Zklamání při prvních letošních odkopech raných brambor

Několik posledních let se bramboráři scházejí pravidelně začátkem června na odborném semináři o bramborách v Čelákovicích, jež je doplněn prohlídkou porostů brambor a výstavkou hlíz velmi raných odrůd brambor z prvních letošních odkopů na Zkušební stanici Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v Přerově nad Labem. Letošní setkání v Čelákovicích a pak na odrůdové zkušebně Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) v Přerově nad Labem se však od předchozích ročníků v mnohém lišilo.

Stejně tak jako mnohým dalším plodinám také raným bramborám v Přerově dosavadní počasí nepřálo, brambory poškodil mráz a tak výnosové vyhodnocení prvních letošních odkopů nebylo možné.

Netkaná textile se letos vyplatila

Na zkušební stanici v Přerově nad Labem sázeli brambory 3. dubna, 5 – 6. dubna však v noci přišel mráz až – 7,3 oC a hrůbky promrzly. To zapříčinilo velkou mezerovitost porostů určených k hodnocení. Jak k tomu poznamenal Ing. Vít Vašát, CSc., pracovník zmiňované stanice, s mrazíky se letos dobře vyrovnaly jen porosty chráněné netkanou textilií.
Účastníci setkání proto letos srovnávat jen hlízy z deseti vybraných trsů. Výnos se tentokrát nehodnotil, neboť, jak pracovníci ÚKZÚZ vysvětlili, výsledek by nebyl objektivní.

Obstojí bramboráři v EU?
Stěžejní informace o obchodu, pěstování i odrůdách brambor získali pěstitelé v rámci semináře, jež předcházel prohlídce porostů a který uspořádal Ústřední bramborářský svaz České republiky (ÚBS ČR).
Jak na jeho úvod semináře uvedl předseda ÚBS ČR Ing. František Novák, CSc., také pro bramboráře je teď nejdůležitější vědět, za jakých podmínek budou podnikat po předpokládaném vstupu České republiky do Evropské unie. „Rozměr českého bramborářství zjišťující soběstačnost ČR v produkci konzumních brambor je v rámci vyjednaných podmínek pro české zemědělství ohrožen,“ uvedl Ing. Novák. Přítomné bramboráře seznámil s tím, že připomínky týkající se budoucnosti českého bramborářství, o nichž na semináři dále hovořil, jsou obsažené také v otevřeném dopisu, jež předsednictvo svazu zaslalo ministru zemědělství. ÚBS ČR po ministerstvu požaduje pro rok 2004 vyrovnání přímých plateb ze státního rozpočtu alespoň do výše 55 % vyplacených přímých plateb v Evropské unii. Dále žádá zajištění ochrany českého spotřebitele před prodejem nekvalitních konzumních brambor. Zabezpečení ochrany území ochrany České republiky i po jejím vstupu do EU před zavlékáním karanténních činitelů a chránit tak naše pěstitelské prostředí a tím i umožnit vývoz českých brambor do zahraničí, to je další z požadavků bramborářů. Jak dále Ing. Novák v dopise vysvětluje, za situace, kdy se zemědělství EU potýká z krizí nadprodukce a farmářské ceny jsou tam deformovány dotacemi vyplácenými v různých formách, se dá téměř s jistotou předpokládat, že v okamžiku vstupu do EU budou mít stávající země EU příležitost řešit odbytovou krizi na úkor zemí, které k EU přistoupí.

Pozor na špatnou kvalitu
Podle předsednictva svazu poškozuje české bramboráře každý prodej méně kvalitních brambor na našem trhu, jež bezprostředně snižuje farmářské ceny a dlouhodobě má vliv na snižující se spotřebu syrových brambor. Proto je zájem dobrých pěstitelů brambor shodný se zájmem spotřebitele. Podle Ing. Nováka MZe ČR prostřednictvím Státní zemědělské a potravinářské inspekce nezabezpečilo účinnou ochranu trhu před prodejem odrůdově nejednotných partií konzumních brambor, přestože na toto nebezpečí již svaz několikrát upozorňoval.

Statut ekvivalence
Jak jsme již v Zemědělci informovali, po dlouhodobém úsilí řady bramborářů i institucí, za které předseda svazu všem v Čelákovicích poděkoval, se České republice podařilo dosáhnout tzv. statutu ekvivalence, jež umožní vývoz českých brambor do zemí EU. Bramboráři se shodují, že schválení statutu usnadní cestu i na trhy mimo EU.
Jak však k tomu Ing. Novák dodal, v poslední době došlo z české strany pod tlakem EU ve snaze získat právě zmiňovaný statut ekvivalence k určitému zmírnění kontrol dovážených konzumních brambor. Považuje proto za nutné, aby Státní rostlinolékařská správa v žádném případě ani v budoucnu neslevovala z intenzity ochrany našeho území před zavlečením karanténních činitelů a sou činností umožnila i vývoz českých brambor na evropské trhy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *