů a kromě jiného podporuje integrovanou ochranu rostlin. Míra, s jakou je tento způsob ochrany rostlin prosazován, je právě dlouhodobým cílem kritiky společnosti Biopreparáty, která ji v tuzemsku považuje ze nedostatečnou a kontrolu za příliš měkkou. Státní instituce jsou naopak toho názoru, že tuzemská legislativa požadavky směrnice splňuje a způsob kontroly je vyhovující.
Na semináři vystoupila kromě dalších hostů také prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc., z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Kromě jiného také uvedla, že zdravotní rizika v důsledku reziduí pesticidů, případně veterinárních farmak, nepatří u potravin mezi hlavní problémy. Větší roli hrají mikrobiální kontaminanty, nevyvážená dieta, environmentální kontaminanty, přírodní toxiny a teprve poté jsou na řadě právě dotyčná rezidua. Upozornila ale také, že se pohled na tyto chemické látky s nástupem lepších způsobů detekce mění, ne zcela jasné například je, jaké riziko představuje současný výskyt reziduí více přípravků najednou, zvláště pokud má několik z nich shodný mechanismus účinku. Mezi další zkoumané faktory patří například efekt dlouhodobé expozice nízkým dávkám reziduí, vliv na vývoj nervové soustavy, případně vliv dalších složek přípravku. Konstatovala, že existují i další zdroje, kterými pronikají pesticidy do potravin, například (pitná) voda, atmosférické depozice a podobně.*
Další podrobnosti přineseme v některém z příštích čísel týdeníku Zemědělec.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *