Archiv pro rubriku: Agrotechnika

Filtr

Podmítka – důležitý faktor při hospodaření s půdní vláhou

Správná volba způsobu zpracování půdy je základem dobrého výnosu. Při výběru technologie zpracování půdy je potřebné zohlednit především půdní a klimatické podmínky a nároky pěstovaných plodin na půdní prostředí. Je nutné také respektovat předplodinu a plodinu, k níž je půda zpracovávaná a dopady na půdu. Při volbě technologií zpracování půdy...

Kategorie: Agrotechnika

Půdoochranné obdělávání půdy u širokořádkových plodin

Klimatické a přírodní půdotvorné činitele v podstatě nelze měnit, je však možné různými opatřeními půdotvorný proces příznivě usměrnit a zlepšit, je-li narušen a zhoršen. Mnohdy rušivá činnost hospodářů na zemědělských půdách může poškozovat půdu jejím nesprávným využíváním, nevhodnými osevními postupy, špatným obděláváním a kořistnickým hospodařením, které je bohužel v posledních...

Kategorie: Agrotechnika, Půda

Demonstrační farma pro bramboráře

Jedním ze zemědělských podniků, které se letos zapojily do dotačního programu MZe Demonstrační farmy, je i VESA Česká Bělá, a. s., která se zabývá množením sadby brambor velhartických odrůd a v menší míře i produkcí konzumních brambor. Demonstrační farmy poskytují ostatním zemědělcům poradenství a názorné ukázky ucelených postupů udržitelných způsobů...

Kategorie: Agrotechnika, Okopaniny

Meziplodiny – stabilizační prvek v osevních postupech

Meziplodiny jsou zemědělské druhy, pěstované jako doplňková plodina k hlavní kultuře. Mezi základní podmínky, které je potřeba při jejich pěstování uvážit, patří výběr vhodné meziplodiny, či jejich směsi. Pokud zvolíme vhodnou kombinaci meziplodin ve směsi, můžeme získat další pozitivní efekt, který vyplývá ze synergie obou či více plodin, popř. zvýšit...

Kategorie: Agrotechnika

Pěstování a perspektiva kmínu kořenného

Kmín kořenný (Carum carvi, L.) je žádanou tržní plodinou a jeho pěstování má v českých zemích bohatou tradici. Pěstování kmínu u nás nejvýrazněji ovlivnilo povolení neopadavé odrůdy Rekord v roce 1978. Další neopadavé odrůdy Prochan a nejnovější Kepron komoditu kmín ve výnosu stabilizovaly. V roce 2014 pak byla povolena odrůda...

Kategorie: Agrotechnika, LAKR

Proč časný výsev sóji?

Sója je velmi cennou zemědělskou plodinou. Hospodářský význam této plodiny spočívá především v jejím výjimečném biochemickém složení, které určuje vysokou biologickou hodnotu jejího semene i z něho zlískaných produktů. Význam má jak ve výživě zvířat a lidí, tak i v řadě odvětví průmyslu. Kromě semen je prospěšná i ostatní biomasa...

Kategorie: Agrotechnika, Luskoviny

Pampeliška v travním porostu a možnosti její regulace

Pampeliška (Taraxacum officinale agg.) je vytrvalá bylina s přízemní růžicí, která se vyskytuje v Evropě na nejrůznějších stanovištích a expanzivně se šíří. Roste zejména na loukách a pastvinách, ale často se objevuje i na orné půdě, zejména v blízkosti větších ploch travních porostů. Vyskytuje se v různých ekotypech a vytváří...

Kategorie: Agrotechnika

Když se splní dětský sen

Již jako dítě snil Václav Nosek z Kestřan na Písecku o tom, že jednou bude podnikat v zemědělství. A za svým snem šel. Mezi ceněné dárky nepatřily ani tak hračky jako Rukověť agronoma či jiné odborné publikace. Když jeho starší bratr studoval vysokou zemědělskou školu, listoval si ve chvílích volna...

Kategorie: Agrotechnika, Zemědělec roku