I opomíjené dřeviny mají hodnotu

„V současné době přistupuje poměrně hodně školek k pěstování domácích druhů dřevin, které jsou v přírodě vzácnější. Jedná se především o třešeň ptačí, jabloň lesní, planou hrušeň, jeřáb břek, jeřáb muk, oskeruše, rezistentní druhy jilmů, střemchu, popřípadě z jehličnanů tis. Těmito druhy dřevin se běžný lesnický provoz příliš často nezabývá, a proto si zaslouží naši pozornost jako vhodný materiál pro zvýšení biodiverzity,“ uvedl Ing. Josef Cafourek, PhD., ze Semenářského závodu Lesů České republiky, s. p.

O opomíjených lesních druzích některých vzácných dřevin se začíná poslední dobou živě diskutovat. S nutností zachování jejich genofondu a možnostmi dalšího využití seznámil zájemce seminář nazvaný Vzácné a ohrožené druhy lesních dřevin v Roztokách na Rakovnicku. Pořadatelem byla Česká lesnická společnost pod odbornou záštitou Ministerstva zemědělství ČR.

Současný stav
Přirozené obnově vzácných, jednotlivě vtroušených dřevin brání poškozování náletů zvěří a obtížná ochrana rozptýlených jedinců. Proto pro zvýšení zastoupení těchto dřevin je nezbytná umělá obnova. „Během roku se na našem území vysadí kolem šestnácti milionů kusů sazenic, z toho jen minimum vzácných dřevin, například do pěti tisíc jedinců třešně ptačí ročně, jilmů do deseti tisíc a nanejvýš jeden tisíc kusů břeků,“ uvedl Ing. Oldřich Hrdlička, oblastní genetik z Krajského inspektorátu Lesů ČR, s. p., v Plzni. Z hlediska semenářského a školkařského se i u vzácných dřevin musí dodržovat lesotechnické lhůty pro jejich zdárný vývoj.

Křivoklátské lesy
Uprostřed křivoklátských lesů byly založeny semenné sady jeřábu břeku a třešně ptačí, které by měly být posléze vysazeny do okolních lesů. Jeřáb břek je podle Miroslava Pechy z Lesů ČR, s. p., Lesní správy Křivoklát v této lokalitě četnější dřevinou díky rozšiřování semen ptáky. „Břek má velmi kvalitní dřevo, které lze velmi výhodně zpeněžit. Při dopěstování do požadovaných rozměrů a kvality by mohlo jeho větší zastoupení zvýšit hodnotovou produkci lesních porostů na Křivoklátsku. Podmínkou pro získání kvalitních stromů je geneticky hodnotné osivo,“ uvedl Miroslav Pecha.
Třešeň ptačí má také poměrně cenné dřevo. Předpokladem kvalitního dřeva a dosažení požadovaných dimenzí je zakládání porostů ve vybraných příznivých lokalitách. V roce 2002 byl založen semenný sad třešně ptačí uprostřed lesů ve vlastnictví Lesní správy Lužná. Na ploše více než jednoho hektaru bylo vysazeno 343 roubovanců z 61 klonů nejkvalitnějších třešní křivoklátské provenience.

Možnosti využití
„Vzácné druhy dřevin lze použít jako příměs do ochranných lesních pásů, nebo mohou být jednotlivě vtroušeny do lesních porostů. Některé z nich zároveň poskytují velmi kvalitní nábytkářskou dýhu (břek, třešeň). V rámci státního podniku Lesy České republiky jako majoritního vlastníka by bylo možné uplatnit významnou část této produkce,“ informoval Ing. Josef Cafourek, PhD.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *