Archiv pro rubriku: Půda

Filtr

Vliv větrolamů na ochranu půdy před větrnou erozí

Větrolamy tvoří účinnou ochranu půdy proti větrné erozi především v době, kdy není povrch půdy chráněn vegetačním pokryvem pěstované plodiny. Cílem řešení projektu QJ1330121 Optimální prostorová struktura větrolamů a jejich vliv na aktuální ztrátu půdy větrnou erozí, kterým se zabýval kolektiv autorů z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v....

Kategorie: Půda

Digestáty a jejich využití v zemědělství

Na semináři Půda a organický hmota pořádaném Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ) v Brně představila Ing. Michaela Smatanová, Ph.D., z ÚKZÚZ brožuru s názvem Digestáty a jejich využití v zemědělství. Od roku 2011 provádí ústav dlouholetý pokus, jehož cílem je sledovat vliv optimalizovaných dávek minerálních a statkových hnojiv...

Kategorie: Půda, Výživa rostlin

Půda a organická hmota

Obsah a kvalita organických látek v půdě se stávají kritickým parametrem zemědělských půd v podmínkách vysoké intenzity produkce a nastupujících globálních klimatických změn. Cílem semináře pořádaného Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ) v Brně bylo prezentovat výsledky zkušebních aktivit ÚKZÚZ v této oblasti a zároveň seznámit odbornou veřejnost s...

Kategorie: Půda

Lepší vododržnosti půdy lze ještě dosáhnout

V posledních letech se začíná více mluvit o kvalitě půdy. Nejen ale z pohledu schopnosti poskytovat výnos, ale také o vlastnostech, které umožní udržet vodu, poskytovat ji v dostatečném množství rostlinám v obdobích sucha a zadržet ji během silných dešťů. Může za to zcela jistě na naše poměry nezvykle rozmarné...

Kategorie: Jak to vidím já, Půda

Zemědělská půda je ohroženým druhem

Ve čtvrtek 26. listopadu hostila aula České zemědělské univerzity v Praze 21. mezinárodní konferenci s názvem Racionální používání hnojiv. Konference byla zaměřena na půdu a půdní úrodnost. Organizátory k tomu vedl fakt, že rok 2015 byl OSN vyhlášen Mezinárodním rokem půdy. Cílem bylo zvýšení informovanosti občanské společnosti a politiků o...

Kategorie: Konference, Půda

Moderní technologie v Nabočanech

Téměř 90 vystavovatelů, především z řad prodejců zemědělské techniky, majitelů a zástupců odrůd a firem zaměřených na ochranu a výživu plodin, se zúčastnilo výstavy Naše pole, která proběhla v Nabočanech na Chrudimsku. Nechyběly ani vysoké školy a výzkumné ústavy a nabídka regionálních potravin z východních Čech. Celá akce probíhala na...

Kategorie: Naše pole, Obiloviny, Ochrana rostlin, Odrůdy, Olejniny, Pícniny, Polní dny, Půda, Travní porosty, Výživa rostlin

Letošek je rokem půdy

Generální shromáždění Organizace spojených národů vyhlásilo rok 2015 Mezinárodním rokem půdy a 5. prosinec Mezinárodním dnem půdy. Významnou akcí, která reflektuje a podporuje toto téma, je mezinárodní výstava EXPO 2015 v Miláně, jejímž tématem je „Uživit planetu – energie pro život“. ...

Kategorie: Půda

Setí – základ úspěchu pěstování kukuřice

Správné založení porostu kukuřice je jedním ze základních předpokladů dosažení vysoké produkce a kvality kukuřice bez ohledu na směr využití. Chyby při setí lze jen velmi těžko napravovat následnými opatřeními. Pokud se nepodaří dosáhnout optimálního počtu jedinců na jednotce plochy pro dané stanoviště, hybrid i užitkový směr, je negativně ovlivněna...

Kategorie: Agrotechnika, Komerční prezentace, Obiloviny, Osivo, Půda

Péče o půdu v udržitelných systémech hospodaření

V Žabčicích proběhl čtvrtý ročník semináře Mendel Info 2015, který byl zaměřený na aktuální problémy v oblasti rostlinné produkce. Akci pořádal Ústav agrosystémů a bioklimatologie Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně (MENDELU) ve spolupráci s Mezinárodní organizací pro výzkum ve zpracování půdy (ISTRO ČR, o. s). Cílem semináře Mendel Info...

Kategorie: Odborná přednáška, Půda