Ovlivní Nizozemci trh brambor?

Taková účast jako je letos, ještě nebyla, těmito slovy přivítal Bc. Josef Zach ze ZOD Hořice účastníky na bramborářském semináři. Tématem byla legislativa, která začne platit v roce 2011, iniciativa nizozemských pěstitelů, kteří chtějí ovlivňovat evropský trh s bramborami, ale i seznam doporučených odrůd, ochrana a ekonomika pěstování této komodity.

Ing. Jaroslav Čepl, CSc., ředitel Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod, s. r. o. (VÚB) uvedl, že dopad nové evropské legislativy o schvalování přípravků na ochranu rostlin a udržitelném užívání pesticidů se dotkne i pěstitelů brambor. Tyto změny vstoupí v platnost až v roce 2011 a povedou k jednání o povolení nových přípravků a hodnocení těch, kterým již uplynula registrace.

Firemníci upouští od Seznamu doporučených odrůd
Výsledky testovaných odrůd v rámci Seznamu doporučených odrůd brambor pro výrobu škrobu jsou po třech letech k dispozici pěstitelům. „V rámci souboru odrůd lze nastavit přísnější parametry, které by znamenaly, že odrůdy s lepšími výsledky v odrůdovém sortimentu je možné přednostně vybrat,“ zmínil Ing. Čepl. Do SDO mohou být přihlášeny pouze ty odrůdy, které jsou v ČR registrovány. Uvádět do oběhu je však možné všechny odrůdy, zapsané v Evropském katalogu. Jak Ing. Čepl připomenul, takové odrůdy nemohou být přihlášeny do SDO a může se stát, že pěstitelé budou mít k dispozici pouze firemní informace o odrůdách a nebude možné obecné srovnání v rámci SDO. Tajemník Ústředního bramborářského svazu ČR (ÚBS) Ing. Josef Králíček doplnil, že ÚBS organizuje na základě pověření ÚKZÚZ zkoušení průmyslových odrůd určených pro výrobu škrobu. Zkoušení ostatních odrůd podobně organizuje VÚB. Ing. Králíček informoval, že letos je do zkoušek SDO brambor pro výrobu škrobu přihlášeno o třetinu méně odrůd než v roce 2008, tedy pouze 17. U konzumních odrůd je situace díky širší základně odlišná, takže případný úbytek se tak razantně neprojeví. „Jediným možným řešením této situace je dohoda zástupců odrůd jako základ pro následnou diskusi s MZe ČR a ÚKZÚZ,“ dodal Ing. Králíček.

Nizozemci chtějí ovlivňovat trh Ing. Čepl informoval o nové iniciativě v obchodu s bramborami v Holandsku, organizaci pěstitelů (SPA). Tato tržní iniciativa rychle získává podporu dalších organizací pěstitelů a obchodníků, i když od zpracovatelů zatím podporu nemají. V březnu se v Holandsku konala tři zasedání, na kterých byly prodiskutovány plány pro získání podpory. Reakce zhruba 500 zúčastněných pěstitelů byla entuziastická, velký počet se již zaregistroval a podepsal schéma.
Projekt navrhuje:
 zajistit transparentnost trhu s pomocí těch, kteří se zapsali do nové iniciativy, a poskytnout podrobnosti o všech prodejích. Z poskytnutých výnosů bude vytvořena informační služba o trhu,
 aby všichni pěstitelé, kteří jsou členy, dobrovolně nabídli SPA k dispozici tuny z volného obchodu, které jsou nad jejich smluvní množství ve snaze zvýšit ceny na volném trhu,
 odebrat nabídnuté brambory z trhu, možná pro krmivářský nebo škrobárenský sektor,
 rozšířit schéma do dalších severoevropských zemí (Francie, Belgie, Německa) pro získání 75% podpory, cíl, který organizace považuje za realizovatelný,
 začít fungovat od jara 2009, za předpokladu, že bude získána podpora. Pokud závazky nebudou přijaty, bude návrh schéma na konci dubna stažen,
 SPA a její aktivity budou financovány z prodeje prvních 5 % brambor, které nabídne každý pěstitel. Například, pokud pěstitel nabídne 1 000 t nad smluvní množství, ponechá si SPA hodnotu 50 t. Možnosti a služby obchodníků jsou již zajištěny, právníci zkoumají právní dopady.
„Podle dalších zpráv však nebyl dosažen cíl získat pro nové schéma podpisy 75 % pěstitelů v Holandsku. Předpokládá se, že se zapsalo asi 50 % pěstitelů, což je pro SPA povzbudivé,“ uvedl Ing. Čepl. Obchodníci ze sektorů velmi raných brambor a brambor pro výrobky rovněž schéma přijali. Z pohledu celkové podpory může být příští rok přijata určitá forma iniciativy a to na konci obchodního období 2009. SPA bude pokračovat v hledání způsobů pro vývoj projektu.
V USA a Kanadě vznikla podobná iniciativa v 90. letech. Farmáři se rychle zorganizovali, převzali i kanadský trh. Dnes fungují jako mohutná odbytová organizace, která řídí ceny na tamním trhu. Ing. Čepl také upozornil, že po ukončení Mezinárodního roku brambor 2008, je třeba tuto důležitou komoditu i nadále intenzivně propagovat, aby nedošlo ke snížení její spotřeby.

Brambory jako tržní plodina
Ing. Milan Čížek vyzdvihl, že za posledních šest let tržby z brambor vždy vysoce překračovaly náklady. Ve studii se každoročně hodnotí vzorek pěstitelů brambor zhruba na 1400 ha. Brambory jsou posuzovány v účetnictví jako jedna kategorie, neexistují specifikace na konzumní, sadbové nebo průmyslové. Nejvyšší hodnocené náklady na jednu tunu produkce byly v roce 2003 a činily 3321 Kč/t. „Rentabilita výroby se udává v procentech a vždy překračuje nulu, to znamená, že výsledky jsou pozitivní, to je argument, proč uvádím ve všech publikacích, že brambory jsou rentabilní plodinou,“ dodává Ing. Čížek. Ze šesti hodnocených let byl nejlepší výsledek zjištěn v roce 2006, kdy rentabilita byla 77,5 %. Jediná plodina, která rentabilitu dokáže překonat, je mák se 144 %, ale to byla cena vysoká, ještě než klesla na 18 Kč. Letos však kvůli uschnutí bylo mnoho ploch této rizikové plodiny zaoráno.

Význam zpracování půdy
Rozhodující pro zastoupení plevelů je i zpracování půdy. Dříve často využívaná kultivace půdy během vegetace u širokořádkových plodin neumožňovala některým plevelným druhům (i v kombinaci s aplikací herbicidů) se dále množit a vyvíjet. Zpracování půdy podle Ing. Pavla Kasala, Ph.D., z Výzkumného ústavu bramborářského ovlivňuje především regulaci vytrvalých plevelů, jako je pcháč, který může mít kořenový systém až několik metrů hluboký. „Kořenový systém se při orbě v 25 cm poškodí a pcháč má oslabenou konkurenceschopnost. Při minimalizaci do 8 – 12 cm vzchází pcháč intenzivně a mělké poškození kořenů ho naopak stimuluje k ještě intenzivnější regeneraci,“ upozornil.
Pro regulaci plevelů má střídání plodin, ale i účinných látek herbicidů velký význam. Důležité je i načasování aplikace, což v zásadě znamená neaplikovat totální herbicidy v meziporostním období v ranějších fázích vývoje plevelů než 3 – 4 listy u pýru, nebo 6 – 8 listů u pcháče (dostatečně velká listová plocha pro příjem účinné látky herbicidu). „Mohlo by to vést k jejich intenzivní regeneraci,“ dodal. Účinnější jsou aplikace v období, kdy je vlhko a rostliny plevelů poměrně dobře vegetují.

Plíseň bramboru Ing. Ervín Hausvater, CSc., z Výzkumného ústavu bramborářského uvedl informace týkající se evropské směrnice trvale udržitelného použití pesticidů a zdůraznil, že lobby zelených jsou částečně překonávána. U plísně bramboru by k vyřazení některých fungicidních látek mělo dojít do roku 2015. Změny se budou týkat především fungicidů na bázi mancozebu a chlorothalonilu. Z moderních fungicidních látek by do budoucna nemělo chybět nic. Letecká aplikace by měla být v EU až na výjimky zakázána.
Podle Ing. Hausvatera suchý a teplý duben způsobil oddálení výskytu plísně v ranobramborářských oblastech. Naopak květnové srážky měly za následek iniciaci primárních infekcí. Upozornil, že rady odborníků, jsou sice důležité, ale stejně je vždy třeba vycházet z konkrétní situace na poli.
Loni byl silný výskyt plísně bramboru v nati a k napadení hlíz došlo poměrně časně, takže se infikované hlízy rozložily v půdě a nedostaly se do skladů. O situaci v letošním roce rozhodne další vývoj počasí v hlavních pěstitelských oblastech. Dále uvedl, že registr fungicidů se proti roku 2008 nezměnil. Nový přípravek Consento je sice v registru, ale na trhu se objeví až v příštím roce. Fungicid Ranman s účinnou látkou cyazofamid je podle Ing. Hausvatera minimálně rovnocenný s Altimou, možná i o něco účinnější, ale vzhledem ke krátké řadě výsledků to nelze zatím potvrdit. Přípravek je určen na poslední postřiky, především k ochraně hlíz. Revus je vhodný do nejsilnějšího infekčního tlaku.

