Archiv pro rubriku: Půda

Filtr

Rozlivové zóny vodních toků

Rozlivové zóny jsou území okolo vodního toku ovlivňované pravidelnými povodněmi. V rozlivových zónách jsou administrativně vymezena záplavová území, které slouží jako podklad ke krajinnému plánování a ochraně člověka a jeho sídel.

Kategorie: Půda

Význam meziplodin v souvislosti s protierozní ochranou půdy

Význam meziplodin spočívá především v pokryvu povrchu půdy, a tím zamezení odnosu orniční vrstvy půdy (plní tedy funkci ochrany půdy před vodní i větrnou erozí), a ochraně před nadměrným výparem vody. Prostřednictvím meziplodin je také dodávána do půdy snadno rozložitelná organická hmota, ať už kořenovými zbytky, či nadzemní částí rostlin,...

Kategorie: Půda

Hospodářský význam půdoochranných technologií

Pro zachování stabilního hospodářského výnosu polních plodin především v suchých letech se v České republice stále více uplatňují redukované způsoby zpracování půdy. Hlavním důvodem rozšiřování minimalizačních a půdoochranných opatření je jejich příznivý vliv na strukturní stav půdy, snížení ztrát vody při mělčím zpracování půdy, omezení vyplavování pohyblivých forem dusíku a...

Kategorie: Půda

Biologické zpracování půdy „bio-drilling“

Základní zpracování půdy je soubor opatření sloužících k upravování půdních vlastností, které poskytují rostlinám základní podmínky pro vzcházení, růst až po tvorbu požadovaných výnosů. Nejstarší používaná rádla známá z dob slavné Mezopotámie (4. tisíciletí př. n. l.) přes ruchadlo bratranců Veverkových (1824–1827) vedla k vývoji a následnému sestrojení mnoha technokratickým...

Kategorie: Půda

Nové odrůdy i změny legislativy

Pěstování kukuřice, novým odrůdám, ale také změnám legislativy týkající se ochrany půdy před erozí byl věnován seminář, který společnost KWS OSIVA s. r. o., uspořádala na pozemcích Zemědělského družstva Přešťovice na Strakonicku.

Kategorie: Kukuřice, Půda

Funkce a podpora půdních agregátů

V současné době je v České republice zhruba polovina zemědělsky využívané půdy ohrožena vodní erozí. V posledních letech degradace půdy vlivem vodní eroze výrazně zrychlila. Hlavním důvodem jsou nešetrné systémy hospodaření na půdě a s půdou.

Kategorie: Půda

O výživářské a ekopokusy byl zájem

Na zkušební stanici Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v Jaroměřicích nad Rokytnou proběhlo minulý čtvrtek setkání k dlouhodobým výživářským pokusům a pokusu v ekologickém režimu. Souběžně založené ekologické pokusy na této zkušební stanici nabízí ojedinělou příležitost porovnání výsledků konvenčního hospodaření s hospodařením v režimu ekologického zemědělství.

Kategorie: Polní dny, Půda, Výživa rostlin

Na demonstrační farmě se hovořilo o strip-tillu

Druhého května proběhla v Bučině u Vysokého Mýta na Statku Bureš s. r. o. první skupinová demonstrační akce pro zemědělce a další odbornou veřejnost. Statek Bureš se přihlásil k dotačnímu titulu Podpora poradenství v zemědělství a působí jako demonstrační farma. ...

Kategorie: Půda