Archiv pro rubriku: Olejniny

Filtr

Změny citlivosti blýskáčků k insekticidům

Blýskáčci (Brassicogethes aeneus) jsou v České republice testováni na citlivost k několika insekticidům: pyretroidy lambda-cyhalothrin, cypermethrin a tau-fluvalinate, neonikotinoid thiacloprid, organofosfát chlorpyrifos-ethyl a oxadiazin indoxacarb. Testování polních populací (dospělci odebraní z běžných komerčních ploch) probíhá v laboratorních podmínkách.

Kategorie: Olejniny

Uvádějí nový hybrid řepky

Novou odrůdu ozimé řepky Ermino KWS uvádí na trh v České republice KWS OSIVA s. r. o. Minulý týden o tom na semináři Řepka bez hranic v Plzni informoval zástupce společnosti Ing. Miroslav Sedláček.

Kategorie: Olejniny

Stav ozimé řepky v České a Slovenské republice

Většina řepek v České republice i na Slovensku byla před zimou v dobrém až vynikajícím stavu. Dá se říci, že plošně. Uvádí to ve svém článku v příloze časopisu Úroda prof. Ing. Jan Vašák, CSc., a kolektiv z České zemědělské univerzity v Praze a Slovenské poľnohospodárské univerzity v Nitre.

Kategorie: Olejniny

Dovozy řepky mírně vyšší

Evropská komise na svých stránkách pravidelně uveřejňuje data k (kromě jiného) k importu a exportu olejnin, včetně řepky, a situaci na trhu. Založena jsou na systém dohledu TAXUD, který zaznamenává a centralizuje veškerá obchodní data EU (dovoz a vývoz) přímo z národních celních orgánů na denní bázi. U každé transakce...

Kategorie: Olejniny

Historie pěstování a výsledky pokusů hořčice bílé

Pěstování hořčice bílé má v našem zemědělství poměrně dlouhou tradici, i když pěstitelské plochy nebyly zprvu příliš rozsáhlé. V období první republiky se hořčice pěstovala v rozsahu několika set hektarů s výnosy v rozmezí 0,9 až 1 t/ha. Pěstování se na větší plochy rozšířilo až po 2. světové válce. V...

Kategorie: Olejniny

Hospodářské vlastnosti registrovaných odrůd lnu olejného

Len setý je jednou z tradičních plodin českého zemědělství, která byla primárně využívána především pro produkci vlákna. Od devadesátých let 20. století však pěstitelské plochy přadného lnu vlivem hospodářských změn postupně klesaly a jeho produkce skončila v roce 2010. V současné době je pěstování lnu v České republice omezeno pouze...

Kategorie: Odrůdy, Olejniny

Vitalita osiva ve vztahu k výnosovým prvkům máku

Kvalita osiva je jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících tvorbu výnosu. Jde o souhrn vlastností a ukazatelů zařazených pod pojem jednak semenářská hodnota a jednak biologická hodnota. Semenářská hodnota se nejčastěji vyjadřuje pomocí klíčivosti, čistoty a hmotnosti tisíce semen.

Kategorie: Olejniny

Jarní škůdci máku setého

Mák setý nebyl v loňském roce z hlediska výnosů semen hodnocen kladně. Během celé vegetace byl jeho růst ovlivňován průběhem povětrnostních podmínek. Z počátku mrazy, ale na některých místech i vysokými srážkami či krupobitím. Hlavní příčinou nepříliš vysokého výnosu však bylo extrémní sucho.

Kategorie: Ochrana rostlin, Olejniny

Řepka může strádat nedostatkem živin

Teplé podzimní období a mírná zima znamenaly růst a příjem živin rostlinami řepky. Lze proto předpokládat, že obsah minerálního dusíku v půdě bude nízký, od čehož se bude odvíjet časná potřeba jarního hnojení. Regulace růstu bude záviset na stavu porostu a z pohledu fungicidní ochrany je potřeba se více věnovat...

Kategorie: Olejniny