Filtr

Ječmen jako surovina pro průmyslové využití

Zřetelný pokles osevních ploch ječmene, který pozorujeme v posledních letech, lze mimo jiné přičíst i na vrub konzervativnímu chápání úlohy této tradiční obilniny v českém zemědělství. Zatímco ve vyspělých státech se ve stále širším měřítku uplatňuje diverzifikovaný přístup k požadavkům na složení a kvalitu zrna obilnin pro rozdílné konečné využití,...

Kategorie: Nezařazené

Nově registrované odrůdy

Jetel luční SUEZ Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou AGROGEN, spol. s r.o., Troubsko na šlechtitelské stanici Slavice. Ve zkouškách ÚKZÚZ byla vedena pod označením SE-54. Suez je diploidní, raná až středně raná odrůda, středně odolná proti poléhání. Rostliny jsou středně vysoké, lodyha tenká až středně silná, listy středně...

Kategorie: Nezařazené

Změny na trhu olejnin a očekávaný cenový vývoj

Vyvrcholením pěstitelského roku je zpeněžení produkce a vyčíslení ekonomického výsledku podnikání. U tak náročné plodiny, jakou je ozimá řepka, se vedle dodržení komplexní technologie objevuje také zvláštní umění, a to dobře prodat. To bude záviset na utváření trhu se zemědělskými komoditami a lze již nyní předvídat, v jakém cenovém rozmezí...

Kategorie: Nezařazené

Slunečná Hellas aneb řecká inspirace kontrastů

Zdálo by se, že s národy jihu má česká realita spíše méně společného. Snad… Zcela určitě to však neplatí o Řecku, které je nám svým způsobem bližší než například Rakousko. Řecká inspirace snad vyplývá ze společné zkušenosti, hluboko zakořeněné kultury, která poznala vrcholky Parnasu, ale také útlak diktatury. Na rozdíl...

Kategorie: Nezařazené

Agrocenzus 2000

V loňském roce zorganizoval Český statistický úřad celoplošné zemědělské sčítání v České republice. Bylo uskutečněno v rámci celosvětového zemědělského sčítání prováděného Organizací spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO) pravidelně na přelomu každého desetiletí. Obsah dotazníku zahrnul veškeré ukazatele charakterizující rozsah, výrobní zaměření, význam a postavení hospodařících subjektů. ...

Kategorie: Nezařazené

Vlhké kukuřičné zrno může zlepšit ekonomiku podniku

Trend snižování celkové výměry kukuřice v ČR pokračoval i v roce 2000. V roce 1999 sice plocha kukuřice díky menší výměře ozimů mírně stoupla, ovšem v roce 2000 celková výměra kukuřice dosáhla svého historického minima – tj. 271 622 ha. Pokud se však na tato čísla podíváme podrobněji, zjistíme, že...

Kategorie: Nezařazené

Průběh počasí zatím bramborářům nepřeje

Letošní bramborářská sezóna nezačala nijak slibně. Někteří pěstitelé sázeli brambory ještě na konci května. Nepřízeň počasí se dotkla jak tradičních bramborářů na Vysočině, tak ranobramborářů v Polabí a na jižní Moravě. V prvním červnovém týdnu se proto sklízeli jen brambory pěstované pod netkanou textilií, jak jsme se dozvěděli na semináři...

Kategorie: Nezařazené

Dlouhodobé skladování sladovnického ječmene

Zajištění vyrovnané kvality dodávek sladovnického ječmene ke sladování v průběhu celého roku až do doby příští sklizně je stále problematické. Také meziroční rozdíly v technologické kvalitě sladovnického ječmene, což byl problém loňské sklizně, se nepříznivě projevují v kvalitě vyráběného sladu. To způsobují zejména nepříznivé povětrnostní podmínky v období dozrávání a...

Kategorie: Nezařazené