Světové semenářství a Česká republika

Ve dnech 9. - 11. listopadu 2000 proběhla v Praze poměrně významná akce - jednání vybraných sekcí a výkonného výboru Mezinárodní semenářské federace FIS. Toto jednání organizačně zajišťovala Českomoravská šlechtitelská a semenářská asociace, a proto jsme se obrátili na jejího ředitele Ing. Luďka Křehlíka s několika dotazy.

V nedávné době se konalo v Praze zasedání předsednictva Mezinárodní semenářské federace (FIS). Můžete nám něco říci o této organizaci?
Mezinárodní semenářská federace FIS je organizace s téměř osmdesátiletou historií. Byla založena v roce 1924 a sdružuje národní semenářské asociace i jednotlivé semenářské společnosti. Jejím hlavním posláním je zajistit na mezinárodní úrovni spravedlivé a rovnoprávné podmínky a pravidla pro volný pohyb osiv se zřetelem na požadavky a potřeby pěstitelů, semenářů i spotřebitelů a na existenci práv k duševnímu vlastnictví.
FIS podporuje veškeré úsilí o zajištění co nejvyšší kvality osiv s využitím všech dostupných moderních technologií, protože kvalitní osiva jsou nezbytnou podmínkou fungování trvale udržitelného zemědělství, zajišťujícího v rámci zdravého životního prostředí výrobu potravin i surovin pro zpracovatelský průmysl. FIS je na úrovni mezinárodních organizací partnerem FAO, OECD, WTO a UPOV a s těmito organizacemi vede jednání, směřující k naplnění svého výše uvedeného hlavního poslání.
V zájmu zajištění vzájemné výměny informací mezi jednotlivými členy, v zájmu definování společných stanovisek a samozřejmě v zájmu rozvoje široké obchodní spolupráce mezi svými členy pořádá FIS každoroční Světový semenářský kongres, který je velkolepým setkáním semenářů z celého světa a o jeho organizování je ze strany národních asociací skutečně velký zájem (již nyní je kalendář kongresů rozvržen až do roku 2006).
Kromě tohoto kongresu probíhá po celý rok řada různých technických jednání sekcí a výborů. Z hlediska celkového významu však ihned za kongresem následuje tradiční podzimní jednání vybraných sekcí, výborů i nejvyššího výkonného orgánu FIS, kterým je výkonný výbor. Pro podzim roku 2000 si výkonný výbor pro tato jednání vybral Prahu, v čemž spatřujeme nejenom příslib možného organizování Světového kongresu v České republice v budoucnu, ale i ocenění našeho dosavadního působení na mezinárodní semenářské scéně.

Existuje podobná organizace v oblasti šlechtění ?
V oblasti šlechtění je obdobou FIS Mezinárodní asociace šlechtitelů ASSINSEL, založená v roce 1938. Stejně jako v případě FIS, i v rámci ASSINSEL jsou členy národní semenářské asociace i jednotlivé semenářské firmy.
V rozvinutých zemích je všeobecně chápáno, že šlechtění je velmi odborná a finančně velmi náročná činnost. Výsledky šlechtění, ať již v podobě odrůd, nebo i v podobě řekněme technologických procesů vedoucích k jejich vytváření, jsou však snadno zneužitelné. Proto hlavním posláním ASSINSEL je chránit zájmy šlechtitelů, zejména v oblasti ochrany práv k odrůdám, a spolupracovat při vytváření pravidel pro přístup ke genetickým zdrojům v zájmu zachování biodiverzity. K aktivitám ASSINSEL patří i to, že celosvětově vysvětluje podíl šlechtitelů na zvyšování kvality i kvantity rostlinné produkce a tím i jejich podíl na výživě lidstva. ASSINSEL zastupuje šlechtitele vůči obdobným mezinárodním organizacím, jako je tomu v případě FIS.
Je logické, že hlavním souputníkem ASSINSEL pro jednání s ostatními světovými organizacemi je FIS. Vazba mezi oběma organizacemi je natolik úzká, že již dříve bylo na úrovni valných shromáždění obou z nich rozhodnuto o jejich spojení. K tomu by mělo dojít v roce 2002 na světovém kongresu v Chicago, a tak by měla vzniknout Mezinárodní semenářská federace – International Seed Federation (ISF). I výkonný výbor ASSINSEL si před několika lety, konkrétně v roce 1996, vybral pro své jednání Prahu.

Uvedené organizace jsou celosvětové, i když v nich hraje velkou úlohu evropské státy. Existují nějaké organizace pro evropský region nebo dokonce pro Evropskou unii?
Evropské státy samozřejmě hrají v těchto organizacích poměrně důležitou roli, i když ji nelze přeceňovat. Kromě Evropy jsou tam ještě další – USA, Japonsko a další asijské státy, jižní Amerika, Austrálie , Afrika. Každý region má ve FIS i ASSINSEL svůj díl působnosti a odpovědnosti. A mohu z osobní zkušenosti potvrdit, že vidět Evropu jaksi zvenčí a být u hodnocení jejího přístupu k semenářství a potažmo k celému zemědělství je velmi poučný a zajímavý zážitek.
Z pohledu našich diskuzí na národní úrovni je však tato problematika ještě stále velmi vzdálená, protože naší jedinou perspektivou je skutečně Evropská unie. Ta má v oblasti šlechtění a semenářství několik asociací. Nejznámější jsou COMASSO – Asociace šlechtitelů Evropského společenství a COSEMCO – Semenářský výbor Evropského společenství. Tyto dvě asociace spolu s dalšími – AMUFOC (Asociace výrobců osiva pícnin Evropského společenství) a ASSOPOMAC (Asociace šlechtitelů brambor Společného trhu) založili v roce 1997 společnou Evropskou semenářskou asociaci ESA, přičemž si i nadále zachovávají svou vlastní identitu. Činnost ESA se začíná rozvíjet a její stanoviska mají svou váhu při přijímání směrnic a nařízení EU.
Pro nás je poněkud tristní, že zmíněné evropské asociace dosud nejsou ochotny pro kandidátské země EU vytvořit něco jako přidružené členství. Ačkoliv od nich můžeme dostávat různé informace a účastnit se jimi pořádaných obchodních setkání, jednání jejich sekcí i valných shromáždění jsou pro nás nepřístupná.

Jaký je hlavní přínos FIS pro české semenáře a zemědělce?
FIS znamená pro české semenářství zejména informace a kontakty. Možnost setkat se a hovořit se zástupci všech kontinentů a být u definování společných stanovisek přináší řadu nedocenitelných informací, využitelných zejména v našich diskuzích kolem národní semenářské legislativy. Stále více se totiž ukazuje, že historické zatížení „tradičními“ legislativními principy ve směsi s nutností akceptovat požadavky EU může vyvolat různorodé problémy. Znalost tendencí a širšího spektra pravidel pak může být ku pomoci a může přispívat k rozuzlení těchto problémů, pochopitelně za předpokladu vůle všech zúčastněných stran.
Z pohledu konkrétní semenářské firmy jsou nesmírně cenné kontakty. Světový semenářský kongres je jedinečnou příležitostí navázat spolupráci skutečně po celém světě, (samozřejmě se zřetelem na klimatické požadavky obchodovaných plodin). Tím se stává FIS přínosem i pro české zemědělce, protože výroba osiva pro vývoz znamená práci (a jistý výdělek) pro konkrétní pěstitele. Navíc zdaleka ne u všech plodin je dostatek kvalitních domácích odrůd a doplnění našeho sortimentu o vhodné zahraniční odrůdy je rovněž přínosem pro naše zemědělce. A tyto zahraniční odrůdy se do tuzemska dostávají mnohdy právě díky kontaktům, vytvořeným v rámci FIS.

Je ČR pouze členem nebo hraje významnější úlohu ve FIS?
Česká republika se prostřednictvím naší asociace stala řádným členem FIS ASSINSEL v roce 1993. Protože se považujeme za tradiční semenářskou zemi (Česká republika je zakládajícím členem Mezinárodní asociace zkoušení osiv – ISTA a před dvěma roky jsme si připomněli 120 let semenářské kontroly na území ČR), asi bychom se nespokojili s „pouhým“ členstvím. Proto se již od počátku snažíme s oběma asociacemi aktivně spolupracovat. Dokladem našeho úsilí může být to, že od roku 1996 má ČR svého zástupce ve výboru pícninářské sekce FIS, od roku 1997 zástupce ve výboru ASSINSEL pro trvale udržitelné zemědělství a od roku 1998 zástupce ve výkonném výboru FIS. Tímto zástupcem je prezident naší asociace Ing. Milan Pavlíček. Pravděpodobně i díky tomu byla Praha vybrána za místo pro podzimní jednání sekcí a výborů FIS.
V poslední době byla naše spolupráce s FIS obohacena o další bod, protože ČMŠSA se snaží o alespoň rámcovou integraci semenářského sektoru střední a východní Evropy. Samozřejmě nelze předpokládat, že tato integrace přinese okamžité ekonomické výsledky, ale informace a kontakty z našeho regionu jsou jistě užitečné a důležité pro budoucnost. FIS naší snahu velice podporuje a snaží se nám přispět osobní účastí svých představitelů na různých jednáních i konkrétními informacemi.
Česká republika byla na jednáních FIS i ASSINSEL již několikrát za svůj přístup k oběma asociacím i za svou regionální aktivitu oceňována. Je však třeba zdůraznit, že naše asociace své aktivity nevyvíjí ke své slávě, ale proto, aby byl na území České republiky vytvořen plně funkční a zdravý semenářský trh. Splnění těchto snah však nezáleží jenom na našem postavení ve FIS.

Děkuji za rozhovor.
Ing. Ivan Branžovský, CSc.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *