Fungicidy v provozu obstály

Otázku, zda vynaložené prostředky na fungicidní ošetření přinesly očekávaný profit, si pěstitelé kladou často. Bez přímého porovnání na stejném poli a odrůdě, kde je možné pozorovat vývoj porostu bez ošetření a s ošetřením, včetně výnosového zhodnocení a porovnání položek má dáti - dal, to je tak trochu loterie. Agronom se většinou domnívá, že se ošetření vyplatilo, ekonom s ředitelem podniku často pochybují. Je to logické, agronom přemýšlí o tom, jak maximalizovat výnos v rámci daných podmínek, ekonom dbá na minimalizaci nákladů.

Loni na podzim jsem spolu s agronomem ZD Skalka Jankov na Českobudějovicku Ladislavem Prenerem založil vyloženě provozní pokus. Dali jsme si za cíl ověřit, zda vyšší náklady přinesou i vyšší zisk. Oblast, kde má družstvo své pozemky, patří spíše k těm chudším. Již název Skalka nasvědčuje, že o sobotní brigády na sběr kamene není nouze. V CHKO Blanského lesa v nadmořské výšce okolo 480 m jsme rozdělili jeden pozemek na dvě stejné poloviny, na nichž se polařilo stejným způsobem – provedla se podmítka a orba, pšenice Alana (213 kg osiva na hektar) se sela kombinací 25. 9. a pozemek byl uválen. Proti plevelům přišel Maraton v dávce 4 l.ha-1 a tím společná agrotechnika končila. Zatímco levá strana pozemku (dále uváděná jako běžná plocha) dostala v Jankově obvyklých 90 kg N ve dvou dávkách – regeneračně 16. 3. 160 kg LAV a poté 4. 5. DAM 390, intenzivněji pěstovaná část (pokusná plocha) dostala navíc na podzim 100 kg NPK a druhou regenerační dávku LAV – 160 kg.ha-1 – celkem téměř 140 kg N (viz tabulku 1).
Zatímco běžná plocha nebyla fungicidy ošetřena, na pokusné ploše byl 30. 4. aplikován Duett v dávce 0,8 l.ha-1 a poté Juwel – necelých 0,8 l.ha-1. Hlavními chorobami, které se vyskytly v průběhu roku, byly choroby pat stébel, braničnatky, padlí travní pouze brzy zjara bez výrazného infekčního tlaku a ojediněle rez pšeničná. DTR bez výskytu. Vizuálně nebyl dlouho rozdíl mezi běžnou a pokusnou plochou patrný, Alana si držela poměrně dobrý zdravotní stav. Teprve ve druhé polovině června začaly choroby na běžné ploše postupovat do horních pater a zasahovat praporcové listy, zatímco pokusná plocha byla nadále zelená. Na běžné ploše vlivem neošetřených pat byla patrná také běloklasost, avšak nijak podstatně.
Běžná plocha byla sklizena 31. 7. a dala výnos 5,6 t.ha-1, což je na místní poměry velmi nadprůměrný výsledek. Popravdě řečeno, měl jsem v tu chvíli trochu obavy, jak dopadne pokusná plocha. Hektarové výnosy nad šest tun jsou totiž v Jankově spíše výjimkou. Pokusná plocha byla sklizena 2. 8. a výnos byl 7,3 t.ha-1. Rozdíl činil 23 % ve prospěch ošetřované poloviny.
Cílem pokusu však nebylo dosáhnout co nejvyššího výnosu za každou cenu. Chtěli jsme ověřit, zda i v průměrných podmínkách, jak půdních, tak úrovní agrotechniky, lze hospodárně využít špičkové fungicidní ošetření. Proto jsme velmi pečlivě porovnali náklady, resp. vícenáklady na pokusné ploše. Dodatečné vstupy činily 3663 Kč na hektar. V této částce jsou započítána hnojiva navíc, fungicidy Duett a Juwel, aplikace hnojiv i fungicidů, skladování hnojiv a doprava.
Zajímala nás i kvalita produkce. Výsledky rozboru jsou uvedeny v tabulce 3. Lze konstatovat, že zrno z pokusné plochy mělo vyšší kvalitu na hranicích elitní až kvalitní pšenice, a proto bylo lépe zpeněžitelné než produkce z běžné plochy.

Závěr

1. Byla ověřena vysoká výkonnost odrůdy Alana v průměrné obilnářské oblasti.
2. Pšenice Alana prokázala poměrně vysokou odolnost proti houbovým chorobám.
3. Potvrdila se vysoká návratnost ošetření fungicidy Duett + Juwel i v podmínkách průměrné agrotechniky za podpory dodatečných hnojivářských opatření.
4. Fungicidní ošetření zlepšilo kvalitu zrna.
5. Méně je někdy více, tzn. menší plocha intenzivněji pěstované pšenice může být pro některé podniky výhodným řešením.

Ing. Václav Pavelka,
BASF spol. s r.o., Praha

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *