Hubení vytrvalých plevelů v kukuřici

Kukuřici řadíme mezi teplomilné širokořádkové plodiny s pomalým počátečním vývojem. Od zasetí do zapojení porostu je vysoce citlivá na zaplevelení, které výrazně zhoršuje kvalitu sklízené produkce a dokáže snížit výnos zrna a silážní hmoty o 30 – 50 %. Mezi vytrvalé plevele řadíme druhy, které se rozmnožují jak generativně, tak intenzivně vegetativně. Ve většině případů vegetativní rozmnožování převládá.

Dvě základní skupiny plevelů

1. Plevele vytrvalé mělčeji kořenící
Jde o mělčeji kořenící druhy, u nichž jsou vegetativními orgány pevné oddenky, které jsou vodorovně nebo šikmo uloženy v ornici. V nepříznivých podmínkách převažuje generativní rozmnožování. Do této skupiny řadíme jeden z nejzávažnějších vytrvalých plevelů v kukuřici – pýr plazivý. I přes obrovský pokrok v ochraně rostlin představuje stále závažný problém.
Hubení pýru v předplodině a na strništi je ideální, vysoce účinná a cenově nejdostupnější likvidace pýru. Tento způsob systematické ochrany bychom měli vždy preferovat. Na českém trhu lze zakoupit celou řadu vyzkoušených přípravků (Roundup, Dominator, Kaput, Touchdown a další s účinnými látkami glyphosate-IPA, glyphosate, sulphosate atd.).
Hubení pýru v porostu kukuřice je dražší. Přistoupíme k němu pouze v případě, že se nám nepodaří zlikvidovat pýr v předplodině. Zpravidla nejde o hloubkový účinek (pýr není v době aplikace přípravku v odpovídajícím růstovém stadiu), dojde pouze k dočasnému utlumení růstu. Postemergentní zásah musí být proveden nejpozději do pátého až šestého listu kukuřice! K hubení pýru v porostu kukuřice se osvědčily přípravky se širokospektrálním účinkem na bázi sulfonylmočovin (Milagro, Titus 25 WG, popřípadě přípravek Grid, a další).

2. Plevele vytrvalé hlouběji kořenící
Svislé kořenové výběžky těchto plevelů pronikají hluboko do podorničních vrstev. Úlomky výběžků mohou regenerovat a dále se vegetativně rozmnožovat. Typickým představitelem této skupiny je hluboce kořenící pcháč rolní. K jeho hubení v kukuřici postačí ohnisková aplikace přípravků. Nezbytným předpokladem je důkladná evidence ohnisek a správné načasování chemického zásahu. Kukuřice nemá proti pcháči náskok v růstu tak, jak je tomu například u ozimých obilnin, a proto je třeba odstranit pcháč již v počátečních fázích růstu této plodiny (maximálně do pátého až šestého listu kukuřice).
K vyřazení pcháče z porostů kukuřice máme k dispozici celou řadu výborných účinných látek – například 2,4 D, dicamba, nicosulfuron, rimsulfuron (přípravky Dicopur D, Mustang, Banvel 480 S, Milagro, Titus Plus a další). U přípravků s účinnou látkou 2,4 D a dicamba je nutné dodržet předepsané podmínky aplikace (doporučená teplota, růstová fáze kukuřice), jinak dojde k nežádoucímu poškození vzešlého porostu kukuřice. Vynikajícího hloubkového účinku proti pcháči dosahují herbicidy s účinnou látkou clopyralid (Lontrel 300 a Cliophar 300 SL), která navíc zamezuje obrůstání pcháče z kořenových oddenků.

Hubení některých „problémových“ plevelů

Lilek černý byl původně rozšířen pouze v teplejších oblastech ČR. V současné době se šíří podobně jako ježatka a laskavec osivem některých polních plodin do vyšších poloh. Je to jedovatá rostlina, obsahuje glykosidy a saponiny, a proto bychom neměli nikdy dovolit jeho rozšíření zejména u ploch určených na siláž. Vhodná je preemergentní aplikace přípravků s účinnými látkami pendimethalin + dimethenamid (přípravek Stomp + Frontier Pack), účinná látka isoxaflutole (přípravek Merlin 750WG), zvýšená dávka přípravků s účinnou látkou acetochlor (Guardian EC, Trophy) a další. Pro postemergentní aplikaci lze úspěšně použít širší spektrum přípravků (Lasso MT, Lentagran 45 WP, Mikado atd.).
Brambory jsou v kukuřici i přes značný pokrok stále problémem. Osvědčily se přípravky s účinnou látkou clopyralid (Lontrel 300 a Cliophar 300 SL) a fluroxypyr (Starane 250 EC, Tomigan 250 EC). Často se používají i přípravky na bázi sulfonylmočovin, aplikované zároveň proti některým vytrvalým plevelům s účinnou látkou nicosulfuron, popřípadě sulcotrion (Milagro, Mikado a další). V žádném případě bychom neměli použít účinnou látku rimsulfuron (Titus 25WG), která se běžně používá k ochraně brambor proti plevelům. Pokud brambory v kukuřici podceníme, způsobí nám nemalé starosti. Vždy je dobré je alespoň utlumit, a tak podpořit růst kukuřice.

Stránku připravil Ing. Miroslav Stropnický.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *