Sledování obsahu rizikových látek v půdě

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský provádí systematické sledování obsahů rizikových prvků a rizikových látek v půdě prostřednictvím programu Bazálního monitoringu půd a Registru kontaminovaných ploch.

Bazální monitoring půdy

Dlouhodobý monitoring půdních vlastností, který provádí ÚKZÚZ Brno od roku 1992, je součástí uceleného programu monitoringu, jež má splňovat požadavky na informace o současném stavu vlastností půdy, jejich vývoji a o vstupech látek do půdy. Síť pozorovacích ploch monitoringu, která je k tomuto účelu používána, má na zemědělské půdě 190 ploch, v kontaminovaných územích 27 ploch a dalších 40 ploch je provozováno Agenturou ochrany přírody a krajiny v chráněných územích.
Celý systém je zpracován v návaznosti na podobné programy v zahraničí a současně s výhledem začlenění programu monitoringu půdy ČR do evropského systému monitoringu půdy, který je koordinován Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA, Soil Topic Centre, jako orgán EU). Od roku 1999 provádí ÚKZÚZ Brno monitoring zemědělské půdy jako doplňující šetření k programu Agrochemického zkoušení půd, v souladu s naplňováním § 2 vyhlášky č. 275/98 Sb. k zákonu č. 156/98 Sb. (Zákon o hnojivech).
Pozorovací plochy jsou na území ČR rozmístěny podle definovaných kritérií, jež zahrnují především proporcionální zastoupení hlavních genetických půdních typů, proporcionální zastoupení kultur, rozdílný stupeň znečištění okolního prostředí a rovnoměrné rozložení ploch v rámci ČR. Ve vzorcích půdy odebraných na trvalých pozorovacích plochách v pravidelných šestiletých intervalech jsou stanovovány základní půdní vlastnosti. Vybrané parametry jsou hodnoceny každoročně. Základní vyhodnocení sledování obsahů rizikových prvků a rizikových látek je uvedeno v tabulkách 1.- 4.

Registr kontaminovaných ploch

Ke zjištění stavu kontaminace půdy v ČR provedl ÚKZÚZ v letech 1990 – 1992 plošnou inventarizaci. Toto šetření dalo základ pro systematické sledování obsahů rizikových prvků a rizikových látek v zemědělské půdě, jež je nyní prováděno jako součást programu agrochemického zkoušení půd, podle zákona č. 156/98 Sb., o hnojivech. Rozsah a způsob tohoto sledování stanovuje Ministerstvo zemědělství (§ 10 zákona). Vyhláška č 275/98 Sb. dále upřesňuje, že ÚKZÚZ zjišťuje aktuální stav kontaminace zemědělské půdy a vede seznam kontaminovaných pozemků (§ 2). Výsledky jsou vedeny v databázi, která je pracovně nazývána registr kontaminovaných ploch.
V roce 1999 obsahovala databáze registru výsledky analýz více než 40 000 vzorků zemědělské půdy, v nichž byly stanoveny obsahy rizikových prvků (As, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V, Zn), pH a půdní druh. Původní plošná inventarizace je nyní zahušťována v oblastech se zjištěnými zvýšenými obsahy některých prvků, nebo podle specifických požadavků MZe (například na pozemcích s aplikací kalů ČOV).
Sumarizované výsledky databáze jsou uvedeny v tabulkách 5 a 6. Ze základního plošného průzkumu bylo zjištěno, že v 5 % vzorků je alespoň jeden prvek nadlimitní. Protože v základním průzkumu pokrývají odebírané vzorky plochu ZPF přibližně rovnoměrně, je možné toto číslo orientačně interpretovat i ve vztahu k ploše. Z velké části však jde o plochy s geogenně zvýšeným obsahem, kde je potenciální rizikovost relativně nízká.

Dr. Ing. Milan Sáňka,
Ústřední kontrolní a zkušební
ústav zemědělský, Brno

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *