Strništní meziplodiny v období suchých let – ano, nebo ne?

Ing. Bořivoj Vrzala

Ing. Bořivoj Vrzala je agronomem podniku hospodařícího 20 km východně od Brna

Zemědělský podnik (v současné době akciová společnost), kde pracuji už 35 let jako agronom, se nachází 20 km východně od Brna. V současné době hospodaříme na 1270 ha orné půdy. V osevním postupu střídáme ozimou pšenici, jarní ječmen, řepku, cukrovku, kukuřici na siláž pro bioplynovou stanici, kukuřici na zrno a travní porosty.

Setí ozimé meziplodiny jsme zařadili do osevního postupu v roce 2007 z důvodu národních dotací. Později se přidalo nařízení o GAEC (mírně nebo silně erozně ohrožené pozemky). Od roku 2015 byly zavedeny EFA plochy, které jsou součástí tzv. greeningu. Ten je podmínkou pro vyplácení zemědělských dotací. Na počátku pěstování meziplodin stačila pro výsev pouze jedna plodina (hořčice bílá, svazenka vratičolistá, brukvovité a motýlovité rostliny nebo jejich směsi). V současné době se musí vysévat směsi dvou nebo více plodin, a to v maximálním poměru 90:10. Na trhu je nespočet směsí meziplodin vhodných pro zařazení před hlavní plodinu (obilniny, kukuřice, cukrovka …).

V současné době se plochy letních a ozimých meziplodin musí hlásit do 15. května příslušného roku na AZV (Agentura pro zemědělství a venkov). V tomto termínu lze jen těžko odhadovat průběh počasí, především potom srážek v době zakládání porostu meziplodin.

V našem podniku zařazujeme meziplodinu v osevním postupu před kukuřici jako širokořádkovou plodinu. Po sklizni předplodiny přichází podmítka, po vzejití výdrolu následuje podrývání do hloubky 25–35 cm v závislosti na vlastnostech pozemku. Po podrytí přichází k samotnému zásevu směsi spolu s urovnáním pozemku. Meziplodina musí být zaseta do 20. září a porost ponechán do 15. února dalšího roku kvůli zamezení vodní a větrné eroze. V případě mírné zimy, kdy nedojde k vymrznutí meziplodiny a některých plevelů, aplikujeme neselektivní herbicid. Setí se provádí do neupravené půdy a posklizňových zbytků předplodiny přesným secím strojem. Tuto technologii taktéž využíváme u mírně erozně ohrožených pozemků.

Na závěr mi dovolte zhodnotit dva způsoby založení porostu kukuřice:

  1. Při klasickém zpracování půdy, kdy na podzim půdu naoráme/podryjeme, na jaře zapravíme hnojivo a sejeme do vyhřáté půdy, vzchází kukuřice rychle a jarní srážky dobře zasakují do půdy.

2. U přímého setí přímo do mulče meziplodiny sice ušetříme jednu operaci, ale sejeme do utužené a neprohřáté půdy, za menšího přístupu vzduchu a především do půdy, která není schopna efektivně vsakovat vodu. To po letošním extrémně suchém roce považuji za problém. Vzcházení kukuřice je pomalejší a trvá delší dobu, než dojde k zapojení a vyrovnání porostu.

Ing. Martina Handlířová

Ing. Martina Handlířová působí na Mendelově univerzitě v Brně, Ústav agrosystémů a bioklimatologie

Stále častěji období vydatných srážek střídají období sucha. V médiích, ale i v odborných kruzích probíhají diskuse na téma změny klimatu. Vedle výkyvů ve srážkové činnosti dochází k poklesu kvality půdy v důsledku snížení ploch luskovin a jetelovin, ale i omezení produkce statkových hnojiv. Výsledkem zjednodušených systémů hospodaření založených na pěstování pouze několika tržních plodin většinou bez vazby na živočišnou výrobu je zhutnělá a erodovaná půda, která pak vodu při deštích neudrží a je náchylná k suchu.

Jednou z možností redukce těchto problémů je pěstování meziplodin. Aktuálně plochy se směsmi meziplodin mohou žadatelé uplatnit jako EFA plochy (plochy v ekologickém zájmu), které jsou součástí tzv. greeningu. Greening je od roku 2015 jednou z podmínek pro vyplácení zemědělských dotací. Plochy s meziplodinami jsou pěstovány za účelem zeleného pokryvu nebo na zelené hnojení. Meziplodiny představují i jednu z cest zajišťujících plné naplnění některých standardů DZES (Minimální pokryv půdy a minimální úroveň obhospodařování půdy k omezování eroze). Meziplodiny v rámci společné zemědělské politiky zaujímají důležité místo a význam meziplodin je nesporný. Očekává se zvýšení ploch směsí meziplodin z důvodu plánovaného omezení zákazu používání pesticidů na EFA plochách u plodin fixujících dusík.

Nicméně v období suchých let a především v suchých oblastech může být pěstování meziplodin rizikové. Nedostatek vody v půdě při setí i během vegetace a nerovnoměrná distribuce srážek představují závažný faktor limitující produkci biomasy meziplodin. V extrémních letech, kdy při nízkých zimních srážkách zásoby vody nejsou doplňovány, může dojít ke snížení výnosů následných jarních plodin. V letním období bývá problém s půdní vlhkostí a setí ozimých obilnin po meziplodinách není vhodnou variantou. Při plánování pěstování meziplodin nevíme, zda bude následovat suché období. Avšak prostřednictvím agrotechnických opatření můžeme toto možné riziko redukovat. Výběrem vhodných druhů meziplodin a správným založením porostu lze zajistit přínos i v suchých letech. Je důležité, aby setí meziplodin bylo provedeno v období vyšší půdní vlhkosti, bezprostředně po sklizni hlavní plodiny nebo před či po srážkách. Tímto zajistíme tvorbu biomasy a pokryvnost půdy a omezíme i neproduktivní výpar z povrchu půdy. Mezi meziplodiny se stabilními výnosy patří především meziplodiny z čeledi brukvovitých a svazenka vratičolistá. Další alternativou jsou směsi meziplodin, které mohou lépe reagovat na různé podmínky prostředí. V závislosti na způsobu pěstování meziplodin, na půdních podmínkách a zkušenostech zemědělce je nutné meziplodiny včas zapravit do půdy za účelem obohacení půdy o dobře rozložitelnou organickou hmotu nebo je ponechat na pozemku do jara v podobě mulče s protierozním účinkem.

V suchých podmínkách je obtížnější, aby meziplodiny zajistily potřebnou produkci biomasy a pokryvnost půdy. Důležitý je zde výběr druhů meziplodin s vyšší produkční schopností, jejich vhodné zařazení do osevního postupu, založení porostu a způsob pěstování. Tak i v sušších podmínkách může pěstování meziplodin přispět ke zlepšení kvality půdy a eliminovat její náchylnost k suchu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *