Filtr

Pěstování a perspektiva kmínu kořenného

Kmín kořenný (Carum carvi, L.) je žádanou tržní plodinou a jeho pěstování má v českých zemích bohatou tradici. Pěstování kmínu u nás nejvýrazněji ovlivnilo povolení neopadavé odrůdy Rekord v roce 1978. Další neopadavé odrůdy Prochan a nejnovější Kepron komoditu kmín ve výnosu stabilizovaly. V roce 2014 pak byla povolena odrůda...

Kategorie: Agrotechnika, LAKR

Úloha včel v současné rostlinné výrobě

Zamyšlení nad úlohou včel v současné rostlinné výrobě přinesl první seminář pořádaný Českou společností rostlinolékařskou, Výzkumným ústavem včelařským a katedrou ochrany rostlin České zemědělské univerzity v Praze. Jeho účastníci měli možnost nahlédnout do legislativy, veterinární problematiky včel a odnést si praktická doporučení výzkumu.

Kategorie: Ochrana rostlin, Olejniny

Odolnost pšenice špaldy k houbovým chorobám

Odolností k chorobám (rzi, sněť mazlavá a fuzariózy klasu) se u 80 odrůd ozimé formy pšenice špaldy v současné době zabývá projekt 7. rámcového programu EU HealthyMinorCereals, jehož cílem je zvýšení produktivity, odolnosti, kvality a adaptibility opomíjených druhů obilnin. Česká republika je jednou ze tří zemí, kde je hodnocen tento...

Kategorie: Obiloviny, Ochrana rostlin

Nektarodárné biopásy – příležitost pro zemědělce „krajinotvůrce“

Nektarodárné biopásy jsou u nás už třetím rokem dotovány v rámci agroenvironmentálně klimatických operací. Tyto víceleté porosty bohaté na pyl a nektar jsou vhodným využitím polních okrajů podél lesa, utužených souvratí, ochranných pásem podél vodotečí a dalších ploch, které mohou být pro kvalitní produkci problematické. Ale především – za dotaci...

Kategorie: Nezařazené

Také louky potřebují hnojit

Trvalé luční porosty v České republice jsou většinou nízké kvality a poskytují jen malý výnos. Jednou z hlavních příčin tohoto neuspokojivého stavu je zanedbávání pravidelného hnojení. Často se nerespektuje pravidlo: kolik živin odebereme, tolik jich musíme také vrátit. V tomto případě platí, kolik píce z pozemku odvezeme, tolik živin musíme...

Kategorie: Travní porosty, Výživa rostlin

Regulace plevelů v porostech jetele lučního

Jetel luční se do osevních sledů zařazuje jako zlepšující plodina nejčastěji po obilninách. Porosty se zpravidla zakládají na jaře kvůli lepším vláhovým podmínkám a možnosti potlačení pozdně vzcházejících plevelů. Varianty zakládání mohou být různé: jako čistý výsev nebo jako podsev do krycí plodiny.

Kategorie: Pícniny