Proti vločkovitosti mořením Výskyt vločkovitosti hlíz je častější v těžších půdách a dále tam, kde je velké množství nerozložené organické hmoty. Patogen nachází stále více příležitostí k přežívání na nerozložených rostlinných zbytcích. V mnoha případech přestává platit, že hlavním zdrojem infekce je sadba, ať už se sklerociem nebo s myceliem. Celosvětovým trendem v ochraně před houbou R. solani začíná být ochrana Amistarem. Provádí se plošná ošetření půdy a ošetření do řádků dříve, než hlíza dopadne do brázdy. Důvodem je, že účinná látka azoxystrobin může zpozdit klíčení. V našich výsledcích z loňského roku s mořením byl azoxystrobin nejúčinnější při aplikaci do řádků. Pokud se aplikoval na hlízy, byla účinnost podstatně menší a docházelo k opoždění vzcházivosti a snížení výnosu. „U moření je třeba přesně dodržet technologii, protože u většiny mořidel dochází k určité fytotoxicitě, zejména pokud je přípravek aplikován na čerstvě odklíčené hlízy. To platí zvláště pro Vitavax, Monceren a Monceren G,“ uvedl Ing. Hausvater.

Výskyt mandelinky je vyšší
Výskyt mandelinky je letos mimořádně vysoký, zatím největší je však v ranobramborářské oblasti. Mandelinka se vzhledem ke klimatickým změnám rozšiřuje i do vyšších oblastí. Doc. Ing. Vlastimil Rasocha, CSc., z Výzkumného ústavu bramborářského konstatoval, že mandelinka je stále velmi významným škůdcem a její význam bude i nadále stoupat. „Přestože máme proti ní řadu přípravků, hlavním problémem zůstává rezistence a s ní spojená otázka, jak se jí bránit“ Řešením je podle doc. Rasochy střídat účinné látky, dodržovat plně metodiku a neošetřovat za vysokých teplot, kdy dochází k nižší účinnosti látek, což podporuje vznik rezistence.
Výskyt mšic je letos významně nižší, a to včetně nejdůležitějších druhů, které nejvíce přenášejí virové choroby – mšice broskvoňová a mšice řešetláková. V náletech na Lambersovy misky byla zachycena i mšice chmelová, která může také přenášet virové choroby brambor. Nově je registrován do sadby proti mšicím jako přenašečům viróz přípravek Biscaya 240 OD. „Po třech infekčních letech je vysoký výskyt infekčních zdrojů, negativní výběry je proto třeba provádět co nejdříve,“ apeloval na pěstitele doc. Rasocha.

Lotos již šest kontrol
Podnik ZOD Hořice hospodaří na 3000 ha zemědělské půdy v krajích Vysočina a ve Středočeském kraji. Brambory pěstují jak konzumní, tak na škrob a sadbu. Konzumní brambory z Hořic převážně končí na pultech obchodních řetězců, kam jsou dodávané přes balicí linky zpracovatelů. „V ZOD Hořice se snažíme využívat dotační programy tak, aby stáje s moderní technologií i technika na polích odpovídala současným požadavkům. Zpětnou vazbou žádostí na dotace jsou kontroly, kterých jsme měli od ledna již šest,“ zmínil Josef Zach.

Klíčové informace:
• Nová evropská legislativa o schvalování přípravků na ochranu rostlin a udržitelném užívání pesticidů vejde v platnost v roce 2011.
• Změny se budou týkat fungicidů a jejich účinných látek mancozeb a fluorothalonil.
• Nizozemští pěstitelé a obchodníci se chtějí sdružit v organizaci pěstitelů a výrazně ovlivňovat trh.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *