INFORMATIVNÍ ZÁPIS Z JEDNÁNÍ O NÁVRHU ZÁKONA O OBĚHU OSIV A SADBY – ČÁST „ODRŮDOVÝ ŘÁD“

Termín a místo: 18. ledna 2001, Oseva AGRO Brno spol. s r.o.
Přítomní (bez titulů):
ÚKZÚZ – Mrázková, Havíř, Jurečka, Pařízek, Souček, Staňa
ČMŠSA – Beran, Horák, Horčička, Kratochvíl, Křehlík , Kutmon, Langer, Mohl, Ohnoutka, Rosenberg, Svačina, Váša
Za ČMŠSA omluveni: Prášil, Petružela, Srbek

Jednání řídil: Ing. Beran

1. V první části se jednání zúčastnili pouze členové pracovní skupiny ČMŠSA pro legislativu, resp. jejich zástupci. V druhé části se zúčastnili i zástupci ÚKZÚZ a někteří zástupci asociace se vzdálili.
2. Obsah první části jednání:
2.1. Význam a pravomoci odrůdové komise, význam odvolací komise
Zařazení odrůdové komise do návrhu zákona vyplývá ze závěru jednání ČMŠSA a ÚKZÚZ, potvrzených na dalších jednáních asociace – rozhodování ústavu za širší účasti odborné veřejnosti. Kromě toho by měla být pojistkou pro časové termíny rozhodování ústavu.
Ing. Mohl prezentoval závěry jednání firem, zastupujících odrůdy brambor – hlavní význam má mít odvolací komise a existence odrůdové komise není podstatná. Přítomní v diskusi tento názor nepotvrdili a přiklonili se k tomu, aby odrůdová komise byla co nejširší, což by mělo umožnit vydávání erudovaných stanovisek v rámci každé plodiny. Odvolací komise má být zachována.
2.2. Vztah ústavu, žadatelů o registraci a osob pověřených zkoušením pro registraci
Ing. Beran seznámil se systémem prvního roku odrůdových zkoušek u řepky v Německu. V diskusi byl poté přijat závěr, že vztah při registraci odrůdy by měl být dvoustranný – žadatel a ústav. Vztah s pověřenými osobami by měl být v odpovědnosti ústavu. Tento systém je lepší pro zajištění ekonomické průhlednosti procesu zkoušení.
2.3. Zveřejňování výsledků zkoušek – postačí elektronickou formou na webové stránce ústavu, pouze výsledky zkoušek užitné hodnoty
2.4. „Užitná hodnota“ – Ing. Langer nesouhlasí s tímto termínem, ten by měl lépe odpovídal původnímu „value for cultivation and use“.
3. Obsah druhé části jednání
3.1. ředitel ústavu RNDr. Staňa informoval o vývoji jednání o způsobu zpoplatňování úkonů ve správním řízení, která probíhají na MZe. Výsledkem těchto jednání pravděpodobně bude to, že ústav bude vydávat správní rozhodnutí o úhradě nákladů v nedílném spojení s fakturou na příslušnou částku.
Pokud jde o již uhrazené platby, ty by měly být postupně vráceny plátcům dobropisem a znovu fakturovány již novým systémem (spolu se správním řízením).
3.2. Zástupci ústavu předložili novou verzi návrhu, obsahující upravená ustanovení o odrůdové komisi, téměř odpovídající požadavkům asociace. Tato ustanovení se doplní o pravomoc komise k vydávání stanoviska k metodikám odrůdových zkoušek. Nové znění obsahuje i upravená ustanovení o zveřejňování výsledků zkoušek.
3.3. Návrh asociace na schéma vztahů při pověřování osob zkoušením pro registraci bude možné zohlednit v závislosti na výsledcích jednání s legislativci a ekonomy dle bodu 3.1.
3.4. Vymezení termínu „užitná hodnota“ odpovídá směrnicím EU a jeho změna není pravděpodobná.
3.5. Ing. Havíř požádal asociaci o stanovisko k návrhu, aby založení paralelního udržovacího šlechtění nechráněné odrůdy podléhalo souhlasu osoby, která původně odrůdu registrovala. Asociace se vyjádří na začátku 4. týdne roku 2001.

Zapsal: Luděk Křehlík

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *