Filtr

Černání kořenů ozimé pšenice – nebezpečí skryté v půdě

Černání kořenů obilnin je způsobeno houbou Gaeumannomyces graminis var. tritici (anglicky take-all), která saprofyticky přežívá v půdě na zbytcích strniště nebo na plevelných travách. včetně pýru. Po ukončení zralosti hostitelské rostliny se mohou na slámě vytvořit i perithecia. Doposud bylo ale prokázáno pouze vegetativní (asexuální) rozmnožování. ...

Kategorie: Nezařazené

Jak se co dělá

Nenápadná přízemní budova skrytá v zeleni. Pokud vám někdo nevysvětlí, kde hledat, asi ji lehce přehlédnete. Tady je sídlo Ústavu experimentální botaniky Akademie věd České republiky, detašované pracoviště v Olomouci. Řeka Morava teče hned vedle, a tak při povodni v roce 1997 sahala voda téměř po střechu a mnohé z...

Kategorie: Nezařazené

Doplňkové látky skupiny mikroorganismy, povolené v ČR pro výrobu krmiv a pro konzervaci objemné píce

Od 1.ledna letošního roku nabyl účinnosti zákon č. 244/2000 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č.94/1996 Sb., o krmivech. Současně vstoupila v platnost i nová vyhláška k zákonu o krmivech č.451/2000 Sb., která nahrazuje starou prováděcí vyhlášku č.191/1996 Sb. Vydání obou právních norem bylo nezbytné pro dosažení kompatibility...

Kategorie: Nezařazené

Retardace brambor

Brambory jsou a jistě i v budoucnu zůstanou nedílnou součástí našeho jídelníčku. Spotřeba brambor na jednoho obyvatele se blíží v České republice 80 kg za rok. Pod tlakem problémů, souvisejících s konzumací masa, především pak s výskytem nemoci šílených krav (BSE), ale i z dalších důvodů, se řada lidí orientuje...

Kategorie: Nezařazené

Naděje intenzity – geneticky modifikovaná řepka

V posledních letech se výrazně zvýšila plocha geneticky modifikovaných (GM) plodin. Přes mnohé diskuse o možném riziku jejich pěstování se i v dalších letech očekává růst ploch. V roce 1997 se geneticky modifikované plodiny pěstovaly na 11 mil. ha, v roce 2000 vzrostla tato plocha již na 44,2 mil. ha....

Kategorie: Nezařazené

Biologie a regulace lociky tatarské

Na naše území se dostávají i plevelné druhy z jiných států, mnohdy i velmi vzdálených lokalit. Většina z těchto plevelných druhů, které se nazývají invazní plevele, nemá šanci v našich podmínkách zdomácnět. Šanci mají především ty druhy, které se vyskytují v podobných podmínkách jako jsou u nás....

Kategorie: Nezařazené

UPLATNĚNÍ BIOTECHNOLOGICKÝCH METOD V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ

Pro Českou republiku jsou z národohospodářského a celospolečenského hlediska rozhodující stabilizace ekologické rovnováhy (zachování původní druhové pestrosti lesa) a zlepšení narušeného životního prostředí zejména ve vysoce industrializovaných, urbanizovaných a dopravně zatížených oblastech. Rozsáhlost poškození původních lesních porostů je příčinou, že klasické šlechtitelské metody nestačí zabezpečit vhodný sortiment sadebního materiálu ani...

Kategorie: Nezařazené

Ječmen jako surovina pro průmyslové využití

Zřetelný pokles osevních ploch ječmene, který pozorujeme v posledních letech, lze mimo jiné přičíst i na vrub konzervativnímu chápání úlohy této tradiční obilniny v českém zemědělství. Zatímco ve vyspělých státech se ve stále širším měřítku uplatňuje diverzifikovaný přístup k požadavkům na složení a kvalitu zrna obilnin pro rozdílné konečné využití,...

Kategorie: Nezařazené

Nově registrované odrůdy

Jetel luční SUEZ Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou AGROGEN, spol. s r.o., Troubsko na šlechtitelské stanici Slavice. Ve zkouškách ÚKZÚZ byla vedena pod označením SE-54. Suez je diploidní, raná až středně raná odrůda, středně odolná proti poléhání. Rostliny jsou středně vysoké, lodyha tenká až středně silná, listy středně...

Kategorie: Nezařazené