Fungicid na každé pole, každý rok

Společnost Syngenta investuje velké finanční prostředky do vývoje nových účinných látek, nových přípravků na ochranu rostlin a také do vlastního šlechtění mnoha plodin. Díky tomu může se železnou pravidelností přinášet pěstitelům nová a komplexní řešení v mnoha plodinách. V portfoliu společnosti Syngenta jste mohli v minulém roce nalézt hned několik nových přípravků určených k ochraně porostů řepky olejky, pšenice, ječmene a také brambor. U řepky olejky šlo o fungicid Symetra® s úplně novou účinnou látkou.

Ochrana proti škodlivým patogenům se stala nedílnou součástí pěstitelské technologie řepky olejky. Rychlému a snadnému šíření patogenů pomáhá několik faktorů, přičemž jedním z nich je bezesporu pěstování plodiny na velkých výměrách. U porostů řepky olejky je kvalitní fungicidní ochrana nezastupitelná a nezbytná, protože rostliny řepky olejky jsou téměř celou dobu svého růstu pod tlakem patogenních hub, jako jsou Sclerotinia sclerotiorum, Phoma lignam, Alternaria brassicae a další. Přípravek Symetra® velmi spolehlivě ochrání porosty řepky proti všem těmto chorobám.

Symetra® je dvousložkový fungicid, který obsahuje účinné látky s rozdílným způsobem účinku – isopyrazam (125 g/l) a azoxystrobin (200 g/l).

Působení účinné látky isopyrazam

Isopyrazam je účinná látka ze skupiny inhibitorů sukcinát dehydrogenázy (SDHI) a z chemické skupiny pyraxolkarboxamidů. Při jejím vývoji se kladl velký důraz na schopnost navázání se účinné látky na rostlinu a také na původce choroby. Z tohoto dvojího navázání účinné látky pramení název Duosafe technologie. Probíhala také optimalizace fyzikálně-chemických vlastností, které mají následně praktické výhody, například rozpustnost ve vodě. Na rozdíl od jiných pyrazolkarboxamidů se isopyrazam liší strukturou svého benzonorbornylového kruhu, který zlepšuje schopnost navázání se isopyrazamu na povrchu listu a zvyšuje afinitu k původci choroby. Tyto vlastnosti vedou k vysokému a dlouhodobému, převážně preventivnímu účinku na houbové patogeny.

Jak již bylo zmíněno, účinná látka isopyrazam vyniká díky efektu takzvané dvojité vazby. Silná vazba na voskovou vrstvu listu je zaručena vzhledem k výborným lipofilním vlastnostem této účinné látky. Výborná rozpustnost v tucích umožňuje, že účinná látka ulpí na povrchu listu jako ochranná bariéra, která dlouhodobě ochrání rostlinu před houbovým patogenem. Současně toto silné navázání na povrchu listů významně zabraňuje smývání účinné látky, což je velmi důležitá vlastnost moderního přípravku určeného k ochraně rostlin.

Druhým efektem je silná vazba účinné látky na cílový škodlivý patogen. Isopyrazam vykazuje velmi silnou vazbu na enzym SDH v mitochodriích patogenu. V porovnání s ostatními pyrazolkarboxamidy brání aktivitě enzymu mnohem efektivněji. Se zřetelem na vysokou afinitu k patogenu zasahuje rychle a efektivně, a tím může zajistit trvalou protektivní ochranu proti nejdůležitějším patogenům v řepce olejce. Protože isopyrazam proniká také do listového pletiva, kde se laterální difuzí rozptýlí, dostane se i do xylemových drah. Vykazuje tedy navíc kurativní účinek.

V závislosti na druhu patogenu isopyrazam brzdí primárně růst klíčního vlákna a tvorbu apresoria. Tím se přeruší infekční cyklus na povrchu rostliny v ideální dobu, dříve než se houba může usadit v rostlinné tkáni. Silná vazba isopyrazamu na voskovou vrstvu ošetřených listů vytvoří na jejich povrchu stabilní zásobu potřebné účinné látky. V případě, že dojde k úspěšné penetraci patogenu do rostlinné tkáně, pomocí této účinné látky je zamezeno jeho růstu.

Účinky azoxystrobinu

Azoxystrobin patří již mezi velmi známé účinné látky. Do povědomí vstoupila tato účinná látka v přípravku Amistar a posléze jako součást velmi kvalitního a známého přípravku Amistar Xtra. Účinná látka azoxystrobin patří k chemické skupině ß-methoxyakrylatů (strobilurinů). Má široký účinek a používá se proti důležitým patogenům v běžných i speciálních plodinách. Azoxystrobin má systemické i translaminární vlastnosti. K účinku dochází prostřednictvím blokování transportu elektronů při dýchání mitochondrií patogenu.

Azoxystrobin působí především protektivně, a proto je třeba, aby byl aplikován před počátkem infekce nebo na jejím začátku. Tato účinná látka nabízí velmi dobré dlouhodobé působení, které umožňuje ochranu před napadením po dobu tří až šesti týdnů. Porost řepky je v takovémto případě možné udržet zdravý po dlouhou dobu, což se v konečném důsledku projeví značným nárůstem výnosu semen s vysokým obsahem oleje.

Kombinací dvou výše popsaných účinných látek v přípravku Symetra® vznikl produkt, který se vyznačuje dvojím mechanismem účinku. Účinné látky zasahují do různých komplexů dýchacího řetězce v mitochodriích patogenní buňky, a tím významně zvyšují účinnost fungicidního opatření. Kombinace obou účinných látek se rovněž osvědčuje jako ideální pro efektivní antirezistentní strategii. Křížová rezistence mezi oběma skupinami účinných látek v současné době není známá a neočekává se.

Biologická účinnost a dlouhodobý účinek byl zkoušený a prověřovaný v celé řadě pokusů. Všechny výsledky prokazují vynikající účinnost proti Sclerotinia sclerotiorum. Proti této chorobě je přípravek registrován. Vyplývá z nich také, že přípravek Symetra® prokázal vynikající účinnost i na další choroby, jako jsou Phoma lignam, Alternaria brassicae, Botrytis cinera a další.

Výsledky pokusů také ukazují velmi významný pozitivní efekt přípravku Symetra® při zrání rostlin. Dokonce i v případech, kdy napadení porostu patogenní houbou není zásadní, bylo dosaženo zvýšení výnosu o 5–10 % v porovnání s neošetřenými variantami. Tento pozitivní efekt byl ovlivněn účinnou látkou azoxystrobin i účinnou látkou isopy­razam.

U azoxystrobinu je dlouho známo, že strobiluriny mají vliv na hospodaření s fytohormony. To spočívá ve zpomalování tvorby etylénu a s tím spojenému stárnutí. Isopyrazam přináší další fyziologický efekt viditelný v praxi, kdy rostliny řepky olejky ošetřené přípravkem Symetra® vykazují vyšší podíl zelené hmoty než rostliny ošetřené výlučně azoxystrobinem. Zdravá a zelená plocha šešulí a listů prodlužuje tvorbu výnosu a zvyšuje obsah oleje. Zároveň je během zrání pozitivně ovlivňována odolnost šešulí proti praskání, což je rozhodujícím předpokladem pro špičkové výnosy.

Přípravek Symetra® je registrován v dávce 1 l/ha pro aplikaci v růstové fázi BBCH 61–69, přičemž na základě několikaletých výsledků jak v interních pokusech, tak v praxi doporučujeme aplikaci preventivně, a to v růstové fázi BBCH 61–65. Přednosti a kvality byly prokázány nejen v pokusech, ale i při použití na běžných plochách v prvním roce uvedení na trh. Vynikajících výsledků bylo dosaženo například v pokusech České zemědělské univerzity na pokusné stanici v Červeném Újezdě.

Každý pěstitel řepky olejky má k dispozici velmi účinnou možnost, jak své porosty kvalitně ochránit před škodlivými patogeny, a tím si zajistit stabilní výnos a hospodářský zisk. Fungicid Symetra® z vývojové dílny společnosti Syngenta má díky své kvalitě velký předpoklad stát se nejpoužívanějším fungicidem v ochraně řepky olejky. Na základě komplementárního způsobu účinku představuje nová účinná látka isopyrazam velmi důležitý nový prvek v boji proti chorobám v porostech řepky olejky na každém poli, každý rok.

 

Ing. Karel Neckář, Ph.D.

Syngenta Czech

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *