Filtr

Množení osiv a sadby v ČR z pohledu posledního desetiletí (5. část seriálu)

Olejniny Z hlediska rozsahu množitelských ploch i praktického významu jsou u nás v pořadí podle objemu výroby nejdůležitější olejniny hořčice bílá, len setý a řepka ozimá. Podstatně menší význam zaujímají plochou i množstvím výroby osiv mák setý, řepka jarní a ředkev olejná. Zanedbatelné plochy zaznamenáváme u světlice barvířské a lničky...

Kategorie: Nezařazené

EVROPSKÁ UNIE V „TRŽNÍCH KULTURÁCH“

Rakousko aneb podobnost čistě náhodná S jistou nadsázkou lze říct, že obdobně, jako nám je Rakousko blízké historicky, rozlohou, počtem obyvatel, ale z velké části také strukturou zemědělské produkce, bude nám na straně druhé vzdálené co by spojenec na evropském trhu zemědělské produkce. Důvod je prostý. Obecně vnímaná blízkost je...

Kategorie: Nezařazené

Přísevy travních porostů jetelovinami a travami

Zemědělské oblasti jsou rozčleněny do dvou základních skupin. Jsou to zemědělské oblasti s příznivými podmínkami (blíže nespecifikovanými) a zemědělské oblasti s méně příznivými podmínkami - LFA (Less Favoured Areas). Podporování LFA by mělo přispět k trvalému využití půdy, k zachování krajiny v těchto oblastech, k údržbě a rozvoji vhodných faremních...

Kategorie: Nezařazené

Jak se žije výzkumníkům na Moravě

Badatele si většina z nás v dobách základní školní docházky představovala jako mírně podivného, občas tak trochu podivínského a obrýleného tvora mezi záhadnými aparaturami, jehož plnovous byl kultivován jen přírodou a občasnými výbuchy v laboratoři. V dobách, kdy se to u nás hemžilo výzkumnými ústavy na všechno možné, dostal onen...

Kategorie: Nezařazené

Vliv zaorávání chrástu cukrovky na kvalitu sladovnického ječmene

Nové technologie sklizně cukrovky a stále rostoucí podíl zemědělských podniků orientovaných na tržní rostlinnou produkci s chybějícím či omezeným chovem hospodářských zvířat a snížená potřeba využívání chrástu pro krmné účely to jsou hlavní příčiny, které vedou k zaorávání chrástu cukrovky a tím i k přehodnocení cukrovky jako nejvhodnější předplodiny pro...

Kategorie: Nezařazené

Význam vápnění ve vztahu k půdní úrodnosti

Základem veškeré zemědělské činnosti je půda. Jako součást životního prostředí představuje počátek potravního řetězce. Zajištění její úrodnosti a produkční schopnosti je podmíněno zachováním a zlepšováním jejích fyzikálních, chemických a biologických vlastností. K tomu přispívá i vápnění. ...

Kategorie: Nezařazené

Technogenní zhutňování půdy – nežádoucí jev

Skutečnost, že nežádoucí zhutňování půdy zhoršuje podmínky pro tvorbu výnosu plodin, je dostatečně známa. Se zhutňováním půdy jsou však spojena i závažná ekologická rizika, například zvýšený povrchový odtok vody (nebezpečí vodní eroze půdy a kontaminace vodních zdrojů). V situaci, kdy zemědělské podniky musí stále hledat cesty k dosahování co nejnižších...

Kategorie: Nezařazené

Podmíněně dobré výhledy pro českou ekonomiku

Přes relativně příkré hodnocení české ekonomiky v listopadové Pravidelné zprávě o stavu přibližování ČR k Evropské unii Brusel zřejmě Praze věří. Vyplývá to z hodnocení výhledu ekonomik kandidátských zemí. V širším kontextu - tedy v porovnání s ostatními tranzitivními ekonomikami - bychom si však až tolik o naší pozici myslet...

Kategorie: Nezařazené