Těžba hnědého uhlí přínosem pro zemědělce

Souvislost mezi těžbou hnědého uhlí, výnosy polních plodin a mikroklimatem ve stájích hospodářských zvířat, by hledal jen málokdo. Přesto je zcela zřejmá. Jak v rostlinné, tak v živočišné výrobě lze efektivně využívat huminové kyseliny, neboli humáty, což jsou přírodní látky obsažné mimo jiné právě v hnědém uhlí.

Více informací o využití huminových kyselin měli možnost získat účastníci semináře, jež v rámci doprovodného programu nedávno konané výstavy Země Živitelka v Českých Budějovicích uspořádala společnost SD – Humatex, a. s., Bílina. Tato společnost vznikla jako dceřiná firma Severočeských dolů, a. s., Chomutov, právě za účelem distribuce výrobků na bázi huminových látek do různých oborů průmyslu i zemědělství.

Funkce huminových látek
Možnosti využití huminových látek v zemědělské výrobě představil Ing. Jaromír Staněk, ředitel a předseda představenstva společnosti SD – Humatex. „Huminové kyseliny a fulvokyseliny jsou přírodní látky obsažené v půdě, rašelině, silně zoxidovaném hnědém uhlí a lignitu. Vznikly pravděpodobně biologickými a chemickými přeměnami (tlením) organických, převážně rostlinných zbytků a jsou součástí přírodního humusu. Huminové kyseliny se chovají jako živý organismus a za vhodných podmínek se neustále mění,“ vysvětlil ing. Staněk. Jak dále uvedl, pro své zajímavé vlastnosti jsou humáty předmětem práce mnoha výzkumných pracovišť. Jejich přínos ve spolupráci s výzkumnými pracovišti zjišťuje firma SD – Humatex i přímo v zemědělských podnicích.
Podle slov ing. Staňka mají humátové látky a jejich komplexy velký vliv na úrodnost půdy. Je to především díky jejich účasti na tvorbě strukturálních agregátů, přičemž souvislosti mezi půdní strukturou a úrodností půdy jsou již dnes dobře známy. Působení humusu na fyzikální vlastnosti půdy spočívá i ve vlivu na objemové změny půdy, na poutání, uvolňování a propouštění vody, na provzdušnění a na tepelný režim půdy atd.
Jak dále na semináři zaznělo, huminové látky působí dvěma směry, neoddělitelně a stejně významně. Jde o působení na půdu, tak i přímo na rostlinu, její buňku, protoplazmu a metabolismus. Odborníci např. zjistili, že při nedostatku kyslíku ulehčují rostlinám dýchání, což se vysvětluje přítomností oxichinonů v huminových látkách, které při oxidaci látek v rostlinných vlákninách přijímají vodík. Mnozí autoři zjistili v přítomnosti huminových kyselin zvýšenou intenzitu dýchání kořenů rostlin atd.

Přínos pro životní prostředí
Přínosem humátů je také to, že rostlina ovlivněná těmito látkami se lépe vyrovná s nepříznivými vlivy prostředí a dokáže i lépe využít příznivých podmínek. Ing. Staněk doslova uvedl: „Huminové látky jsou energetickým základem biologických procesů a disponují vlastnostmi fyziologicky aktivních látek regulujících růst a vývoj rostlin. Jejich aplikací lze také při stejné úrodni hnojení zvýšit energetickou úroveň organismu, což vede
o vede k šetření průmyslových hnojiv a k praktickému řešení ekologických systémů výživy rostlin.“

Praktické využití
V praxi se využívá několik produktů obsahující humáty. Společnost SD – Humatex, jejíž zástupci na semináři objasnili i technologii výroby, nabízí svým zákazníkům několik produktů. Jde o kapucín (oxyhumolit – ve světě nazývaný leonardit), který se nehodí k běžnému spalování s ohledem na nízkou výhřevnost. Pro vysoký obsah huminových látek nachází své uplatnění například jako sorbent amoniaku z prostředí ustájení drůbeže (více o tomto směru využití bude informovat odborný článek v některém z příštích čísel časopisu Farmář) či jako sorbent těžkých kovů v odpadních vodách. Dalšími významnými produkty jsou například draselné a sodné soli huminových kyselin v pevné a tekuté formě, jež mají obchodní názvy Dralig, Ořechové mořidlo, Fortehum L/Na či Fortehum L/K a právě ty nacházejí uplatnění mimo jiné v rostlinné výrobě. S jakými výsledky, to doložil ing. Staněk na výsledcích mnoha pokusů prováděných s ozimou pšenicí, jarním ječmenem, ovsem, žitem, tritikale a brambory. Pokusy, které prováděla Slovenská polnohospodárska universita v Nitře se všemi plodinami dokázaly, že aplikace humátu společně s dusíkatým hnojením je efektivním opatřením zvyšujícím výnos. Dále se například v pokusu s ozimou pšenicí dokázalo, že vyšší je účinnost humátu na půdách méně úrodných nežli na půdách s vysokou úrodností. Jak zástupce firmy rovněž informoval, přínosem společné aplikace humátů s dusíkatým hnojením je i to, že se tak zabraňuje popálení rostlin. Pokusy dále potvrdily, že aplikace humátů společně s dusíkem je vysoce rentabilním opatřením.
Jak se dále mohli účastníci semináře dozvědět, akciová společnost SD – Humatex má vybudovaný, dokumentovaný a zavedený systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2001 a výrobky určené pro zemědělství jsou registrovány Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *