Kvalitu limitovala objemová hmotnost

Sledování kvality potravinářských obilovin se v České republice každoročně věnuje Agrotest fyto, s. r. o., v Kroměříži pro pšenici a žito a Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a. s., pro sladovnický ječmen.

Shrnutí výsledků přináší článek kolektivu autorů pod vedením RNDr. Ivany Polišenské, Ph.D., která působí v Agrotestu fyto; text vyšel v Úrodě č. 12/2016. Autorka připomíná, že na dosaženém výnosu a kvalitě obilovin se odráží řada faktorů. Mezi ty hlavní patří počasí, agrotechnika, výskyt chorob a provedená ochrana proti nim. Významnou roli hraje odrůdová skladba. Jednotlivé faktory se podílejí na ovlivnění konkrétních kvalitativních kritérií rozdílnou měrou. Mezi vlastnosti potravinářské pšenice nejvíce ovlivňované průběhem počasí, zejména v závěru vegetačního období, patří číslo poklesu, dále objemová hmotnost a obsah dusíkatých látek. Naproti tomu sedimentační test charakterizující kvalitu bílkovin je do značné míry geneticky podmíněnou vlastností dané odrůdy.
RNDr. Polišenská uvádí, že ze sklizně 2016 bylo celkem analyzováno 516 vzorků pšenice seté (511 ozimé, pět jarní) sklizených v rozmezí od 8. 7. do 31. 8., z toho bylo na kvalitu hodnoceno 467 vzorků pekárenských pšenic (odrůdy E, A, B). Podle údajů od pěstitelů, které doprovázejí zaslané vzorky do monitoringu kvality, činil průměrný výnos analyzovaného souboru 516 vzorků pšenice 7,4 t/ha. Jak shrnuje, požadavky na jakost pekárenské pšenice splnilo ve čtyřech hodnocených parametrech (tj. bez příměsí a nečistot) pro celou ČR 58 % vzorků; 63 % vzorků sklizených v Čechách a 54 % vzorků sklizených na Moravě. V roce 2015 byl podíl vyhovujících vzorků celkově vyšší (73 %), především u vzorků z Moravy: vyhovělo 68 % vzorků sklizených v Čechách a 77 % vzorků sklizených na Moravě. Hlavním limitujícím faktorem kvality byly v roce 2016 nízké hodnoty objemové hmotnosti. Sklizeň ale byla oproti roku 2015 mírně lepší v obsahu a kvalitě bílkovin a mírně horší v čísle poklesu. V pšenici se v roce 2016 často vyskytovala fuzariózní zrna.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *