Zemědělská univerzita se otevřela

Zájem uchazečů o studium na České zemědělské univerzitě v Praze neustále roste. Studenti středních škol a další zájemci o budoucí vysokoškolské studium si mohli na sklonku ledna během dní otevřených dveří prohlédnout vybavení fakult. Na besedách s proděkany tam vyslechli potřebné informace o přijímacích zkouškách a studiu na vybrané fakultě.

Česká zemědělská univerzita v Praze-Suchdole (ČZU) nabízí studentům velmi dobré zázemí, ať už jde o snadnou dostupnost učeben v uceleném univerzitním areálu s kolejemi a sportovním zázemím, dobrou technickou vybavenost či moderní studijní a informační centrum. V blízkosti univerzity se rovněž nachází demonstrační a pokusné pozemky, skleníky či stáje.
Zájemci o budoucí studium si mohli prohlédnout všechny fakulty ČZU – Fakultu agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (FAPPZ), Fakultu lesnickou a environmentální (FLE), Provozně-ekonomickou fakultu (PEF), Technickou fakultu (TF) či Institut tropického a subtropického zemědělství (ITSZ). Součástí univerzity je i Institut vzdělávání a poradenství, dále Školní zemědělský podnik v Lánech a Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy. Rektorem univerzity je v současné době prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr.h.c.
Pro budoucí agronomy, zahradníky, šlechtitele, pracovníky v živočišné výrobě a další je určeno studium na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, dříve Agronomické fakultě.

Formy studia a obory

„Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů nabízí svým studentům výběr z mnoha oborů. Studium je rozděleno do tří úrovní– tříleté bakalářské, navazující dvouleté magisterské a pro zájemce o ještě hlubší znalosti a výzkumnou práci v daném oboru další tříleté doktorské,“ informoval prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., proděkan fakulty.
Uchazeči o studium na této fakultě by podle něj měli přistupovat k formě studia podle toho, zda chtějí co nejrychleji působit v praxi, nebo si prohloubit teoretické znalosti a setrvat na škole delší dobu. Podle toho si vybírají profesně orientované bakalářské vzdělávání, které umožňuje studentům působení v praxi ihned po ukončení studia nebo teoreticky orientované (za předpokladu dalšího studia).
„Studenti mají podle zvoleného předmětu povinné předměty, které tvoří kmenové znalosti, a k nim si podle zájmu volí předměty povinně volitelné a volitelné. Fakulta již před několika lety úspěšně zavedla kreditní systém ECTS (European Credit Transfer System). Studentům je za každý absolvovaný předmět, teoretickou disciplínu a v závěru studia i za sepsání bakalářské nebo diplomové práce přidělen určitý počet bodů,“ připomenul prof. Tlustoš.
Tento systém vychází z předpokládaného vynaloženého úsilí studenta na absolvování určitého předmětu nebo disciplíny a je srovnatelný se studiem na dalších evropských univerzitách. Bakaláři musí za tři roky získat 180 a magistři 120 ECTS kreditů. Studium pak posluchači fakulty zakončí státní závěrečnou zkouškou a obhajobou bakalářské či diplomové práce.

Zájem je o zahradnictví
a speciální chovy

Budoucí profesní bakaláři si mohou vybrat z programů Fytotechnika, Zahradnictví nebo Zootechnika. Ty se potom dále dělí na různé obory. Podle slov prof. Tlustoše se velkému zájmu těší například Speciální chovy (kynologie, chov laboratorních a exotických zvířat) a Chov koní. Ten se vyučuje prvním rokem na ČZU v Praze a další dva roky v Humpolci. V letošním roce by se tam měla začít stavět krytá jezdecká hala pro zajištění praktické výuky studentů tohoto oboru. Nemalý zájem je rovněž o zahradnické obory. Pokud si studenti vyberou obor Podnikání v zahradnictví nebo Zahradní a krajinářské úpravy, studují nejen na ČZU, ale i na spolupracující Vyšší odborné škole zahradnické v Mělníku, kde si mohou všechny teoretické znalosti vyzkoušet v praxi.
Ti studenti, kteří chtějí pokračovat v dalším studiu, si volí jeden z pěti teoreticky zaměřených oborů programu Zemědělství, zahradnictví a rozvoj venkova (Chovatelství, Pěstování rostlin, Rozvoj venkova, Produkční a okrasné zahradnictví či Kvalitu produkce) nebo program Udržitelné využívání přírodních zdrojů zaměřený na řešení problémů v životním prostředí, včetně využití odpadů.
V magisterském studiu si studenti vyberou jeden z devatenácti oborů v deseti programech. Nejvíce posluchačů studuje v programu Zahradnictví (obory Produkční zahradnictví a Zahradní tvorba) a v rámci programu Péče o biosféru obor Odpady a jejich využití.
Desátý program Natural Resources and Enviroment je kompletně vyučován v anglickém jazyce. Část studia mohou studenti absolvovat ve vídeňské BOKU univerzitě a získat absolutorium z obou univerzit, takzvaný Double degree diploma.

Jak se přihlásit ke studiu

Přihlášky mohou zájemci zasílat do konce března na studijní oddělení FAPPZ. „V loňském roce jsme zaznamenali přes dva tisíce zájemců o bakalářské studium a kolem pěti set přihlášek na magisterské,“ informoval prof. Tlustoš.
Zkoušky tvoří pro profesní bakaláře písemný test z biologie, který je přizpůsoben vybranému programu. Budoucí teoretičtí bakaláři musí kromě testu z biologie absolvovat ještě písemnou zkoušku z chemie.
Po úspěšném absolvování bakalářského studia mohou studenti pokračovat v některém z magisterských oborů. Musí si opět podat přihlášku a úspěšně absolvovat přijímací zkoušku. Například pro obor Zahradní tvorba se skládá talentová zkouška (hodnotí se vlastní práce, zadaná kresba z areálu univerzity a písemně znalost zahradního materiálu).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *