Univerzita byla s pěstiteli na poli

Jedním z poslání tradičního polního dne v Žabčicích u Brna je představení demonstrační a pokusné stanice rostlinné výroby Agronomické fakulty Mendelovi zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Již několik let univerzita pořádá tuto akci se společností Elita semenářská, a. s. Ta na akci rovněž představila svůj sortiment ozimých pšenic.

„Naše fakulta se zabývá základním i aplikovaným výzkumem, který je důležitý pro zemědělskou praxi,“ připomněl na úvod prof. Ing. Petr Spurný, CSc., proděkan agronomické fakulty Mendelovi zemědělské a lesnické univerzity (MZLU) v Brně. Jednou z možností představení této činnosti je takový polní den, jako se konal v červnu na pozemku Školního zemědělského podniku Žabčice.

Školní podnik s tradicí

Školní zemědělský podnik (ŠZP) Žabčice je ojedinělým zemědělským subjektem v České republice, protože své poslání naplňuje nepřetržitě již více než osmdesát let. Toto zařízení vznikalo v letech 1922 až 1925. V současné době tvoří dvě místně odloučená pracoviště – pracoviště Žabčice a pracoviště Lednice. Hlavním posláním je praktická výuka v provozech rostlinné a živočišné výroby. Od roku 2006 umožňuje podnik také praktickou výuku středním školám Jihomoravského kraje ve Znojmě, Vyškově a Boskovicích. Demonstrační a pokusná stanice rostlinné výroby má celkovou plochu více než 23 hektarů.
Před třemi lety uspořádala MZLU v Brně polní den s názvem MZLU pěstitelům v Žabčicích poprvé ve spolupráci se společností Elita semenářská, a. s. Polní den původně určený především pro vědecké pracovníky a studenty univerzity se tak postupně stal akcí, kterou navštěvuje každý rok stále více zástupců z řad zemědělské prvovýroby, šlechtitelských a osivářských firem, pracovníků ÚKZÚZ, Státní rostlinolékařské správy ČR i výzkumných zemědělských ústavů, uvedl Ing. Eduard Bielko, zástupce Elity semenářské, a. s. Letos organizátoři napočítali přibližně čtyři stovky návštěvníků.

Klimatologická stanice

V areálu polní pokusné stanice je umístěna klimatologická stanice s automatickou měřicí ústřednou s příslušnými čidly, zajišťující nepřetržitá celoroční měření základních meteorologických prvků (teplotu a vlhkost půdy, teplotu a vlhkost vzduchu, srážky, globální radiaci, fotosyntetickou radiaci). Meteorologická měření se na ŠZP Žabčice provádí nepřetržitě padesát let.
Průměrná roční teplota vzduchu tam v letech 1997 až 2006 byla 10,05 °C. To představuje nárůst o 0,85 °C proti normálovému období v letech 1961 až 1990. Vůbec nejteplejším dnem za posledních deset let měření byl v Žabčicích 13. srpen 2003, kdy teplota dosáhla 38,47 °C. Naopak nejchladněji bylo 24. ledna 2006 (teplota vzduchu –22,6 °C). Stanice Žabčice patří mezi místa s velmi nízkým průměrným ročním úhrnem srážek. Za poslední desetiletí to bylo 504,1 mm.

Výzkum na sucho

Tamní především vláhové podmínky jsou vhodné pro výzkum zabývající se optimalizací pěstování plodin v suchých oblastech. Vědečtí pracovníci univerzity zkoumají také vliv rozdílného zpracování půdy na infiltrační vlastnosti půdy. Měření, které provedli loni na podzim, porovnávalo, jakou schopnost přijímat vodu má porost obilnin založený po orbě a při využití minimalizačních technologií zpracování půdy (přímé setí). Jednoznačně vhodnější infiltrační vlastnosti má porost založený klasickou technologií než u přímému setí.
K zabránění dalších ztrát z půdního profilu napomáhá porost na pozemku, který tam je pokud možno po celý rok. Vegetační doba u nás pěstovaných plodin, především jařin, však trvá pouze několik měsíců v roce. Zbytečné ztráty vody z holého pozemku předchází výsevem meziplodiny. V Žabčicích se návštěvníci mohli seznámit s pokusy pěstování této skupiny plodin.
Více než čtyřicet let najdeme v Žabčicích na jednom místě ječmen jarní. Tak dlouho tam probíhají pokusy s jeho pěstováním v monokultuře. Tato plodina, přednostně určená k výrobě sladu, je kvůli krátké vegetační době citlivá na každý nedostatek v technologii pěstování. Zejména výživa ječmene, a to nejen makroprvky, ale i mikroprvky rozhoduje o vývoji rostlin a kvalitě zrna. Na školním statku proto založili vědečtí pracovníci univerzity pokus ověřující vliv listové aplikace zinku na kvalitu zrna ječmene jarního.
Jednotlivé pokusy jsou během polního dne přehledně označeny a doplněny postery. Navíc se přímo na poli mohli návštěvníci setkat s konkrétními vědeckými pracovníky, kteří prezentované pokusy provádějí.

Přínosy raného sortimentu

Nedílnou součástí pokusného pole je odrůdové zkoušení ozimé pšenice. V širokém sortimentu lze nalézt také odrůdy spolupořadatele společnosti Elita semenářská, a.s. Ta na našem trhu nabízí pšenice vyšlechtěné na Slovensku firmou Istropol Solary, a. s., a zapsané do společného katalogu odrůd EU.
Jak upozornil Ing. Bielko, v sušších oblastech Moravy se velmi dobře prosazují velmi rané a rané odrůdy pšenic, které lépe snáší přísušky a vyšší teploty v době dozrávání. Skupina raných odrůd se osvědčila v minulém roce na Vysočině, kde se právě tyto porosty podařilo sklidit ještě před deštivým obdobím, které mělo za následek pokles kvality zrna, vzpomínal Ing. Bielko. Jedním z takových příkladů v sortimentu společnosti je odrůda Alacris. Její předností je to, že snáší přísušky zejména v druhé fázi vegetace. Dobře také vzdoruje mrazu a pozitivně reaguje na kvalitní výživu. Kvalitativními parametry zrna patří mezi potravinářskou pšenici skupiny E.
Většinu osiv pro zákazníky z Moravy a Čech množí na našem území Elita semenářská. Výjimkou jsou novinky, potvrdil Ing. Bielko, u kterých se do poslední chvíle čeká na registraci a je těžké odhadnout zájem ze strany pěstitelů. Příkladem takové novinky je v letošním roce pšenice Bona Dea, jejíž kvalitativní parametry ji řadí mezi pšenici potravinářskou do skupiny E. Svými vlastnostmi, konkrétně obsahem některých látek, ji lze označit za speciální odrůdu. Proti klasickým odrůdám má vyšší množství žlutého barviva. S úspěchem je tak možné přimíchávat ji k pšenici tvrdé při výrobě těstovin nebo využít ke krmným účelům pro nosnice. Ty velmi pozitivně reagují na zmiňovaný obsah žlutého barviva a v konečném efektu to přináší vyšší kvalitu, velikost i vybarvení vajíček.
V nabídce osiv společnosti Elita semenářská, a. s., najdeme vedle ozimých pšenic i další obilniny a také odrůdy kukuřice, slunečnice, luskovin, ozimé řepky, víceletých pícnin a dalších plodin.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *