Vhodná forma přenosu výsledků výzkumu do praxe

Poradenské služby patří k nezbytné součásti činnosti výzkumných pracovišť aplikovaného charakteru. Prostřednictvím poradenství se realizují s největším efektem výsledky řešení mnohých výzkumných projektů. Proto i ve Výzkumném ústavu pícninářském, spol. s r.o. Troubsko patří poradenství k jedné z hlavních činností.

Tradice technologického poradenství sahá dlouho před rok 1994, ve kterém vznikla současná právnická forma pracoviště. Stabilizace semenářství vojtěšky na jižní Moravě či rozvoj technologií zakládání porostů víceletých pícnin jsou jen některými příklady z doby nedávno minulé. V současnosti zaměřujeme poradenské aktivity především na technologii pěstování víceletých pícnin na orné půdě i lučně pastevních porostech a semenářství hlavních i tzv. barevných jetelovin. Odborní poradci zajišťují poradenství v celé horizontále od doporučování vhodných odrůd přes agrotechnické zásahy až po problematiku sklizně a posklizňové úpravy. Zvláštní pozornost je věnována řešení rostlinolékařských záležitostí u celé škály pěstovaných plodin.
Další důležitou oblastí, ve které jsou realizovány poradenské služby, je zajišťování technologie výroby objemných krmiv pro hospodářská zvířata, včetně zavádění nejmodernějších trendů například v silážování apod. Vzhledem k rozšiřování sortimentu zemědělsky využívaných rostlinných druhů jsou odborní poradci schopni poskytnout fungované odpovědi i na otázky spojené s pěstováním méně tradičních pícních či jiných druhů. V poslední době se rozšířilo pěstování světlice barvířské, čičorky pestré a některých dalších druhů. Samozřejmě, že při konzultacích s partnery na zemědělských farmách je diskutováno i o pěstování dalších plodin. Technologické poradenství zajišťují erudovaní odborníci s dlouholetou praxí, jejichž kvalifikace je kontinuálně zvyšována školeními v rámci nově se tvořícího poradenského modelu.
Poradenské služby jsou pro zemědělskou veřejnost prezentovány především prostřednictvím poradenských kroužků. S takovou formou spolupráce jsou zkušenosti již od roku 1998, kdy byly poprvé ustaveny poradenské kroužky jako samostatné subjekty, jejichž prostřednictvím jsou administrovány poradenské služby pro klienty. Po počátečních rozpacích lze konstatovat, že poradenské kroužky prokázaly životaschopnost a jsou relativně přístupnou formou pro zajištění poradenství.
Přesto by bylo možné připojit k současnému systému několik námětů, jejichž realizace by podle mne mohla současnou činnost ještě dále zefektivnit. Ke stabilizaci tohoto segmentu poradenství by přispělo uplatňování principu dlouhodobosti projektů poradenských kroužků a v tésouvislosti také určitá dlouhodobost pravidel dotační politiky státu tak, aby nedocházelo meziročně k zásadním změnám v pravidlech. Bezesporu je třeba vysoce ocenit finanční spoluúčast státu na hrazení nákladů za poradenské služby, protože v současné ekonomické situaci mnoha zemědělských podnikatelů by bylo poradenství bez této dotace považováno za zbytnou potřebu. Proto by bylo vhodné pokusit se stabilizovat podporu státu minimálně na úrovni 50% krytí vynaložených nákladů.
Určitému zefektivnění činnosti poradenských kroužků by přispělo zjednodušení osnovy pro tvorbu projektu s tím, že je samozřejmě nutné zahrnovat do projektu přehledně uspořádané cíle poradenství s hodnotitelnými parametry. Pro některé poradenské kroužky působící především specializovaně pro určitou komoditu či okruh činností je poměrně nevhodné omezení velikosti kroužku na tři okresy.
Od loňského roku je také paralelně se systémem poradenských kroužků budován systém tzv. poradenství ve státním zájmu. Je velmi žádoucí, aby pro oba typy poradenství byl přesně vymezen rozsah a podmínky, za kterých budou tyto poradenské služby poskytovány. V současné době je jasná náplň poradenství prostřednictvím kroužků, tj. poskytování technologického a ekonomického poradenství, méně jasná je náplň poradenství ve státním zájmu.
Přes různé problémy a dílčí nedokonalosti bude i nadále poskytování poradenských služeb ve Výzkumném ústavu pícninářském, spol. s r.o. Troubsko jednou z významných činností. Jak jsem již napsal v úvodu, transfer výsledků výzkumných projektů prostřednictvím poradenství považujeme za jeden z nejefektivnějších způsobů zhodnocení prostředků vložených do výzkumu ať státem, či jiným subjektem. Podrobnější informace o poradenských aktivitách jsou k dispozici u autora článku.

RNDr. Jan Nedělník, PhD.,
Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *