Filtr

Kontroly nakládání s přípravky na ochranu rostlin

Kontroly nakládání s přípravky na ochranu rostlin (dále jen POR) a dalšími prostředky (dále jen DP) jsou prováděny inspektory regionálních oddělení rostlinolékařské inspekce v rámci Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (dále jen ÚKZÚZ) a zahrnují kontrolu požadavků při skladování a používání POR, funkční způsobilost zařízení při aplikaci POR a zajištění nakládání s POR osobou odborně způsobilou.

Kategorie: Ochrana rostlin

Aktuální články

Zpracovávají tuzemskou komoditu

V současné době je roční zpracovatelská kapacita akciové společnosti PREOL 450 000 t řepky (vše z tuzemské produkce), což je zhruba 40 % sklizně v ČR. Přímo v podniku uskladní 11 000 t, tedy surovinu na sedm dní produkce. Výrobní kapacity dosahují 120 000 t MEŘO, 60 000 t oleje,...

Kategorie: Olejniny

Vliv nedostatku vody na výnos a kvalitu zrna pšenice

Sledováním vlivu abiotických stresových faktorů na výnos a kvalitu zrna pšenice se Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství Mendelovy univerzity v Brně zabývá od roku 2005. Každoročně jsou na pozemích Školního zemědělského podniku v Žabčicích (ŠZP) zakládány dva maloparcelní polní pokusy se sortimentem běžně pěstovaných odrůd ozimé pšenice. Sleduje se...

Kategorie: Obiloviny, Odrůdy

V Lovosicích intenzivně investovali

V posledních letech probíhala v areálu akciové společnosti Lovochemie intenzivní investiční činnost. Stavěly se například nové provozy k produkci hnojiv, zásobní kapacity, část financí šla také do ochrany životního prostředí. V souvislosti s tím podnik začal vyrábět některá nová hnojiva. Společnost Preol, která se v areálu nachází, spustila extrudér řepkového...

Kategorie: Nezařazené

Chmelu se letos sklidilo více

Sklizeň chmele v České republice byla letos mírně nadprůměrná. Informoval o tom Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský na základě finalizace odhadů sklizně. Nepřízeň počasí se na sklizni projevila nejvíce v Tršické oblasti. Pokud jde o odrůdy, nejnižší výnos ve všech chmelařských oblastech zaznamenal Žatecký poloraný červeňák, nárůst naopak odrůda...

Kategorie: Chmel

Možnosti zakládání porostů trav a jetelovin na suchem ohrožených půdách

Rostoucí aridita krajiny postihuje zemědělce, snižuje také biodiverzitu, přestože zdaleka není jediným ani prvořadým faktorem způsobujícím pokles biodiverzity. Nedostatek vody je pro rostliny významným limitujícím stresorem. Jednou z možností eliminace dopadů sucha, zlepšování půd a prostředí pro růst rostlin je využití pomocných půdních látek, případně speciální úprava osiva.

Kategorie: Půda

Geoderma – živý plášť planety Země

Půda provází život na Zemi a člověk by bez ní na této planetě nemohl existovat. Vzácná nebo obyčejná, živá či neživá, ztrácená a nenahraditelná. Co dnes vlastně o půdě víme? A jak s tímto poznáním nakládáme? Jak se člověk stará o pokožku naší matky Země, o geodermu?

Kategorie: Půda

Aktuální odolnost pšenice k chorobám

Využívání odrůd vyšlechtěných na odolnost k chorobám je složkou integrované ochrany rostlin. Odrůdová odolnost se uplatňuje významně u obilnin již od počátku minulého století. Teoretické podklady pro šlechtění na odolnost poskytly Mendelovy zákony dědičnosti, v oné době znovu objevované a experimentálně ověřované.

Kategorie: Obiloviny, Ochrana rostlin, Odrůdy

Výsledky soutěže časopisu Úroda

Také v letošním roce probíhala v časopisu Úroda soutěž pro doktorandy a diplomanty. Práce mohli zasílat autoři, kteří se zabývají zemědělstvím, a to přímo rostlinnou výrobou. Z došlých článků redakce vybrala opět tři, které považuje za nejzajímavější a přínosné pro zemědělskou praxi. ...

Kategorie: Nezařazené