Digestáty a jejich využití v zemědělství

Na semináři Půda a organický hmota pořádaném Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ) v Brně představila Ing. Michaela Smatanová, Ph.D., z ÚKZÚZ brožuru s názvem Digestáty a jejich využití v zemědělství. Od roku 2011 provádí ústav dlouholetý pokus, jehož cílem je sledovat vliv optimalizovaných dávek minerálních a statkových hnojiv s cílem dosažení jejich maximální využitelnosti. Z organických hnojiv je porovnávána účinnost kejdy, dvou druhů digestátu a kompostu na výnos plodin a agrochemické vlastnosti půdy. Dlouhodobé polní pokusy jsou umístěny na zkušebních stanicích ÚKZÚZ na hlinitopísčité půdě v Lípě u Havlíčkova Brodu (505 m n.m.), jílovité půdě v Jaroměřicích n. Rokytnou (425 m n. m.) a písčité půdě ve Svitavách (460 m n. m.).

Digestát je fermentační zbytek po anaerobní digesci vstupních materiálů při výrobě bioplynu v bioplynové stanici (BPS). V některých případech je digestát následně mechanicky separován a vzniká tak pevná část, takzvaný separát a kapalná část, takzvaný fugát. Všechny tři frakce (digestát, separát, fugát) jsou zpravidla využívány jako organické hnojivo. Kromě toho je fugát někdy také vrácen zpět do technologie BPS. Separát může být použit i jako surovina pro výrobu hnojiv (komposty, sušené výrobky), či substrátů, alternativních paliv a jako stelivo.

Legislativní požadavky

Uvádění digestátu do oběhu řeší zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech a navazující prováděcí předpis – vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva. Ohlášení digestátu je možné pouze za podmínky, že digestát lze zařadit ve smyslu vyhlášky č. 474/2000 Sb,. jako tzv. typové hnojivo – posuzovanými parametry jsou kromě vstupních surovin i hodnota sušiny a obsahu dusíku ve vzorku.

Vlastnosti digestátu

Základní digestát: 0,4–0,7 % N; 0,15–0,25 %P2O5; 0,3–0,5 % K2O; sušina 6–9 %, pH 7–9. Jde o hnojivo s rychle uvolnitelným dusíkem (poměr C : N <10, průmětně 5–6).

Fugát: 0,1–0,3 % N+ 0,05–0,10 % P2O5; 0,1–0,2 % K2O; sušina do 3 %; pH 7–9. jde o hnojivo s rychle uvolnitelným dusíkem (poměr C : N <  10, průměrně 4–5).

Separát: 0,6–1,0 % N; 0,3–0,5 % P2O5; 0,4–0,7 % K2O; sušina 20–30 %; pH 7–9. Jde o hnojivo s pomalu uvolnitelným dusíkem (poměr C : N ≥ 10, průměrně 14–17).

Při digesci ve fermentoru se snižuje obsah uhlíkatých látek, čímž dochází k zúžení poměru C : N. V důsledku toho digestát obsahuje především hůře rozložitelnou organickou hmotu. Celkový obsah živin se při anaerobní fermentaci oproti vstupním surovinám prakticky nemění, stávají se však rychleji přístupnými, proto po aplikaci digestátu (resp. zejména fugátu) mohou být rostlinami využívány podobně jako při použití minerálních hnojiv.

Použití digestátu

Amonný dusík obsažený v digestátu snadno podléhá ztrátám do ovzduší; těmto ztrátám lze předejít přímým zapravením do půdního profilu, omezením aplikace digestátu rozstřikem a aplikací při nižších teplotách (například ráno a večer).

Digestát a fugát aplikované na povrch orné půdy se zapravují do půdy nejpozději do 24 hodin, separát do 48 hodin. Žádoucí je však zejména přímé či okamžité zapravení.

Aplikace digestátu či fugátu v krátké době po zasetí může poškodit vzcházející rostliny.

Ve zranitelných oblastech je nutné respektovat omezení hnojení v závislosti na aplikačním pásu.

Maximální aplikační dávka digestátu či fugátu je 10 tun sušiny/ha v průběhu tří let; maximální aplikační dávka separátu je 20 tun sušiny/ha v průběhu tří let.*

 

Více informací přineseme v týdeníku Zemědělec.

 

 

 

 

 

Komentáře ke článku 4

 • Silvie Pekařová

  Dobrý den,

  Chtěla bych se zeptat jestli máte zkušenosti se zpracováním digestátu a to konkrétně pyrolýzou či vysokotlakou hydrotermální úpravou? Po takovém zpracování vzniká produkt, který svými vlastnostmi je vhodný pro použití na zemědělské půdy. Při zpracování kalů z ČOV se již tato technologie využívá a výsledným produktem je hnojivo s vysokým obsahem fosforu (P-hnojivo nebo také biochar z čistírenských kalů).

  Děkuji moc za Vaši odpověď,

  S pozdravem

  Silvie Pekařová

  • Michaela Smatanová

   Materiálem, který vzniká pyrolýzou různých organických materiálů, včetně digestátů (tedy jejich tuhých podílů) je biochar (agrouhlí). Existuje u nás i v zahraničí řada studií, které tomuto materiálu přisuzují pozitivní účinky zvláště na chudých či kontaminovaných půdách, ale z pohledu výživy jde o produkt s nízkým obsahem dusíku a organické hmoty. Při použití je třeba brát v úvahu i finanční stánku takto vzniklého materiálu.. S vysokotlakou hydrotermální úpravou nemáme praktické zkušenosti, ale informace můžete čerpat v metodice s Přípravky na bázi hydrotermálně upravených zbytků po anaerobní fermentaci.

 • jana pancikova

  Dobrý den, s aplikací digestátu ve vinicích je zatím velmi málo zkušeností, digestát se aplikuje běžně na ornou půdu. Ve vinicích by bylo možné digestát aplikovat zbavený vody na povrch meziřadí pomocí talířových podmítačů, ale na trhu je velmi malý sartiment techniky vhodné pro takovou aplikaci. Na dané téma podala MENDELU projekt, ale zatím nebyl schválený, tak uvidíme, třeba nás výzkumníci brzy obohatí o nové poznatky. S pozdravem Jana Pančíková

 • Petra Otřelová

  Dobrý den, byla mi položena otázka k bak. práci oponetem, jestli je vhodný digestát do vinice a jaké je nebo by bylo aplikační zařízení.?Tak se Vás chci na to zeptat, jestli jste ochotni mi na to co nejrychleji odpovědět. Moc děkuji předem, snad se ozvete. S pozdravem Petra Otřelová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *