Mořidla překvapují novými možnostmi

Mořidla jsou spolehlivým řešením, jak vzcházející a mladé rostliny ochránit před mnohými chorobami a škůdci. Napsáno i řečeno o tom bylo již mnohé. Nejen proto, ale především díky zkušenostem z uplynulých let, se moření stává běžnou součástí agrotechniky. Pěstitelé vědí, že moření obilnin je podle použitého přípravku řešením k zamezení výskytu snětí, k omezení výskytu plísně sněžné, fuzarióz a dalších chorob.

V Zemědělci jsme již podrobně informovali, že mořením je možné ochránit také řepku, a to nejen před některými chorobami, ale především před podzimními živočišnými škůdci. Jak se však mohli dozvědět účastníci tradičního Osivářského semináře, jež u Sečské přehrady na konci května pro pracovníky semenářských firem uspořádala společnost Bayer CropScience, jedno z mořidel ze sortimentu této firmy může zabránit také výskytu viróz v obilninách, u dalších mořidel byl zjištěn stimulační a morforegulační účinek.
Podle Ing. Víta Bittnera ze společnosti Danisco Seed bylo v loňském roce zjištěno napadení virovými zakrslostmi (žlutá zakrslost ječmene, zakrslost pšenice) na 70 % testovaných vzorků obilnin. Při testování výdrolů ječmene a pšenice se zjistilo 50 % pozitivních nálezů. Také při testovaní osevů na podzim roku 2002 laboratoře zjistily asi 30 % pozitivních vzorků. Citovaný odborník vyslovit názor, že i letos byly porosty značně napadeny, což je oslabilo a přispělo k jejich vymrznutí. Ing. Bittner na semináři podrobně popsal obě zmíněné choroby a jejich přenos. Posluchače však nejvíce zaujala doporučení ochrany. Ta jsou vzhledem k podobnosti chorob stejná pro obě virózy. „Z agrotechnického hlediska je vhodné posunout výsev na počátek října a likvidovat všechny zelené mosty, tedy výdrol a plevelné rostliny na ruderálních plochách. Dodržovat jistou izolační vzdálenost od luk, pastvin a trvalých travních porostů, pokud je to možné. U jarních obilnin dodržet velni časné jarní setí, případně postřik proti mšicím,“uvedl ing. Bittner. Jak dále vysvětlil, existuje různá úroveň odrůdové odolnosti, rozdíly byly zjištěny zvláště u sladovnických ječmenů.
Mořením proti virózám
Podle slov ing. Bittnera, jež dále hovořil o možnostech chemické ochrany proti virózám, je hlavní nutnost ochrany rostlin proti vektorům viróz od raných fází vzejití do 12. týdne vegetace (nejcitlivější fáze napadení). Jako momentálně nejvhodnější řešení ochrany pro toto období se podle něj jeví moření osiva systémovými insekticidy, například s účinnou látkou imidacloprid. Právě tato látka je obsažena v mořidle Raxil Secur, které bylo na výjimku MZe povoleno pro použití v loňském roce a se kterým účastníky semináře podrobně seznámil Ing. Josef Drahorád. Širokospektrální kombinované mořidlo Raxil Secur určené k ochraně ječmene obsahuje tři účinné látky. Dvě fungicidní složky podle ing. Drahoráda spolehlivě působí proti sněti prašné ječné, tvrdé sněti ječné, sněti stébelné, ale také proti pruhovitosti ječmene, hnědé skvrnitosti (primární infekce) a fuzariózám. Insekticidní složka (imidacloprid) účinkuje na řadu savých a žravých škůdců. Vedle drátovců, bzunky, květilky, tiplic to jsou právě mšice. Systémové působení účinné látky, která je současně se vzcházením mladé rostliny rozváděna až do listů, kde je škůdci nasána, je principem hubení mšic mořidlem Raxil Secur, jež ing. Drahorád objasnil.
Další možností ochrany porostů hostitelských rostlin před virózami je postřik v raných vývojových fázích asi od dvou do čtyř pravých listů, podle ing. Bittnera lépe organofosfáty a karbamáty než pyretroidy. Ideální by podle jeho slov bylo uplatnit moření osiva i postřik, což ovšem není v současnosti ekonomicky únosné. Jak odborník dodal, největším problémem foliární aplikace je však načasování aplikace, neboť jak bylo zjištěno v laboratorních testech, už po pěti dnech od aplikace insekticidu byl přenos viru sáním mšic efektivní. Je nutné si uvědomit i nízkou účinnost některých insekticidních látek při teplotách vyšších než 20 oC.
Při moření osiva imidaclopridem dojde podle ing. Bittnera k ochraně rostlin v hlavním období infekce, proto jde o nejperspektivnější cestu k ochraně obilnin proti virovým zakrslostem. Ing. Drahorád ve svém vystoupení zdůraznil kromě ekonomického přínosu tohoto typu ošetření také jeho přínos ekologický. Jde o cílenou aplikaci proti živočišným škůdcům, při které je ve srovnání s obvyklým foliárním postřikem insekticidní látkou zasažena plocha asi 170 krát menší.
Široká nabídka mořidel
Kromě zmiňovaného mořidla Raxil Secur byla na semináři představena i ostatní mořidla nabízená společností Bayer CropScience. Připomeňme, že sortiment této firmy čítá deset mořidel, insekticidní Gaucho 70 WS pro cukrovku a krmnou řepu, insekticidní Chinook 200 FS pro řepku a mák, fungicidní Monceren 250 FS a fungicidně insekticidní Prestige 290 FS
do brambor. Pro moření osiva okurek, tulipánů a lesních dřevin je určeno fungicidní mořidlo Previcur 607 SL. K ošetření osiv obilnin se nabízí fungicidní mořidla Sibutol 398 FS – pro moření ozimé pšenice, popsaný fungicidně insekticidní Raxil Secur – pro ječmen, a další fungicidní mořidla z řady Raxil. (Raxil 060 FS – ječmen a pšenice, Raxil 515 FS – pšenice, Raxil ES – ječmen). Právě o mořidlech z řady Raxil určených k ošetření pšenice a ječmene se na semináři dále podrobně hovořilo. Jak totiž dokázala řada pokusů realizovaná již od roku 1998 na Šlechtitelské stanici v Krukanicích (Selgen, a.s.), které podrobně popsal Ing. Josef Čapek, CSc., mořidla Raxil 515 FS, Raxil ES a Raxil 060 FS mají kromě účinku na škodlivé organismy také stimulační a morforegulační účinek, zvyšují hmotnost kořenového systému i nadzemní zelené hmoty, což vše se odráží v nárůstu výnosů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *