Elitní kvalita a spolehlivé výnosy

Ozimá pšenice Bernstein byla v České republice registrovaná na jaře roku 2015, tedy po sklizni 2014. Mezi sedmi novými pšenicemi byla v uvedeném roce jediná, která byla zařazena do kvalitativní skupiny elitních pšenic. V předešlých letech uspěla v registračním řízení v Německu i v Rakousku a začala dobývat evropská pole.

Bernstein je polopozdní až pozd­ní bezosinná odrůda se stabilními výnosy v různých pěstitelských podmínkách a stabilně vysokou kvalitou zrna. V rodokmenu můžeme najít dvě výnosné a velmi kvalitní pšenice: Privileg a Akteur.

Pevné, dlouhé stéblo rostlin je předpokladem odolnosti proti poléhání. V tříletém hodnocení dosahovaly rostliny v registračních pokusech průměrné výšky 105 cm, poléhání před sklizní bylo hodnoceno 7,8 bodu.

Rostliny se středním až nižším odnožováním vytvářejí bohatý kořenový systém, jsou schopny poskytnout odpovídající výnos i v méně příznivých pěstitelských podmínkách. Dlouhé klasy mívají vysoký počet zrn.

Odrůda je středně odolná nebo středně odolná až odolná proti většině významných houbových chorob. Velmi dobře v minulých letech zvládla infekci rzi plevové, která celou řadu odrůd silně postihla. Hodnocení stavu porostů v letošním roce výborný zdravotní stav opět potvrzuje. Bodové hodnocení odolnosti k chorobám z registračních pokusů je uvedeno v tabulce.

Vysoká kvalita zrna

Středně velké zrno dosahuje elitní potravinářské jakosti. Hodnota Zelenyho testu, vaznost mouky a hodnota čísla poklesu jsou vysoké, objem pečiva, obsah dusíkatých látek a objemová hmotnost jsou velmi vysoké. Alveografické hodnocení vykazuje optimální kombinaci hodnot. Bernstein si udržuje velmi vysoký obsah dusíkatých látek i při vysokých výnosech, s velmi vysokou efektivitou dokáže využít dodané dusíkaté hnojení. Ne­opominutelným kladem je stabilita pádového čísla i při horších podmínkách sklizně.

Odrůda do všech oblastí pěstování

Bernstein je plastická odrůda, vhodná pro pěstování ve všech typech lokalit, včetně suchých. Je velmi tolerantní k pozdnímu setí. Stabilně vysoké výnosy poskytuje při intenzivní i méně intenzivní pěstitelské technologii.

Výnos zrna je ovlivňován v nejvyšší míře hmotností klasu (dán počtem zrn v klasu a HTZ). Pokusy s různými výsevky potvrzují vysokou adaptabilitu odrůdy – počty klasů na jednotku plochy byly při nižším výsevku a vyšší úrovni agrotechniky na srovnatelné úrovni. Přestože rostliny nevykazují silné odnožování, je vhodnější porosty zakládat s nižšími výsevky. Vysoký počet klasů v porostu není žádoucí.

Fungicidní ochranu porostu je vhodné zaměřit na listové skvrnitosti, případně na klasová fuzária. Morforegulátory lze využít ve střední až nižší dávce, odrůda vykazuje dobrou odolnost proti poléhání.

Evropská odrůda

Po svém uvedení na trh v Ně­mecku a Rakousku získal Bernstein oblibu u pěstitelů i zpracovatelů. Po České republice následovalo rozšíření na pole Slovenské republiky, Rumunska, Maďarska a do dalších států jihovýchodní Evropy. Zde všude je Bernstein řazen mezi top odrůdy: plastické, spolehlivé a vysoce kvalitní.

Výsledky v České republice

V České republice byl Bernstein v loňském roce poprvé nabízen zemědělcům pro pěstování na běžných plochách. Současně ho mohli vidět na celé řadě polních dnů. Výsledky sklizně pokusů v roce 2015 potvrzují vynikající výnosový potenciál Bernsteinu ve všech oblastech pěstování a stabilní kvalitu zrna.

Například v poloprovozních pokusech v Poříčí nad Sázavou se mezi 36 odrůdami všech kvalitativních skupin umístil na 8. místě (výnosem 10,31 t/ha), v Luži obsadil 6. místo z 28 odrůd (výnos 10,98 t/ha). V pokusech, kde byly využity různé úrovně chemické ochrany, je vidět relativně malý nárůst výnosu při intenzivní chemické ochraně. Rozdíly se pohybovaly v rozsahu přibližně od 4 do 15 % navýšení proti neošetřené variantě. Navýšení výnosu není zanedbatelné, ale jeho velikost ve srovnání s dalšími odrůdami potvrzuje výborný zdravotní stav. Odolnost k chorobám může být společně s kvalitou a výnosovým potenciálem základem výborné ekonomiky při pěstování Bernsteinu.

Svou plasticitou, stabilitou výnosu zrna a vysokou stabilní kvalitou má všechny předpoklady stát se žádanou odrůdou i mezi českými pěstiteli.

Tab. – Hodnocení zdravotního stavu odrůdy Bernstein
(body 9–1, registrační pokusy ÚKZÚZ, 2012–2014)

Choroba Bodové hodnocení
Padlí travní na listu 6,8
Padlí travní v klasu 7,2
Listové skvrnitosti 5,5
Braničnatka plevová v klasu 7,6
Rez pšeničná 7,7
Rez plevová 8,1

Ing. Lenka Nedomová, Ph.D.

B O R , s. r. o.

 Foto: Bernstein na polním dni v Poříčí nad Sázavou (červen 2015)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *