Bezpečné používání přípravků na ochranu rostlin

Přípravky na ochranu rostlin (POR) jsou složité směsi látek používané v zemědělství na omezování vlivu škodlivých činitelů v kulturních plodinách. Jsou to sofistikované a prověřené moderní prostředky, které vyžadují pečlivé a důsledné dodržování návodu k použití, aby byla zajištěna jejich bezpečnost.

Pokud jsou dodrženy všechny podmínky, nakládání s přípravky neohrožuje lidské zdraví ani životní prostředí.

 

Zásady používání POR

 

 1. Používejte pouze přípravky v ČR povolené, které jsou uváděny ve Věstníku Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského „Seznam povolených přípravků a dalších prostředků na webových stránkách ÚKZÚZ
 2. Skladujte přípravky ve skladech, které odpovídají platným předpisům. Do skladu může vstupovat pouze způsobilá osoba.
 3. Před použitím přípravku si pozorně přečtěte pokyny k použití (etiketu, příbalový leták) a tyto přísně dodržujte. Odpovídáte za škody vzniklé nevhodným použitím přípravku.
 4. Při práci s přípravky vždy používejte osobní ochranné pracovní prostředky tak, jak jsou uvedeny na etiketě či v bezpečnostním listu.
 5. Při práci s přípravky nejezte, nepijte a nekuřte.
 6. Pokud je zařízení pro aplikaci přípravků vybaveno přimíchávacím zařízením, používejte je k přípravě postřikové jíchy. POZOR pracujete s koncentrátem- používejte vhodné osobní ochranné pracovní prostředky uvedené na etiketě přípravku.
 7. Prázdné obaly od přípravků řádně vypláchněte přimíchávacím zařízením, pokud je nemáte, obaly nejméně třikrát vypláchněte ručně.
 8. Zvyšujte hospodárnost využívání přípravků, minimalizujte riziko otrav a chraňte životní prostředí, správným vyplachováním obalů.
 9. Při jakémkoliv odstraňování poruchy na aplikačním zařízení používejte ochranné rukavice uvedené v etiketě přípravku a odpovídajícím platným normám.
 10. Zabezpečte zneškodnění prázdných obalů POR a neupotřebitelných zbytků přípravků prostřednictvím právnických či fyzických subjektů, které mají oprávnění k nakládání s nebezpečnými odpady.
 11. Udržujte osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) čisté. Poškozené OOPP okamžitě vyměňte za nové.
 12. Projeví-li se při nebo po aplikaci přípravku přetrvávající zdravotní potíže uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z etikety, přívalového létaku nebo bezpečnostního listu. (Zdroj: Czech Crop Protection Association)*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *