Ochrana rostlin je nezbytností

Vyplatí se šetřit na pesticidní ochraně rostlin za každou cenu? Určitě ne. Polní akce, které se soustředí na ochranu zemědělských plodin, jsou toho důkazem. Na vlastní oči se o tom mohli přesvědčit návštěvníci polního dne v Hroněticích, který uspořádala společnost Syngenta Czech, s. r. o. Fungicidní a herbicidní kontroly hrály různými barvami, ať již to byly kvetoucí máky v ozimé pšenici, nesynchronizované kvetení či šešule napadené plísní šedou v ozimé řepce a mnohé další. Naopak se zvyšující se intenzitou pesticidních vstupů porosty vypadaly lépe a lépe.

Společnost Syngenta Czech, s. r. o., uspořádala společně se zemědělským družstvem Montamilk, s. r. o., a prodejcem zemědělských strojů PEKASS, a. s., v červnu v pořadí druhý polní den v Hroněticích na Nybursku.
Akce se nesla v podobném duchu jako loňský ročník. První část byla věnována odrůdovým, herbicidním a fungicidním pokusům v pěti významných plodinách. Jak se návštěvníci sami přesvědčili, společnost Syngenta může poskytnout komplexní řešení ochrany téměř všech zemědělských plodin.
Ti, kteří přišli obdivovat zemědělské stroje vystavené firmou Pekass, si přišli také na své. Stroje si mohli v klidu prohlédnout, „osahat“ a některé z nich se ve druhé polovině polního dne pozorovat také v akci.

Začínáme u řepky

Kdo měl zájem, mohl si pokusy procházet sám. Na každém stanovišti mu vedle informačních tabulek byli k dispozici zástupci společnosti Syngenta, kteří odpovídali na dotazy. Další možností bylo připojit se k organizované skupině pod vedením Ing. Jany Doubkové, Ph.D., ze společnosti Syngenta.
Bloky pokusů uváděla ozimá řepka, konkrétně herbicidní a fungicidní kontrolní varianty. Jak Ing. Doubková zdůraznila, na kontrole je krásně vidět nesynchronizované kvetení, což je dáno absencí jarního ošetření Toprexem, na ostatních parcelách plodina odkvetla naráz. Upozornila také na šešule napadené plísní šedou, kterých nebylo v porostu zrovna málo.
Samotné varianty jsou nastaveny tak, abychom ukázali, že je nutné aplikovat Toprex na podzim i na jaře, předeslala Ing. Doubková. První varianta byla ošetřena pouze Toprexem (0,3 l/ha) na podzim, druhá již byla posílena o jarní aplikaci toho přípravku v dávce 0,5 l/ha.
Podle přednášející je aplikace Toprexu na podzim (morforegulace s fungicidní ochranou) téměř nezbytným zásahem, jarní ošetření zase podpoří navětvení, synchronizuje kvetení, a tím i dozrávání. Přestože optimální termín pro aplikaci přípravku na podzim je fáze mezi čtvrtým a pátým pravým listem, na nevyrovnané porosty je možné jej aplikovat již od dvou pravých listů. Řepce podle Ing. Doubkové neuškodí. Nejenže připraví silný kořenový krček na zimu, přidrží řepku u země, zabrání šíření fómové hniloby, díky paclobutrazolu podporuje a urychluje také zakořeňování. To je výhoda zejména v sušších oblastech, kde se tak řepka lépe dostane k živinám a vodě.
Další dvě varianty se od sebe příliš nelišily. Pro podzimní a následně jarní ošetření byl použit přípravek Toprex, po kterém následoval fungicid Amistar Xtra (buď v dávce 0,75 l/ha proti alternáriové skvrnitost, a v dávce 1 l/ha proti hlízence obecné, plísni šedé a dalším chorobám – ošetření doporučované společností Syngenta). U poslední varianty byla vynechána jarní aplikace Toprexu. Jak vysvětlila Ing. Doubková, porosty jsou slabší a méně navětvené.
Doplnila také, že možnost mísitelnosti Toprexu s Fusilade Forte 150 EC ušetří náklady při podzimní aplikaci. Jedním zásahem dosáhnou pěstitelé morforegulačního a fungicidního účinku a vyřeší problém s jednoděložnými pleveli. Při jarní aplikaci je Toprex mísitelný s Karate se Zeon technologií. Co však zástupci společnosti Syngenta nedoporučují je kombinovat Toprex s DAM.
Na ochranu proti plevelům byl zvolen přípravek Brasan buď samostatně v dávce 2 l/ha, nebo v kombinaci s přípravkem Teridox (0,5 l/ha) ve snížené dávce 1,5 l/ha. Druhá možnost je ve výhodném balíčku Teridox Pack určena pro odrůdy citlivější k účinné látce clomazone, vysvětlila Ing. Doubková.

Pokračujeme pšenicí

Od pokusů s ozimou řepkou zavedla Ing. Doubková skupinu k ozimé pšenici – její nepřehlédnutelné kontrole. Pro herbicidní ošetření na podzim doporučila aplikovat 3 l/ha Boxeru s 36 g/l Logranu 20 WG, které pokryjí dvouděložné i jednoděložné spektrum plevelů se zaměřením na chundelku metlici. Pro jarní ošetření porostů proti plevelům je možné aplikovat Lintur 70 WG a následně Axial Plus nebo Axial Plus s Kantorem, doplnila.
Chtějí-li pěstitelé řešit ochranu proti listovým a klasovým chorobám jedním fungicidem, mají možnost použít přípravek Artea Plus v dávce 0,5 l/ha. Naopak varianta s řešením na vysoké úrovni zahrnovala v T1 aplikaci fungicidu Archer Top 400 EC (0,8 l/ha pokud je jen tlak padlí, 1 l/ha pokud se zaměřujeme na všechny houbové choroby) a regulátoru růstu Moddus (ve snížené dávce 0,3 l/ha), následované v T2 Amistarem Xtra (0,75 l/ha), doplněné v T4 Arteou Plus (0,5 l/ha) určenou proti fuzariózám v klase.
Zajímavé řešení nabízí také ošetření v T1 fungicidem Archer Top s Moddusem doplněné v T3 Amistarem Opti a Arteou Plus (prodávané v balíčku jako Amistar Opti pack). Toto ošetření podle přednášející zajistí ochranu i proti fyziologickým skvrnitostem, Amistar Opti je navíc specialistou na rezistentní braničnatky, doplnila.
Poslední variantu, kde byl v T1 aplikován přípravek Stereo (2 l/ha) společně s Moddusem (0,3 l/ha) a v T3 Amistar Xtra (0,75 l/ha), doporučila Ing. Doubková jako řešení proti chorobám pat stébel.

Následuje ječmen

Na herbicidní a fungicidní kontrole jarního ječmene upozornila Ing. Doubková na rozbíhající se hnědou a rynchosporiovou skvrnitost. Fungicidní ošetření této plodiny je však v praxi již nedílnou součástí ochrany. V pokusech mohli pěstitelé v prvních třech variantách sledovat v T1 účinnost sólo aplikace Moddusu (0,4 l/ha) a v T2–T3 podle variant fungicidy Archer Top 400 EC (1 l/ha), Artea Plus (0,5 l/ha) nebo Amistar Xtra (0,75 l/ha). Výběr způsobu ošetření záleží na tlaku chorob a chuti investovat, konstatovala Ing. Doubková. Další varianty zahrnovaly v T1 aplikaci fungicidu Archer Top 400 EC 0,8 až 1 l/ha) + Moddus (0,3 l/ha), v T2–T3 Arteu Plus (0,5 l/ha) či Amistar Xtra (0,75 l/ha) nebo Amistar Opti (1,6 l/ha, registrace do ječmene se připravuje).
Herbicidní řešení společnosti Syngenta zahrnuje přípravek Lintur 70 WG (120 g/ha s DAM nebo samostatně 150 g/ha) a následně Axial Plus na oves hluchý. Axial Plus společně s regulátory růstu lze aplikovat jen do druhého kolénka, varovala Ing. Doubková.

Ve slunečnici a kukuřici o herbicidech

Ochrana proti plevelům ve slunečnici spočívala v preemergentní aplikaci přípravků Boxer a Dual Gold 960 EC. Tuto plodinu v době konání akce čekalo ještě ošetření fungicidem Amistar Top.
Další atraktivní plodinou je kukuřice. Ne vždy se v ní však povedly aplikace preemergentních herbicidů. Ty v řadě případů v důsledku průběhu počasí selhaly (na mnoha lokalitách nebylo možné aplikovat ani časně postemergentně herbicidy) a kukuřice zarůstá pleveli. Odlehčit od konkurence plevelů mohou plodině přípravky Callisto 480 SC (0,2 l/ha) a Milagro Extra (podle toho, co potřebujeme hubit – na dvouděložné plevele 0,5 l/ha, pýrohubná dávka je 0,75 l/ha). Další možností pokud plevele přerůstají a potřebujeme řešit pcháč je podle Ing. Doubkové kombinace přípravků Milagro Extra s Banvelem v dávce 0,4 l/ha.

Pro milovníky techniky

Pozornost snad všech účastníků polního dne, kterých organizátoři napočítali 350, přilákalo mulčování řepky s následným zpracováním půdy. Na tom se podílely čtyři typy kypřičů a podmítačů firmy HORSCH.
Jako první byl prezentován talířový podmítač Joker 8 RT, určený pro klasickou mělkou podmítku za sklízecí mlátičkou a pro přípravu půdy před setím. Ing. Vratislav Malina, zástupce firmy Horsch, objasnil přihlížejícímu davu, že tento stroj by měl optimálně pracovat při rychlostech 12 až 14 km/h, spodní hranice je na úrovni 10 km/h. „Podmítač můžeme vybavit šesti typy pěchů, každý je vhodný do určitých podmínek. Pracovní výkon u osmi metrové verze je kolem 10 ha/hod.,“ doplnil.
Jako další stroj se představil radličkový podmítač Terrano 4 FX, který je určen jak pro klasickou podmítku, tak pro středně hluboké až hluboké kypření. Oproti talířovému nářadí jde podle Ing. Maliny o univerzálnější stroj, který je možné využít na více pracovních operací.
Následoval kypřič Tiger 8 AS, určený pro střední až hluboké kypření. Jak uvedl Ing. Malina, může být alternativou k pluhu, ale nezaklápí posklizňové zbytky na dno brázdy, nechá je rovnoměrně promísené v celém profilu půdy. Jak si přihlížející lidé mohli všimnout, osmi metrová verze potřebuje velkou tahovou sílu – na lehčích půdách podle komentátora 45 koní, na těžších půdách i 80 až 85 koní/m záběru (tam připadají v úvahu těžké kloubové nebo pásové traktory).
Jako poslední se představil Tiger 4 MT, který kombinuje mohutné talíře vepředu a vzadu dvě řady radliček. Podle Ing. Maliny je určený do podmínek, kde je velké množství posklizňových zbytků, především po zrnové kukuřici a slunečnici, dále v případě, že jsou vysoké výnosy slámy u obilí a řepky. Jeho výhoda spočívá především v tom, že každou pracovní sekci je možné nastavit na různou hloubku, půda se po vrstvách odřezává a tvoří se menší množství hrud, doplnil.
Jak uvedl na závěr, všechny stroje jsou v podstatě vhodné do orebných i bezorebných technologií.

Za rok na stejném místě

S utichnutím motorů předváděných strojů končila také hlavní náplň polního dne v Hroněticích. Jak přislíbili organizátoři, pěstitelé se na stejném místě mohou setkat opět příští rok.

Klíčové informace:
 V první polovině června uspořádala společnost Syngenta ve spolupráci s dalšími firmami druhý polní den v Hroněticích.
 Náplní bylo seznámit pěstitele s ochranou pěti významných zemědělských plodin a vyzdvihnout nejzajímavější varianty ošetření.
 Druhá polovina programu byla věnována strojům prezentovaným firmou Pekass.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *