Registrace hnojiv a odborný dozor

Hnojiva mohou mít nebezpečné vlastnosti, které mohou ohrožovat úrodnost půdy, zdraví lidí nebo zvířat a poškozovat životní prostředí. Některá hnojiva jsou například žíravinami, jiná podporují hoření nebo při zahřátí vytvářejí jedovaté zplodiny, některá jsou nebezpečná pro včely, další mají vyšší obsah rizikových prvků, zejména kadmia, olova, rtuti a dalších, některá hnojiva obsahují patogenní organismy.

Z těchto důvodů je nutné hnojiva ještě před jejich uvedením do oběhu kontrolovat jednak z hlediska jejich možné nebezpečnosti a dále přezkoušet jejich deklarovanou funkčnost. K tomu sloužil v minulosti systém povinného hodnocení a schvalování podle zákona č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví. Výkonným orgánem pro hnojiva byla Státní zkušebna 217 – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), která kromě hodnocení a od roku 1987 i schvalování hnojiv kontrolovala u výrobků i v distribuční síti, zda hnojiva splňují podmínky schválení a zda nejsou uváděna do oběhu hnojiva neschválená. Při zjištěném porušení podmínek schválení bylo rozhodnutím SZ 217 odňato schválení, při zjištění neschváleného hnojiva v oběhu následovaly příslušné sankce ze zákona o státním zkušebnictví.
Tento systém byl uplatňován až do 1. 9. 1997, kdy byl zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví, zrušen. Kontrola hnojiv byla v období do nabytí účinnosti zákona o hnojivech prováděna podle zákona č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby. Přezkušování jakosti a účinnosti hnojiv podle tohoto zákona provádělo oddělení registrace hnojiv odboru agrochemie, půdy a výživy rostlin ÚKZÚZ, což je útvar totožný s bývalou SZ 217.
S nabytím účinnosti zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), 1. 9. 1998 jsou hnojiva uváděná do oběhu v ČR registrována podle tohoto zákona a současně je prováděn i odborný dozor. Registraci i odborný dozor provádí Odbor agrochemie, půdy a výživy rostlin ÚKZÚZ.
Zákon o hnojivech (blíže článek v Úrodě 1/2001 – pozn. redakce), jak je již z jeho celého názvu patrno, rozlišuje hnojiva a pomocné látky (pomocné půdní látky, pomocné rostlinné přípravky a substráty). Zatímco hnojiva jsou látky obsahující živiny pro výživu rostlin, pro udržení nebo zlepšení půdní úrodnosti a pro příznivé ovlivnění výnosu nebo kvality produkce, pomocné látky jsou látky bez účinného množství živin, které jinak zlepšují stav půdy nebo rostlin nebo v případě substrátu slouží k zakořeňování a pěstování rostlin.
Zákon stanoví, že do oběhu mohou výrobci, dovozci a dodavatelé uvádět hnojiva, která jsou registrována podle tohoto zákona a u kterých je tak zaručeno, že neohrozí úrodnost půdy ani zdraví lidí nebo zvířat, nepoškodí životní prostředí, splní požadavky na označení, balení a skladování a nebudou znehodnocena. To platí obdobně pro pomocné látky.
Zcela specifickou skupinu tvoří statková hnojiva, což jsou v zákoně vyjmenované odpady a zbytky ze zemědělské výroby, které nejsou dále upraveny. Statková hnojiva nepodléhají registraci, vztahuje se však na ně řada ustanovení zákona, například limity obsahu rizikových prvků, ustanovení o povinnosti označování dodávek, o skladování a používání.
O registraci hnojiv a pomocných látek před jejich uvedením do oběhu na základě žádosti výrobce nebo dovozce rozhoduje ÚKZÚZ. Žádost musí obsahovat všechny údaje uvedené v zákoně a při jejím podání je formou kolku uhrazen správní poplatek 3000 Kč. Žadatel je povinen k registraci předložit vzorek výrobku nebo umožnit jeho odběr.
Splní-li hnojivo požadavky zákona a odpovídá-li typu, vydá ÚKZÚZ rozhodnutí o registraci do 60dnů od obdržení žádosti registraci, jde-li o hnojivo neodpovídající typu nebo o pomocnou látku, je nutné přezkoušet vlastnosti tohoto výrobku a registrace podle náročnosti zkoušek trvá 6 až 36 měsíců. Rozhodnutí o registraci má dobu platnosti zpravidla 5 let a je možn požádat o jeho prodloužení.
Součástí rozhodnutí je etiketa nebo příbalový leták, což jsou dvě formy údajů, kterými musí být hnojiva a pomocné látky označeny při uvádění do oběhu. Zatímco balené výrobky mají označení uvedeno na obalu nebo s obalem spojené (etiketa), volně ložené výrobky mají označení uvedeno v dokladech k dodávce (příbalový leták). Označení musí být v češtině a musí být trvale čitelné.
Obsahuje zejména tyto údaje: údaje o výrobci a dodavateli, název výrobku a číslo rozhodnutí o registraci, údaje o chemických a fyzikálních vlastnostech hnojiva, včetně obsahu rizikových prvků, rozsah a způsob použití, varovná označení, informace pro manipulaci a pokyny k ochraně životního prostředí, hmotnost nebo objem balení, datum výroby a doba použitelnosti.
Zákon dále stanoví výrobcům, dovozcům, dodavatelům a podnikatelům v zemědělství povinnosti při skladování a používání hnojiv, a to zejména:
– hnojiva uskladnit odděleně a označit je trvale čitelným způsobem,
– zajistit, aby nedošlo ke smísení hnojiva s jinými látkami,
– průběžně vést dokladovou evidenci o příjmu, výdeji a množství skladovaných hnojiv.
Hnojiva a statková hnojiva nesmějí být používána na zemědělské půdě
– pokud způsob jejich použití neumožňuje rovnoměrné pokrytí pozemku,
– na půdě přesycené vodou, pokryté vrstvou sněhu vyšší než 5 cm nebo promrzlé do hloubky víc než 8 cm,
– způsobem ohrožujícím okolí hnojeného pozemku.
Uvedené povinnosti platí obdobně pro pomocné látky a jsou dále rozvedeny ve vyhláškách k zákonu.
Kromě registrace hnojiv vykonává ÚKZÚZ i odborný dozor při přezkoušení hnojiv, při jejich uvádění do oběhu a při jejich používání. ÚKZÚZ dozírá, zda výrobci, dovozci a dodavatelé dodržují podmínky zákona při uvádění hnojiv a pomocných látek do oběhu a podnikatelé v zemědělství při skladování a používání. Při zjištění porušení povinností uložených zákonem ÚKZÚZ buď zruší rozhodnutí o registraci, nebo uloží zvláštní opatření (například nařídí odstranění zjištěných závad při skladování nebo zakáže použití hnojiva) a současně uloží pokutu, nebo jen uloží pokutu, která podle druhu porušení povinností, podle závažnosti, způsobu, doby trvání a následků protiprávního jednání může činit až 5 miliónů Kč.
Zákon č. 156/98 Sb., o hnojivech, byl novelizován zákonem č. 308/2000 Sb., který nabývá účinnosti 1. 1. 2001. Ke stejnému datu nabývají účinnosti i novelizované vyhlášky Ministerstva zemědělství:
– č. 271/1998 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva,
– č. 273/1998 Sb., o odběrech a chemických rozborech vzorků hnojiv,
– č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv,
– č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků.
Důvodem pro vydání rozhodnutí o zamítnutí žádosti o registraci nebo o zrušení rozhodnutí o registraci na základě zjištění v rámci odborného dozoru je v podstatě dvojí: buď je zjištěno překročení limitních hodnot rizikových prvků ve výrobku, nebo jde o nesplnění podmínek registrace chemickými nebo fyzikálními vlastnostmi hnojiva. Příčinou uvedených nedostatků je buď nestabilní technologie výroby, nebo proměnlivá jakost či záměna surovin, popřípadě i vědomá snaha uvádět do oběhu jiný výrobek pod označením výrobku registrovaného. V tomto případě zákon umožňuje postih za uvedení neregistrovaného hnojiva do oběhu.

Ing. František Majer,
Ústřední kontrolní a zkušební
ústav zemědělský, Brno

Komentáře ke článku 1

  • Pavel Podrazký

    Dobrý den,
    mám otázku. Naše firma chce ve spolupráci s Medelovou univerzitou vyvinout nové hnojivo. Mimo uvedených shora zákonů, jaké množství živin musí obsahovat nový přípravek, aby byl zaregistrován v kolonce hnojivo a ne v kolonce pomocný rostlinný přípravek. Předem děkuji za krátkou informaci.
    S přátelským pozdravem
    Pavel Podrazký

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *