Význam regulace plevelů v meziporostním období

Hustě seté plodiny, mezi něž patří obilniny, mají poměrně vysokou konkurenční schopnost vůči většině plevelným druhů v případě, že jejich výskyt je menší. Konkurenční schopnost obilnin závisí na několika faktorech. Základem je kvalitní osivo, zpracování půdy, kvalita setí, termín setí a správné hnojení. V příznivých povětrnostních podmínkách je schopen porost obilnin dobře potlačovat plevelné rostliny.

Herbicidní přípravky ve zdravých a dobře vyvinutých obilninách proto pouze pomáhají obilninám, aby uplatnily svoji schopnost potlačovat plevele. V současné době je na trhu poměrně rozsáhlý sortiment herbicidních přípravků s různým spektrem účinku. O výběru proto rozhoduje především cena a spektrum jejich účinku na plevelné rostliny. Ne vždy se podaří plevele regulovat na počátku vegetace pěstovaných plodin.

Regulace plevelů na orné půdě je chápána jako komplex opatření, která mají za následek snížení zaplevelení na polích a v širších souvislostech i na plochách nacházejících se bezprostředně vedle pole. Mezi nejvýznamnější součásti systému patří především dodržování pravidel střídání plodin, zpracování půdy, dodržování agrotechnický zásad, kultivace, aplikace herbicidů, výživa rostlin a sklizeň plodin.

V současnosti však není možné dodržovat zásady střídání plodin s ohledem na spektrum pěstovaných ploch. Z pohledu zpracování půdy je upřednostňována především minimalizace a přímé metody regulace plevelů, tedy především používání herbicidů je limitováno nedostatkem finančních prostředků. Výživa rostlin je směrována především na přihnojování dusíkem, a velmi často jsou proto porosty plodin nedostatečně hnojeny. To má za následek vytvoření méně hustých porostů, které umožňují v druhé polovině vegetace, zejména u obilnin masové vzcházení především jarních plevelů jako například, merlíky, laskavce, ježatka, béry, durmany aj. Řídké porosty umožňují rašení vytrvalých plevelů jako například pýr plazivý, pcháč rolní, čistec bahenní, mléč rolní aj. problémem je, že tyto plevelné druhy velmi často přerůstají dozrávající obilniny a tím vlastně znemožňují sklizeň. Z tohoto důvodu stoupá význam předsklizňových aplikací herbicidy typu glyphosat, které mají za následek eliminaci plevelů a tím usnadnění sklizně a snížení sklizňových ztrát.

 

Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.

Ing. Jan Štrobach, Ph.D.

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně

 

Více si můžete přečíst ve Farmáři č. 9/2016.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *