Ekonomika pěstování kukuřice

Ve světovém měřítku se mezi obilovinami důležitostí řadí kukuřice, jako vysoce energeticky hodnotné krmivo, za pšenici a rýži.Také v ČR má kukuřice významné postavení jako krmná plodina ať již ve formě zrna do krmných směsí, vlhkého zrna využívaného ve výkrmu prasat nebo tradičního užití jako zelené krmení nebo siláž.

Kukuřice na zrno

Osevní plochy kukuřice na zrno postupně rostou a plocha určená pro sklizeň na zrno letos 2001 poprvé překročila 50 tisíc hektarů.. Počasí příznivé pro pěstování kukuřice se v posledních letech výrazně podílelo na nárůstu sklizňových ploch využitím porostů původně určených na siláž pro sklizeň na zrno. V souvislosti s rostoucí nabídkou nově vyšlechtěných hybridů kukuřice a s vývojem i změnami pěstebních zásad se také zvyšuje výnos kukuřice na zrno. Se stoupající produkcí významně roste úroveň samozásobení a soběstačnosti – v měřítcích zemědělských podniků i republiky.
Souběžně se snižováním rozdílu mezi produkcí a domácí spotřebou klesá i podíl kukuřice z dovozu a také její vliv na cenu komodity (viz grafy 1 a 2).
Do cenového vývoje krmné kukuřice se promítá situace na domácím i zahraničním trhu všech krmných obilovin. Vyšší úroveň cen zemědělských výrobců (CZV) krmných obilovin v roce 2000 a v první polovině roku 2001 se odrazila i ve zvýšené CZV u krmné kukuřice.
Po vyhodnocení všech údajů (viz. tab. 1) mohlo být v roce 2000 do výběrového šetření FADN CZ o nákladovosti kukuřice na zrno zařazeno i šest respondentů – právnických osob z bramborářské oblasti. Soubor se v roce 2000 rozšířil na 33 respondentů.

Rentabilita pěstování kukuřice na zrno

Pro výpočet rentability byly použity průměrné realizační ceny a ceny užití produkce získané výběrovým šetřením. Průměrná realizační cena z výběrového šetření je vypočtena z celkových tržeb za prodané výrobky dané komodity dělené prodaným množstvím, a to bez ohledu na kvalitu a způsob použití výrobku (viz tab. 2).
Rentabilita 1 je ukazatel tvořený podílem zisku (ztráty) a vlastních nákladů na jednotku.
Rentabilita 2 je ukazatel tvořený podílem prodaného množství oceněného realizační cenou dané komodity se započtením neprodaného množství dané komodity oceněného ve výši vlastních nákladů a celkové produkci oceněné ve výši vlastních nákladů.
Pokles CZV v roce 1999 měl vliv na vývoj rentability. Rentabilita 1 klesla na 8,98 % a rentabilita 2 na 7,59 %. Příznivý cenový vývoj v roce 2000 však i při snížení průměrných celkových nákladů na l ha proti roku 1999 o 5,4 % i při nízkém hektarovém výnosu měl vliv na zvýšení rentability při pěstování kukuřice na zrno proti roku 1999 v průměru o 11,74 %.

Kukuřice nazeleno a na siláž

Kukuřice na zeleno a siláž je významnou součástí krmiva hospodářských zvířat. Současně s úbytkem skotu se snižuje osevní plocha pícnin na orné půdě a současně i plocha kukuřice na zeleno a siláž. Procentické zastoupení kukuřice v plochách pícnin na orné půdě zůstává v posledních letech zhruba zachováno.
Celkové náklady na pěstování kukuřice na zelené krmení a siláž jsou přibližně o 30 % nižší než kukuřice na zrno. Pokles nákladů se projevuje hlavně u mzdových a osobních nákladů o 27 %, nákladů pomocných činností o 31 % a ostatních přímých nákladů a služeb o 70,5 %.

Ing. Jana Kreysová,
Ing. Zdena Kubíková
Václav Mottl
Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky,
Praha

Komentáře ke článku 1

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *