Agrotechnika slunečnice

Při pěstování slunečnice je nutné si uvědomit specifika této plodiny a jejich dopady na pěstování. Na pěstitelském úspěchu se podílí 45 % zvládnutí technologie pěstování, 30 % vhodný výběr hybridu a 25 % půdní a klimatické podmínky lokality pěstování.

Výběr pozemku

O výběru pozemku rozhodujeme již po sklizni předplodiny, abychom mohli správně volit další pracovní operace. Slunečnice je velkoplošnou plodinou, minimální výměra jednoho honu by neměla klesnout pod 35 – 40 ha. Případná rozdrobenost honů způsobuje zvýšení škod ptactvem a zvěří. Na malých plochách je též snížená možnost letecké činnosti, která je zatím nejběžnější při aplikaci fungicidů a desikantů. Proto je třeba se vyvarovat členitých pozemků, pozemků v blízkosti vodotečí a pozemků pod elektrickým vedením a pozemků s defektními půdami (zasolenými, slévavými, podzolovými, glejovými), které jsou těžce zpracovatelné a také pozemků podmáčených.

Zařazení v osevním postupu

Slunečnice je plodinou, která velmi citlivě reaguje na dodržení zásad střídání plodin. Chyby se projeví především výskytem a šířením chorob, které mohou za určitých klimatických podmínek sehrát rozhodují roli v množství a kvalitě nažek. Tato rizika jsou o to větší, že se v zemědělské výrobě více používá minimalizace při přípravě půdy. Následkem je delší životnost vytrvalých stádií hub v půdě. V osevních postupech se navíc ve větším procentickém zastoupení pěstuje řepka a ostatní plodiny, které jsou napadány shodnými chorobami jako slunečnice. Proto by slunečnice neměla následovat na témže pozemku dříve, než za 8 let při maximálním zastoupení v osevním postupu 12 %. Plevelná slunečnice (vzešlá z výdrolu) je velmi citlivá na choroby, především na plíseň slunečnicovou (Plasmopara helstedii), která je zařazena mezi karanténní organismy a vyvolává silný infekční tlak v řádném porostu slunečnice. Po řepce je vhodné zařazovat slunečnici alespoň po 4 – 5 letech. Nejvhodnější předplodinou pro slunečnici je ozimá pšenice nebo jiné hustě seté obilniny a kukuřice.

Příprava půdy a setí

Správná volba jednotlivých pracovních operací pod slunečnici vychází ze základního pravidla: o výběru pozemku pro pěstování slunečnice rozhodovat již při sestavování komplexního osevního postupu podniku a to na podzim, nikoliv až na jaře.
Přípravu půdy pod slunečnici je možno rozdělit do dvou období – podzim a jaro.
V podzimním období je nutná homogenizace posklizňových zbytků diskováním – podmítkou. Podmítkou dále sledujeme ničení plevelů a škůdců, lepší příjem srážek, provzdušnění půdy a zlepšení biologické aktivity půdy. Nejdůležitější pracovní operací v tomto období je orba. Na výši sklizně nemá ani tak vliv hloubka orby, ale kvalita jejího provedení. Hloubka orby vedoucí k ničení přežívajících stádií hub v půdě by se měla pohybovat v rozmezí 22 – 26 cm. Slunečnice je plodinou velmi citlivě reagující na utužení půdy. Proto hledáme možnosti snížit počet přejezdů po pozemku v jarním období. Jednou z cest je urovnání povrchu pozemku již na podzim, současně s orbou, s výjimkou pozemků s defektní půdou (viz výše) pozemků svažitých.
V jarním období dbáme o co nejmenší počet operací. Půda si pak uchová lepší strukturu a lépe uvolňuje živiny. Na takto ošetřených půdách jsou herbicidy v jarním období nejkvalitněji zapraveny a lze kvalitně připravit i seťové lůžko. Operace volíme v tomto období tak, abychom šetřili půdní vláhu (důležitost této zásady potvrdily roky 1998 a 2000). Zvláště to platí v sušších oblastech a v oblastech srážkových stínů a na lehkých půdách. Okamžik jarní přípravy volíme tak, aby nedocházelo k „umazání“ povrchu pozemku a tím i k degradaci půdní struktury. Seťové lůžko by mělo být připraveno o 2 cm hlouběji než plánujeme hloubku setí slunečnice. Mezi správně provedenou přípravou půdy, popřípadě zapravením herbicidů a setím by měl být minimální odstup. V jarním období nepoužíváme válce, protože ničí půdní strukturu a uválcovaná půda je dříve postižena větrnou erozí, která může poškodit nebo i zničit vzešlé mladé rostlinky slunečnice, zvláště na návětrných pozemcích a v členitém kopcovitém terénu. Výnos je pak ovlivněn snížením počtu jedinců.

Setí

Při pěstování slunečnice je setí operací, kterou následně již nelze opravit Jedině kompletní porosty mohou dosáhnout vysokých výnosů při pozitivní míře rentability. Kvalitu setí ovlivňují jeho termín, hloubka, správně určený výsev, kvalita osiva, dobrý technický stav a nastavení secího stroje, ale také kvalitně připravené seťové lůžko. Termín setí volíme podle klimatických a půdních podmínek, v ČR pokud možno v měsíci dubnu. Při opožděných výsevech klesá výnos i obsah oleje v nažkách.
V první dekádě dubna zpravidla sejeme slunečnici v nejteplejších oblastech ČR, na lehkých půdách, ve výsušných oblastech a v oblastech srážkových stínů. Nejdůležitější je tam šetření zimní vláhou a zapravení preemergentních herbicidů.
Druhá dekáda dubna je nejvhodnějším termínem pro zakládání porostů slunečnice ve většině pěstebních oblastí. V tom čase by měly být optimální podmínky pro zapravení herbicidů a pro vzcházení slunečnice.
Ve třetí dekádě dubna sejeme slunečnici pouze ve vyjímečných případech – na těžších a málo záhřevných půdách, na lokalitách podmáčených (v tom případě raději pěstování slunečnice zvážit) a při použití velmi raných hybridů. Při tomto termínu setí se objevují problémy s nejednotným vzcházením, porosty bývají často zapleveleny, rostou náklady a klesají výnosy.
Hloubka setí musí být přizpůsobena hmotnosti nažek a půdnímu druhu. Na lehčí půdě sejeme do hloubky 6 cm, na těžší do hloubky 4 cm. Přitom platí, že těžší nažky sejeme hlouběji a naopak. Velmi důležitá je rovnoměrnost setí. Její nedodržení se projeví nerovnoměrným vzcházením, kvetením a zráním. Pracovní rychlost secích strojů by se při setí slunečnice měla pohybovat mezi 6 – 7 km.h-1. Vzhledem k biologickým nárokům slunečnice nelze použít bezorebné systémy zakládání porostů. Nerovnoměrné setí snižuje výnos až o 0,6 t.ha-1. Šířka meziřádku slunečnice by se v našich klimatických podmínkách měla pohybovat mezi 70 – 75 cm. Menší meziřádková vzdálenost je možná jen v zemích s malým úhrnem srážek v měsíci červenci a srpnu (např. ve Francii).
Na výši výnosu má vliv také směr řádků. Pro nejlepší využití slunečního záření porostem je nejvhodnější směr sever – jih, popřípadě severozápad – jihovýchod.
Na základě výsledků poloprovozních pokusů zakládaných Svazem pěstitelů a zpracovatelů olejnin, Praha – Systém výroby slunečnice (dále jen SPZO – SVS) je pro podmínky Česka doporučen počet setých jedinců v rozpětí 60 – 72 tisíc. Tím by mělo být dosaženo maximálního výnosu nažek a oleje z jednotky plochy.

Desikace, sklizeň a posklizňová úprava

Desikace nemusí být za určitých okolností pravidelným krokem při pěstování slunečnice. V roce 1997 nebylo desikováno 20,6 % ploch, r. 1998 27,7 % a roku 1999 37,6 % ploch. To záleží na správné volbě hybridu do daných podmínek, termínu setí, úspěšné eliminaci škodlivých činitelů (zaplevelení, zdravotní stav) také průběhem klimatických podmínek daného roku, zvláště v období dozrávání slunečnice. Obecně můžeme říci, že každá desikace je zásah do přirozené růstu rostliny. Špatným termínem desikace můžeme snížit výnos až o 0,2 t.ha-1 a olejnatost nažek až o 3 procenta.
Desikace je nutná u porostů pozdě setých, kdy bychom se jinak termínem sklizně dostali do srážkově nepříznivého počasí druhé poloviny října, při nevhodně zvoleném hybridním zastoupení (hybrid s nevhodnou délkou vegetace) a hlavně u zaplevelených porostů nebo porostů napadených houbovými chorobami a vývojově nehomogenních. Přibližně za 35 – 45 dnů po fázi kvetení dosahuje vlhkost nažek vlhkost přibližně 28 – 32 % (kalendářně to přibližně bývá poslední týden měsíce srpna a první dekáda měsíce září), dle hybridu a klimatických podmínek. Vizuálně nelze termín desikace spolehlivě určit. Jeho stanovení je možné jedině přesným a průběžným měřením vlhkosti nažek cejchovaným vlhkoměrem nebo sušením v laboratoři.
K desikaci slunečnice je možno použít přípravek REGLONE při optimální vlhkosti nažek 20 – 30 % (sklizeň následuje za 6 – 10 dnů). U přípravku BASTA je optimální vlhkost nažek k desikaci v rozmezí 28 – 32 % (sklizeň za 10 – 14 dnů). Silně napadené porosty slunečnice houbovými chorobami je nutné desikovat již při vlhkosti nažek 32 – 35 % pro zabránění ztrát. Vzorky na stanovení vlhkosti se odebírají z vývojově a velikostně průměrných úborů, z jejich výsečí na několika místech porostu.
Dávky vody při desikaci jsou doporučovány jak pro pozemní, tak leteckou aplikaci shodné jako pro fungicidní ošetření. Přípravky REGLONE a BASTA 15 lze pro snížení ekonomické náročnosti a pro urychlení rozkladu posklizňových zbytků míchat s kapalným hnojivem DAM 390. Desikaci provedeme pouze na ploše, kterou jsme schopni strojním vybavením podniku sklidit během tří dnů, jinak hrozí riziko především předsklizňových, ale také sklizňových ztrát.

Sklizeň

Za technologickou zralost slunečnice je považován stav s vlhkostí nažek 15 %. Průměrné sklizňové vlhkosti nažek se v posledních letech pohybovaly od 9,4 % (1999) do 14,2 % (1996). Sklízet se dá porost, jehož celková vlhkost horní (sklízené) části nepřesahuje 20 %. V případě vyšších vlhkostí dochází k nárůstu ztrát v důsledku nedostatečného vymlácení úboru a ucpávání čistícího ústrojí sklízecí mlátičky. V případě opoždění sklizně v důsledku deštivého počasí (rok 1996, 1998, 2001) se šíří choroby, které snižují kvalitu nažek (zvýšený obsah volných kyselin, snížení olejnatosti), rostliny se lámou a ztráty na výnosech mohou dosahovat 10 – 20 %. Kvalita sklizně slunečnice je v úzké souvislosti s pracovní rychlostí sklízecí mlátičky a otáčkami mlátícího bubna (optimum je 500 otáček za minutu).
Na výši ztrát má velký vliv dodržení celé technologie pěstování. Při optimálním počtu jedinců, správné výživě a fungicidní ochraně je stéblo pevné a nedochází k jeho lámání. Kvalitní příprava půdy a setí se projeví v rovnoměrnosti dozrávání a výškové vyrovnanosti úborů (nejčastější chybou je nekompletní a vývojově nehomogenní porost).

Posklizňová úprava

Slunečnice je olejnina a proto je nutné dodržet hlavní zásady posklizňové úpravy a zásady bezpečnosti sušení a skladování této komodity. Sled operací úpravy nažek slunečnice je následující: předčištění, sušení, čištění. Při sušení nesmí teplota překročit 60 °C, optimálmí je rozpětí 45 – 50 °C. Při sušení je nutné několikrát týdně sušicí zařízení čistit (olejový prach je silně hořlavý). Předčištěné nažky sušíme na vlhkost 7 – 8 % dle olejnatosti a předpokládané délky skladování. Usušené nažky znovu čistíme do obsahu nečistot 2 % a obsahu porostlých a poškozených semen do 3 %. Optimální vlhkost nažek pro skladování je 7,5 %, při vyšším obsahu tuku (nad 46 %) je lépe sušit na vlhkost 7 %. Při nižších vlhkostech dochází ke snížení kvality nažek a doby skladování. Nažky takto usušené a vyčištěné je možno skladovat do výšky vrstvy 3 – 4 m. Přitom kontrolujeme teplotu nažek, která nesmí překročit teplotu okolí o více jak 5 °C.

Ing. Božetěch Málek,
Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin,
Praha

Komentáře ke článku 1

  • Petr Šeda

    Dobrý den, řeším problematiku pěstování olejnin v západní Africe, konkrétně v Ghaně. Máme k dispozici velké pozemky nedaleko řeky Volty a chceme na tomto projektu pracovat s odborníky z České republiky ve spolupráci s odborníky z Ghany. Zajímalo by mě, zda je vůbec možné v tomto podnebním pásmu pěstovat slunečnici, případně jinou vhodnou plodinu pro potravinářské účely. Pokud Vás moje problematika zaujme, rád přivítám jakoukoliv spolupráci. S pozdravem Petr Šeda, Food Story Ltd., Accra, Ghana

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *