Legislativní požadavky na ochranu včel

Na ochranu pěstovaných rostlin proti škodlivým organismům jsou povolovány přípravky na ochranu rostlin (POR nebo přípravky). Přípravky jsou v rámci povolovacího řízení před uvedením na trh a jeho použitím k ochraně rostlin podrobeny hodnocení biologické účinnosti a posouzení rizik z hlediska vlivu na zdraví lidí, necílové organismy a životní prostředí.

Zákaz aplikace přípravku

Podle platné právní úpravy je stanoven zákaz aplikace přípravku, který je podle rozhodnutí o jeho povolení označen, jako zvlášť nebezpečný pro včely:

  1. a) na porost navštěvovaný včelami,
  2. b) na stromy a keře v květu, při výskytu medovice nebo mimokvětního nektaru, které navštěvují včely.

Je-li přípravek, který je podle rozhodnutí o jeho povolení označen jako nebezpečný pro včely, použit ve směsi s jiným přípravkem, pomocným prostředkem nebo hnojivem, uplatňují se při aplikaci opatření jako při použití přípravku zvlášť nebezpečného pro včely (zákaz aplikace na porost navštěvovaný včelami a na stromy a keře v květu a další).

Průměrný počet kvetoucích rostlin v porostu včetně kvetoucích plevelů k posouzení, zda jde o porost navštěvovaný včelami, se zjišťuje v pásech rovnoměrně rozvržených, 1 m širokých a 100 m dlouhých; na plochách do 10 ha na pěti místech, na plochách 10 ha a více na deseti místech.

Jsou-li podstatné rozdíly v zakvétání částí porostu, posuzuje se každá tato část samostatně.

Toto posouzení je důležité pro vyhodnocení situace, kdy neaplikovat POR na porost navštěvovaný včelami, pokud je klasifikovaný jako zvlášť nebezpečný pro včely, a pro zajištění dodržení dostatečné vzdálenosti od porostů navštěvovaných včelami, kvetoucích  stromů, keřů, stanovišť včelstev, aby na ně aplikovaný POR nedopadl.

Porostem navštěvovaným včelami se rozumí:

  1. lesní porost se stromy a keři lesních dřevin, které kvetou, nebo se na nich vyskytuje medovice nebo mimokvětní nektar,
  2. porost na pozemku ve venkovním prostředí mimo pozemek s lesním porostem, na jehož jednom čtverečním metru jsou v době ošetření průměrně více než dvě kvetoucí rostliny, včetně kvetoucích plevelů, navštěvované včelami.

Úhyn neprodleně hlásit

Zjistí-li chovatel včel, že došlo k úhynu včel v souvislosti s aplikací přípravků, oznámí to neprodleně krajské veterinární správě (KVS). KVS v součinnosti s ÚKZÚZ provede místní šetření. Má-li KVS pochybnosti o příčině úhynu v souvislosti s použitím přípravku, zajistí odběr vzorků způsobem stanoveným v § 14 odst. 1 vyhlášky č. 327/2012 Sb. (min. 500 kusů uhynulých včel a min. 200 g rostlin z ošetřeného porostu), jejich vyšetření Státním veterinárním ústavem (SVÚ) a informování chovatele včel o výsledku tohoto vyšetření.

Záznam o výsledku místního šetření a výsledek vyšetření vzorků poskytne KVS též ÚKZÚZ a chovatelům včel.

Inspektor ÚKZÚZ na základě kontroly a zajištěných podkladů vyhodnotí, zda byly dodrženy všechny požadavky na ochranu včel. V případě, že bude zjištěno porušení požadavků na ochranu včel stanovených v ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) a § 51 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, bude předán podnět k zahájení správního řízení o uložení sankce. Jelikož se jedná také o požadavek podmíněnosti (PPH 10/5), bude mít výsledek kontroly při prokázání porušení vliv na dotace.*

 

Kompletní informace naleznete v ÚRODĚ č. 5 příspěvku Ing. Andrey Blažkové, ÚKZÚZ Brno

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *