Podpora zeleně ve městech a obcích

S přípravnou fází projektové dokumentace pro výsadby a regenerace zeleně ve městech a obcích může i v roce 2007 finančně pomoci Ministerstvo životního prostředí. Neinvestiční prostředky lze od roku 2002 čerpat prostřednictvím Programu péče o urbanizované prostředí, v letošním roce předpokládá uzávěrka příjmu žádostí k 31. březnu.

Program péče o urbanizované prostředí je o dotačním titulem s poměrně nízkým rozpočtem, a proto je možné z něj čerpat výhradně neinvestiční prostředky. Finanční prostředky se poskytují na přípravné fáze projektové dokumentace, tedy na tzv. studie proveditelnosti, a to celkem v těchto třech okruzích:
 Regenerace nebo založení významných ploch obecní či vyhrazené zeleně. Tento dotační titul se vztahuje např. na zeleň návsí, náměstí a parků, zeleň vzdělávacích, výchovných, sociálních a nemocničních zařízení a dětských hřišť nebo například zeleň s izolační nebo ekologickou funkcí apod.,
 koncepční řešení revitalizace ploch typu brownfields a jejich možného využití pro budoucí udržitelný rozvoj sídla, jako budoucího podklad pro územně-plánovací činnost, kde účelem je znovuvyužití opuštěných a devastovaných ploch a prevence záborů volné krajiny pro stavební rozvoj sídla,
 vytvoření systému zeleně v sídle nebo zeleného prstence kolem sídla, jako limitu suburbanizačních tlaků v příměstské krajině.
Podrobný obsah a náležitosti studie proveditelnosti jsou specifikovány ve směrnici k programu, kterou ministerstvo životního prostředí vydává vždy na začátku roku. Směrnici je také zveřejněna na internetových stránkách MŽP a je možné ji získat i na vyžádání.
Příjem žádostí o dotaci byl zahájen vydáním směrnice k programu a jeho ukončení se pro rok 2007 plánuje na 31.března 2007. Žádosti o dotaci se přijímají na předepsaném formuláři a se všemi požadovanými přílohami prostřednictvím podatelny ministerstva, možné je doručení poštou či osobně.
Žadatelem o dotaci může být v případě regenerace nebo založení významných ploch zeleně jakákoliv fyzická či právnická osoba (vlastník pozemků nebo nájemce se souhlasem vlastníka), v případě koncepční dokumentace pro brownfields nebo systém zeleně v sídle může být žadatelem pouze obec. O přidělení dotace je rozhodnuto po uzávěrce příjmu žádostí a ihned poté jsou příjemcům dotace zaslány finanční prostředky. Příjemce zajistí pořízení studie dle svých obvyklých postupů. Jako zpracovatele studie, zejména u rozsáhlejších projektů, se doporučuje vybrat architekta či inženýra s autorizací pro zahradní a krajinářskou tvorbu či urbanismus. Následně je příjemce povinen do 30. listopadu předložit ministerstvu vyúčtování přidělených finančních prostředků.
K tomu, aby žádost o dotaci byla úspěšná, je zejména potřebné mít dobře promyšlený záměr v lokalitě, které se má studie proveditelnosti týkat, a to nejen z hlediska zahradnických a architektonických úprav, ale i z hlediska dalšího vývoje lokality, jejího funkčního využití a začlenění do života v obci, městě. Takto upřesněný záměr je vhodné popsat v odůvodnění žádosti. Nespornou výhodou je alespoň přibližná představa o pokračování projektu po fázi pořízení studie proveditelnosti.
Možnosti pro realizaci záměru naplánovaného v rámci studie proveditelnosti jsou široké. Některé obce realizují výsadby z vlastních zdrojů či prostřednictvím náhradních výsadeb za povolené kácení. Dále existují možnosti v rámci národních dotačních programů a nově od roku 2007 se také otvírají možnosti čerpání z fondů Evropské unie, např. z Operačního programu Životní prostředí nebo Programu rozvoje venkova.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *