Pravidla regulace plevelů v netradičních plodinách

Úspěchu v regulaci plevelů můžeme dosáhnout pouze při aplikaci všech plevelohubných opatření na daném pozemku. Jedině cílenou soustavou aplikace opatření lze dosáhnout snížení zaplevelenosti pozemků. Mezi základní opatření potlačující zaplevelení patří dodržování pravidel střídání plodin po sobě. Je známo, že v současném zemědělství při omezeném sortimentu tržních plodin nemůžeme dodržovat optimální střídání plodin. Přesto je nutné se vyvarovat hrubých nedostatků a vědět vždy, že porušení pravidel střídání je nutné eliminovat jinými plevelohubnými opatřeními.

Dalším opatřením, které výrazně ovlivňuje zaplevelení polí je zpracování půdy. V dnešní době je běžně využíváno klasické zpracování půdy, ale do popředí zájmu zemědělců se dostávají nové technologie minimálního zpracování půdy. Jsou příznivci klasického zpracování půdy i příznivci minimálních technologií zpracování půdy. Obecně vzato z pohledu zaplevelení je důležité především, aby zpracování půdy bylo prováděno pečlivě. Potom obě technologie jsou přínosem. Platí však, že při silném výskytu vytrvalých plevelů je nutné při minimálním zpracování půdy vždy použít speciální herbicidy.
Agrotechnické opatření, mezi něž patři předseťová příprava i kultivace v širokořádkových plodinách, není v poslední době příliš využívána. Předseťová příprava bývá sdružována se setím díky novým agregátům, meziřádková kultivace bývá nahrazována systémem používaných herbicidů. Meziřádková kultivace je využívána pouze u některých speciálních plodin.
Významně se na zvýšené zaplevelenosti promítají i technologie sklizně. Vlivem nových technologií sklizně obilnin, cukrovky aj. se dostávají posklizňové zbytky spolu se semeny zpět na pole a při zpracování půdy do půdního profilu. Aniž si to zemědělci přímo uvědomují, při sklizni plodin dochází k velmi silnému výsevu plevelů.
K chybám v používání herbicidů dochází neustále. Herbicidy jsou aplikovány v nevhodnou dobu a v dávkách nízkých. Velmi často jsou též herbicidy se stejným mechanizmen účinku aplikovány pravidelně po mnoho let po sobě. Tím dochází k selekci plevelných druhů ve prospěch plevelů tolerantních. Plevele citlivé naopak ustupují.
Regulace plevelů v běžně pěstovaných plodinách by při respektování zásad správné regulace neměla být problémem. Naopak pěstování netradičních plodin /čekanka, saflor, lnička aj./, nebo plodin speciálních /mák, len, kmín aj./ je velkým problémem.
Základním problémem je omezený sortiment povolených herbicidů, který nebude pravděpodobně nikdy bohatý. A to z důvodu malé plochy pěstování těchto plodin. Firmám vyrábějící herbicidy se nevyplatí registrovat herbicidy do těchto plodin.
Proto, kdo se chce věnovat pěstování těchto speciálních plodin musí spoléhat na ostatní plevelohubná opatření.

Zásady volby ploch pro speciální plodiny:

 používat plochy bez výskytu vytrvalých plevelů (pýr plazivý, pcháč rolní, pcháč oset aj.)
 pečlivě provádět zpracování půdy (preferovat klasické zpracování orbou s předradličkou).
 setí provádět kvalitně a ve vhodnou dobu.
 plodiny nevysévat na pozemky se silným výskytem plevelů, které není možné v dané plodině potlačit jiným způsobem. (např. ježatka kuří noha)

Jedině při založení porostu na pozemku s nízkým zaplevelením lze udržet porost bez plevelů, nebo s mírným výskytem plevelů.

Text a FOTO
Ing. Jan Mikulka, CSc.
VÚRV Praha – Ruzyně

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *