Filtr

Seznam doporučených odrůd ozimé pšenice 2017

Cílem Seznamu doporučených odrůd (SDO) je předložit pěstitelům nezávislé informace získané na základě empirických dat z polních odrůdových pokusů zakládaných v půdně-klimatických podmínkách České republiky. Hodnoceny jsou výnos zrna, jakost zrna a agronomické vlastnosti (odolnost proti poléhání, odolnost proti vyzimování, odolnost proti chorobám).

Kategorie: Obiloviny, Odrůdy

Odolnost odrůd pšenice ozimé a jarní k fuzarióze klasu

Fuzariózy klasu patří k nejzávažnějším onemocněním pšenice. Kromě výnosových ztrát představuje ohrožení tvorba mykotoxinů v zrnu. Nejvíce sledovaným mykotoxinem je deoxynivalenol (DON). Ochrana proti této závažné chorobě musí být komplexní, cílená fungicidní ochrana spolu s pěstováním odrůd s vyšším stupněm rezistence představuje nejúčinnější ochranné opatření.

Kategorie: Obiloviny, Ochrana rostlin

Pšenice ve světě a v Evropské unii

Obiloviny představují poměrně citlivou položku mezinárodního obchodu, z čehož také vyplývá zvýšená míra ochrany produktů spadajících do této skupiny. To se odráží i ve vyšší hladině dovozních cel a uplatňování celních preferenčních kvót u obilovin. Od vstupu České republiky do EU určuje výši dovozních cel Integrovaný tarif EU (TARIC), vydávaný...

Kategorie: Obiloviny

Velhartickému šlechtění je šedesát

Tradiční setkání pěstitelů brambor ve Velharticích se letos uskutečnilo u příležitosti šedesátého výročí vzniku tamního bramborářského šlechtitelského pracoviště. A to se má čím chlubit. Od roku 1957 do roku 1992 vyšlechtili ve Velharticích šest odrůd brambor. Z dnešního pohledu je to relativně málo, ale musíme si uvědomit, že tehdy bylo...

Kategorie: Okopaniny, Polní dny

O pomůcku proti kleštíku byl zájem

V Olomouci na pracovišti Sekce aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin VÚRV, v. v. i., proběhl Včelí den. Návštěvníci se seznámili S novými technologiemi chovu včel, s použitím fumigační lampy a prohlédli si porosty genetických zdrojů zelenin a léčivých rostlin.

Kategorie: Včely

Seznam doporučených odrůd ozimého ječmene 2017

Obdobně jako v jiných zemích Evropské unie i v České republice jsou vytvářeny Seznamy doporučených odrůd (SDO) hlavních polních plodin. Jejich cílem je usnadnit uživatelům orientaci v širokém sortimentu nabízených odrůd a poskytnout pěstitelům a zpracovatelům objektivní a nezávislé informace o odrůdách a jejich vhodnosti pro pěstební podmínky v České...

Kategorie: Obiloviny, Odrůdy

Hlavní škůdci kukuřice

Kukuřice je plodina, která se v České republice pěstuje na významné ploše a tomu odpovídá i její napadení škodlivými organismy. K nejvýznamnějším hmyzím škůdcům patří především drátovci – larvy kovaříkovitých brouků rodu Agriotes a bzunka ječná (Oscinella frit). Tito škůdci se podílí na škodách v ranějších vývojových fázích.

Kategorie: Kukuřice, Ochrana rostlin

Zvítězte v zápase s pleveli v řepce

Poslední roky se vždy v sezóně již pravidelně vyskytne nějaký nepředvídatelný činitel, který pěstitelům řepky zamotá hlavu. Ač je každý rok svým průběhem diametrálně odlišný, právě to je sjednocuje. Pěstitelé začnou zvažovat, zda nově zakládané porosty řepky ošetřit herbicidy preemergentně s potřebou alespoň minimálních vlhkostních podmínek pro nejlepší účinek, anebo...

Kategorie: Komerční prezentace, Ochrana rostlin