O fosforu ze všech stran

Především problematice výživy rostlin fosforem byla věnována 8. mezinárodní konference Racionální použití hnojiv, uspořádaná na půdě České zemědělské univerzity v Praze.

Po aktuálním úvodu Ing. Michaely Budňákové (MZ ČR), věnovaném stavu a perspektivám českého zemědělství z pohledu předvstupních jednání s EU, zaujal globální a strategický pohled na problematiku rozvoje lidské společnosti, produkce rostlin a dostatku potravin, přednesený Prof. RNDr. Lubomírem Nátrem, DrSc., z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Ten ve svém referátu upozornil – a na alarmujících skutečnostech doložil – projevující se důsledky vývojových trendů v lidské společnosti. Růst počtu obyvatel a jejich potřeb a nerovnováha těchto jevů mezi jednotlivými částmi světa s sebou nese jen částečně tušená globální nebezpečí. Současná světová populace 6 miliard lidí má podstatně a nelineárně vyšší nároky na potravinovou a energetickou pohodu, než miliarda obyvatel Země před pouhými 100 lety. Důsledkem jsou známé jevy – růst obsahu CO2 a dalších skleníkových plynů, růst teplot, tání ledovců, stoupání hladin oceánů, ale i zrychlování těchto jevů v posledních desetiletích. „Mít se lépe“ znamená při současném vývoji současně i vyšší produkci odpadů a to už se úzce dotýká i problematiky koloběhu živin, nutných pro rostlinnou produkci. Z tohoto pohledu by podle autora referátu dosažení skutečně trvale udržitelných lidských společností vyžadovalo zásadní změnu v prioritách člověka, která by následně přinutila společnost ke změnám v ekonomickém i politickém chování lidstva.
Další referáty pak rozebíraly problematiku právě z dílčího úhlu pohledu přes otázky výživy rostlin fosforem, jedním z nezbytných biogenních prvků. V České republice je v současnosti úroveň hnojení a spotřeba minerálních hnojiv v porovnání se zeměmi EU asi poloviční, v případě fosforu ještě nižší.
S rostoucími dotacemi potřeb rostlin minerálními hnojivy však klesá využití těchto vstupů, což souvisí s koloběhem živin v půdě, rostlinách i celém ekosystému, s vazbami mezi jednotlivými živinami navzájem a také živinami a mikroprvky, s recyklací živin v měřítku pole, farmy i celé společnosti.
Na konferenci byly předneseny i výsledky některých grantů a projektů, řešených na ČZU v Praze. Tyto dílčí pohledy zapadají do celkové mozaiky problematiky, jíž byla konference věnována.
Břetislav Koč

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *